Federacja na Rzecz Reintegracji społecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jesteś  
osobą odwiedzającą
tę stronę

Europejski Fundusz Społeczny
Equal - Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Kapitał Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

SPRAWOZDANIASprawozdanie z działalności Federacji na rzecz Reintegracji Społecznej w 2016 r.


I. Informacje wstępne

Powstanie Federacji zainicjowało w listopadzie 2002 r. sześć organizacji pozarządowych z całej Polski zajmujących się przeciwdziałaniem marginalizacji społecznej. W lutym 2003 r. powołaliśmy Federację na rzecz Reintegracji Społecznej jako porozumienie autonomicznych organizacji pozarządowych, działających w sferze pomocy społecznej, pracy socjalnej, ochrony zdrowia, resocjalizacji i edukacji.

II. Organizacje członkowskie

Wszystkie programy organizacji tworzących Federację adresowane są do dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk marginalizowanych oraz osób bezdomnych i uzależnionych, z reguły mają charakter lokalny. Organizacje tworzące Federację współpracują ze sobą od wielu lat, wymieniają doświadczenia, formułują wspólne standardy zawodowe i etyczne, szkolą wzajemnie swoich pracowników, organizują wspólne seminaria i konferencje oraz zabiegają o integrację i profesjonalizację organizacji pozarządowych. Wspólnym dążeniem organizacji skupionych w naszej Federacji jest wypracowanie i upowszechnienie efektywnych form reintegracji społecznej. Wspierają one reformę aktualnego systemu opieki i resocjalizacji na rzecz pracy z rodziną, pracy środowiskowej oraz rodzinnej opieki zastępczej. Federacja wspiera (szkoli, superwizuje, konsultuje) kilkadziesiąt organizacji i zespołów zajmujących się pracą w środowiskach marginalizowanych na terenie całej Polski.

Program działalności Federacji realizowany w 2016 r.

  1. Współpraca z administracją publiczną, środowiskami akademickimi, mediami.
  2. Wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  3. Współpraca organizacji członkowskich oraz wspieranie NGO działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

1. Współpraca z administracją publiczną i samorządem

Przedstawiciele poszczególnych organizacji członkowskich Federacji kontynuowali współpracę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurem Rzecznika Praw Dziecka, Radą Działalności Pożytku Publicznego, wybranymi instytucjami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi. W ramach tej współpracy uczestniczyli w zespołach ekspertów, radach programowych i konsultacyjnych, formułowali wnioski i opinie na temat projektów ustaw i rozporządzeń.

2. Program "Wsparcie w wychowaniu dzieci"

W 2016 roku Federacja zrealizowała program "Wsparcie w wychowaniu dzieci" współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu warszawskich rodzin z dziećmi, znajdujących się w trudnej sytuacji: socjalnej, społecznej, psychologicznej oraz pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.

3. Współpraca członków Federacji oraz wspieranie NGO działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Pomiędzy członkami Federacji przekazywane były uwagi i informacje oraz zbierane były opinie na temat konsultowanych aktów prawnych, dokumentów i programów. Poszczególne organizacje podejmowały różne formy współpracy, wymiany doświadczeń, wizyt studyjnych, wzajemnych szkoleń, konsultacji i superwizji. Niektórzy członkowie Federacji organizowali wspólne konferencje, podejmowali wspólne programy reintegracji społecznej i wspólnie aplikowali o unijne środki. Przedstawiciele FRS wspierali też zespoły zawodowe w powoływaniu nowych organizacji pozarządowych i prowadzeniu niezależnych, autorskich programów z zakresu pomocy społecznej, edukacji i resocjalizacji.

IV. Sprawozdanie finansowe

I. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI
1. Projekt: "Wsparcie w wychowaniu dzieci" 19.445,00
2. Obsługa organizacyjna (biuro, materiały, usługi, itp.) 3.627,00
razem 23.072,00
II. II. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI
1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki 15.000,00
2. Darowizny 4.669,00
3. Pozostałe przychody statutowe 4.200,00
razem 23.869,00


Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij