Federacja na Rzecz Reintegracji społecznej FEDERATION FOR SOCIAL RE-INTEGRATION

Total visitors:
  

Europejski Fundusz Społeczny
Equal - Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Kapitał Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

STATUT
FEDERACJI NA RZECZ REINTEGRACJI SPOLECZNEJ

Rozdzial I
Postanowienia ogólne

§1

  Federacja na rzecz reintegracji spolecznej, zwana dalej "Federacja" jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarzadowych, dzialajacych w sferze pomocy spolecznej, pracy socjalnej, ochrony zdrowia, resocjalizacji i edukacji.

§2

 • Federacja obejmuje swoim dzialaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedziba wladz jest Warszawa.
 • W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Federacja moze prowadzic dzialalnosc poza granicami kraju.

§3

  Federacja dziala na podstawie niniejszego statutu i przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. Nr 20 z dnia 10 kwietnia 1989 r. poz. 104 z pózniejszymi zmianami) i posiada osobowosc prawna. Czas trwania Federacji jest nieograniczony.

§4

 • Federacja posiada osobowosc prawna jako Zwiazek Stowarzyszen.
 • Federacja uzywa symboli i pieczeci wedlug wzorów ustalonych przez Zarzad Federacji.
 • Symbol i nazwa Federacji podlegaja ochronie prawnej.

§5

  Federacja moze przystepowac jako czlonek zbiorowy do zwiazków stowarzyszen oraz innych organizacji spolecznych krajowych oraz zagranicznych.

§6

  Federacja opiera swoja dzialalnosc na pracy spolecznej reprezentantów organizacji czlonkowskich. Do prowadzenia swoich spraw moze zatrudniac pracowników.

Rozdzial II
Cele i sposoby dzialania

§7

  Celem Federacji jest:
 • Przeciwdzialanie marginalizacji spolecznej,
 • Wspieranie programów reintegracji spolecznej,
 • Upowszechnianie wiedzy i umiejetnosci z zakresu pomocy spolecznej, pracy socjalnej, ochrony zdrowia, resocjalizacji i edukacji,
 • Udzial w ksztaltowaniu lokalnych i krajowych zalozen polityki spolecznej,
 • Formulowanie i upowszechnianie zasad postepowania, modeli i standardów zawodowych,
 • Tworzenie reprezentacji organizacji pozarzadowych dzialajacych na rzecz reintegracji spolecznej.

§8

  Federacja realizuje swoje cele poprzez:
 • wspieranie czlonków Federacji,
 • wystepowanie w imieniu swoich czlonków,
 • organizowanie wspólpracy i wymiany informacji,
 • organizowanie konferencji i seminariów,
 • prowadzenie szkolen,
 • wydawanie publikacji zwiazanych z celami statutowymi Federacji,
 • opiniowanie prawodawstwa na szczeblu lokalnym i krajowym,
 • powolywanie komisji problemowych,
 • inne dzialania sluzace realizacji celów statutowych..

Rozdzial III
Czlonkowie ich prawa i obowiazki

§9

  Czlonkowie Federacji dziela sie na zwyczajnych i wspierajacych.

§10

 • Czlonkami zwyczajnymi Federacji moze byc organizacja pozarzadowa - stowarzyszenie lub inna osoba prawna o celach niezarobkowych - posiadajaca osobowosc prawna, która zadeklaruje pisemnie swój udzial w Federacji i zostanie przyjeta uchwala Walnego Zgromadzenia wiekszoscia 2/3 glosów, przy obecnosci co najmniej polowy uprawnionych do glosowania.
 • Czlonek zwyczajny jest reprezentowany w Federacji przez 2 upowaznione osoby zgodnie z obowiazujacymi przepisami wewnetrznymi danej organizacji. W przypadku wyboru tej osoby do Zarzadu lub Komisji Rewizyjnej Federacji czlonek zwyczajny ma obowiazek upowaznic inna osobe do jego reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu.

§11

 • Czlonek zwyczajny ma obowiazek:
  • regularnego placenia skladek,
  • przestrzegania postanowien statutu i realizacji celów Federacji,
  • uczestniczenia w pracach Federacji.
 • Czlonek zwyczajny ma prawo:
  • wybierac i byc wybieranym do organów Federacji,
  • zglaszac wnioski dotyczace dzialalnosci Federacji,
  • korzystac z pomocy i urzadzen federacji na zasadach okreslonych przez Zarzad.

§12

 • Czlonkiem wspierajacym moze byc osoba prawna deklarujaca pomoc merytoryczna, rzeczowa lub finansowa, która zlozy pisemna deklaracje przystapienia do federacji i zostanie do niej przyjeta uchwala Walnego Zgromadzenia. W deklaracji winna zostac wskazana forma wsparcia.
 • Czlonek wspierajacy jest zobowiazany popierac dzialalnosc Federacji w zadeklarowany przez siebie sposób.

§13

  Czlonkostwo w Federacji ustaje w wypadku:
 • pisemnego zlozenia rezygnacji po uprzednim uregulowaniu skladek czlonkowskich i innych zobowiazan wynikajacych z czlonkostwa w Federacji,
 • rozwiazania organizacji czlonkowskiej lub utracenia osobowosci prawnej z innego powodu,
 • pozbawienie czlonkostwa uchwala Walnego Zgromadzenia z powodu:
  • nieusprawiedliwionego zalegania z oplata skladek czlonkowskich lub innych zobowiazan przez okres przekraczajacy 12 miesiecy,
  • stwierdzenia razacego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowien, uchwal i regulaminów,

§14

  Zarzad ma prawo zawiesic z waznych przyczyn czlonka w jego prawach do czasu podjecia decyzji przez Walne Zgromadzenie, w szczególnosci z powodu stwierdzenia razacego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowien, uchwal i regulaminów.

Rozdzial IV
Organy Federacji

§15

  Organami Federacji sa:
 • Walne Zgromadzenie,
 • Zarzad,
 • Komisja Rewizyjna.


 • Czlonkowie Federacji moga utworzyc na odrebnych zasadach Komisje Problemowe.

§16

  O ile postanowienia statutu nie stanowia inaczej, uchwaly wszystkich wladz Federacji, w tym wybór wladz zapadaja w glosowaniu jawnym lub tajnym zwykla wiekszoscia glosów, przy obecnosci co najmniej polowy czlonków tych organów.
W razie równej liczby glosów decyduje glos przewodniczacego posiedzenia.

§17

 1. Najwyzszym organem Federacji jest Walne Zgromadzenie.
 2. Walne Zgromadzenie zwolywane jest przez Zarzad.
 3. Posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia odbywa sie przynajmniej raz w roku.
 4. Posiedzenie nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia zwoluje Zarzad z wlasnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 czlonków zwyczajnych Federacji w terminie nie dalszym niz 30 dni od daty zlozenia wniosku.
 5. O terminie, miejscu i porzadku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia sie pisemnie wszystkich czlonków Federacji na co najmniej 14 dni przed data posiedzenia.
 6. Obrady Walnego Zgromadzenia sa jawne.
 7. W Walnym Zgromadzeniu moga brac udzial z glosem stanowiacym wszyscy czlonkowie zwyczajni, kazdy reprezentowany przez dwóch pelnomocników, upowaznionych przez statutowy organ czlonka zwyczajnego w formie pisemnej do reprezentowania czlonka zwyczajnego.
 8. W Walnym Zgromadzeniu moga brac udzial z glosem doradczym czlonkowie wspierajacy.
 9. Do uprawnien Walnego Zgromadzenia nalezy:
  1. dokonywanie zmian w statucie,
  2. uchwalanie regulaminów organów Federacji,
  3. okreslanie kierunków i priorytetów dzialania Federacji,
  4. wybór i odwolywanie prezesa, czlonków Zarzadu oraz Komisji Rewizyjnej,
  5. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarzadowi,
  6. podejmowanie ostatecznych uchwal w sprawach odwolawczych od decyzji Zarzadu,
  7. ustalanie wysokosci skladek czlonkowskich,
  8. podejmowanie uchwal o rozwiazaniu Federacji i przeznaczeniu jej majatku
 10. Uchwaly Walnego Zgromadzenia podejmowane sa zwykla wiekszoscia glosów, w pierwszym terminie - w obecnosci co najmniej polowy czlonków uprawnionych do glosowania, w drugim - bez wzgledu na liczbe obecnych. Uchwaly Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu, przyjmowania nowych czlonków, pozbawienia czlonkostwa oraz rozwiazania Federacji wymagaja wiekszosci 2/3 glosów czlonków zwyczajnych obecnych na zebraniu, przy obecnosci co najmniej polowy liczby czlonków uprawnionych do glosowania i bez wzgledu na ilosc obecnych w drugim terminie.

§18

 1. Zarzad jest wybierany na 3-letnie kadencje przez Walne Zgromadzenie sposród reprezentantów organizacji czlonkowskich uczestniczacych w walnym zgromadzeniu, sklada sie z 3 do 5 osób, w tym prezesa Federacji.
 2. Zarzad reprezentuje Federacje na zewnatrz i kieruje jej pracami.
 3. Do zlozenia waznego oswiadczenia woli za Federacje potrzebne jest zgodne wspóldzialanie dwóch czlonków Zarzadu.
 4. Zarzad moze powolywac wewnetrzne jednostki organizacyjne do realizacji celów statutowych, w tym Komisje Problemowe dzialajace w oparciu o regulaminy przyjete przez Zarzad.
 5. Do obowiazków Zarzadu nalezy:
  1. kierowanie dzialalnoscia Federacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,
  2. zarzadzanie majatkiem Federacji, w tym przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków,
  3. skladanie pisemnych sprawozdan ze swojej dzialalnosci Walnemu Zgromadzeniu,
  4. opracowywanie budzetu federacji i sprawozdan finansowych,
  5. zwolywanie i przygotowywanie posiedzen Walnego Zgromadzenia.
 6. Uchwaly zarzadu zapadaja zwykla wiekszoscia glosów przy obecnosci co najmniej polowy czlonków Zarzadu. W razie równosci glosów decyduje glos przewodniczacego obrad.

§19

 1. Komisja Rewizyjna jest wewnetrznym organem kontroli dzialalnosci Federacji i sklada sie z 3 do 5 czlonków wybieranych w przez Walne Zgromadzenie sposród reprezentantów organizacji czlonkowskich uczestniczacych w Walnym Zgromadzeniu na 3-letnia kadencje.
 2. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczyc w obradach Zarzadu z glosem doradczym.
 3. Na pierwszym zebraniu, które odbywa sie niezwlocznie po wyborach, Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczacego i jego zastepce, o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zgromadzenie.
 4. Do obowiazków Komisji rewizyjnej naleza:
  1. kontrola pracy Zarzadu co do prawidlowosci oraz zgodnosci ze statutem i uchwalami Walnego Zgromadzenia, przeprowadzana co najmniej raz w roku,
  2. opiniowanie budzetu federacji i bilansu,
  3. opiniowanie sprawozdan z dzialalnosci Zarzadu,
  4. opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarzadowi.
 5. Uchwaly Komisji zapadaja zwykla wiekszoscia glosów przy obecnosci co najmniej polowy czlonków Komisji. W razie równosci glosów decyduje glos przewodniczacego obrad.

§20

  Organy Federacji, których kadencja zakonczyla sie, dzialaja do chwili ukonstytuowania sie nowo wybranych organów.

§21

  Czlonkostwo w organach Federacji ustaje w wypadku:
 1. pisemnego zlozenia rezygnacji,
 2. rozwiazania organizacji reprezentowanej lub utracenie przez nia osobowosci prawnej,
 3. pozbawienie czlonkostwa organizacji, której jest reprezentantem,
 4. smierci osoby fizycznej,
 5. odwolania przez Walne Zgromadzenie.

§22

  W przypadku, kiedy osoby fizyczne reprezentujace organizacje czlonkowskie w organach Federacji nie moga sprawowac swojej funkcji z przyczyn wymienionych w par.21 punkty a,d,e, organ, którego sklad ulegl uszczupleniu uzupelnia sklad droga kooptacji sposród reprezentantów organizacji czlonkowskich.
W sposób, o którym mowa w ust. 1 nie moze zmienic sie wiecej niz 1/3 czlonków danego organu Federacji.

Rozdzial V
Majatek Federacji

§23

 1. Majatek Federacji tworza:
  1. srodki pieniezne,
  2. wlasnosc rzeczy ruchomych i nieruchomosci,
  3. inne prawa majatkowe.
 2. Majatek Federacji powstaje z:
  1. skladek czlonkowskich,
  2. darowizn,
  3. dotacji, w tym z budzetu publicznego rzadowego i samorzadowego,
  4. spadków i zapisów,
  5. wplywów z loterii i zbiórek publicznych,
  6. dywidend naleznych z tytulu uczestnictwa w spólkach kapitalowych,
  7. dochodów z majatku Federacji,
  8. innych srodków finansowych .

Rozdzial VI
Zmiana statutu i rozwiazanie Federacji

§24

  Zmiany Statutu uchwala, na wniosek Zarzadu Walne Zgromadzenie wiekszoscia 2/3 glosów, przy obecnosci co najmniej polowy uprawnionych do glosowania w pierwszym terminie i bez wzgledu na ilosc obecnych w drugim terminie.

§25

 1. Rozwiazanie Federacji uchwala, na wniosek Zarzadu Walne Zgromadzenie wiekszoscia 2/3 glosów, przy obecnosci co najmniej polowy uprawnionych do glosowania w pierwszym terminie i bez wzgledu na ilosc obecnych w drugim terminie.
 2. Majatek rozwiazanej Federacji zgodnie z uchwala Walnego Zgromadzenia zostanie przekazany organizacjom charytatywnym nie nastawionym na zysk o celach charytatywnych zblizonych do celów Federacji.

Rozdzial VII
Postanowienia koncowe

§26

  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje sie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególnosci ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach".

§27

  Statut niniejszy wchodzi w zycie z dniem jego uchwalenia lub: Statut wchodzi w zycie z dniem jego uchwalenia.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij