Federacja na Rzecz Reintegracji społecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
organizacja pożytku publicznego

Jesteś  
osobą odwiedzającą
tę stronę

Europejski Fundusz Społeczny
Equal - Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Kapitał Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Sprawozdanie z działalności Federacji na rzecz Reintegracji Społecznej w 2014 r.


1. Informacje wstępne

Powstanie Federacji zainicjowało w listopadzie 2002 r. sześć organizacji pozarządowych z całej Polski zajmujących się przeciwdziałaniem marginalizacji społecznej. W lutym 2003 r. powołaliśmy Federację na rzecz Reintegracji Społecznej jako porozumienie autonomicznych organizacji pozarządowych, działających w sferze pomocy społecznej, pracy socjalnej, ochrony zdrowia, resocjalizacji i edukacji.

2. Organizacje członkowskie

Wszystkie programy organizacji tworzących Federację adresowane są do dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk marginalizowanych oraz osób bezdomnych i uzależnionych, z reguły mają charakter lokalny. Organizacje tworzące Federację współpracują ze sobą od wielu lat, wymieniają doświadczenia, formułują wspólne standardy zawodowe i etyczne, szkolą wzajemnie swoich pracowników, organizują wspólne seminaria i konferencje oraz zabiegają o integrację i profesjonalizację organizacji pozarządowych. Wspólnym dążeniem organizacji skupionych w naszej Federacji jest wypracowanie i upowszechnienie efektywnych form reintegracji społecznej. Wspierają one reformę aktualnego systemu opieki i resocjalizacji na rzecz pracy z rodziną, pracy środowiskowej oraz rodzinnej opieki zastępczej. Federacja wspiera (szkoli, superwizuje, konsultuje) kilkadziesiąt organizacji i zespołów zajmujących się pracą w środowiskach marginalizowanych na terenie całej Polski.

3. Program działalności Federacji realizowany w 2014 r.

  1. Współpraca z administracją publiczną, środowiskami akademickimi, mediami.
  2. Wspieranie rodzinnej opieki zastępczej.
  3. Prowadzenie szkoleń i konsultacji w zakresie przeciwdziałania marginalizacji społecznej.

4. Współpraca z administracją publiczną i samorządem

Przedstawiciele poszczególnych organizacji członkowskich Federacji kontynuowali współpracę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurem Rzecznika Praw Dziecka, Komisją Sejmową Polityki Społecznej i Rodziny, Radą Działalności Pożytku Publicznego, wybranymi instytucjami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi. W ramach tej współpracy uczestniczyli w zespołach ekspertów, radach programowych i konsultacyjnych, formułowali wnioski i opinie na temat projektów ustaw i rozporządzeń.

5. Program "Wsparcie rodzin zastępczych"

W 2014 roku Federacja zrealizowała program "Wsparcie rodzin zastępczych" współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego. Celem projektu było wspieranie rodzin zastępczych, opiekunów Rodzinnych Domów Dziecka i rodzin zaprzyjaźnionych w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad powierzonymi dziećmi. W ramach programu 10 rodzin (48 osób) skorzystało z poradnictwa i konsultacji wychowawczych oraz z udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych i superwizji.

Program realizowany był dla rodzin z Warszawy i powiatów ościennych.

6. Współpraca członków Federacji oraz tworzenie lokalnych grup wsparcia

Pomiędzy członkami Federacji przekazywane były uwagi i informacje oraz zbierane były opinie na temat konsultowanych aktów prawnych, dokumentów i programów. Poszczególne organizacje podejmowały różne formy współpracy, wymiany doświadczeń, wizyt studyjnych, wzajemnych szkoleń, konsultacji i superwizji. Niektórzy członkowie Federacji organizowali wspólne konferencje, podejmowali wspólne programy reintegracji społecznej i wspólnie aplikowali o unijne środki. Zespół FRS wspierał merytorycznie cykl 5 konferencji "Asysta Usamodzielnienia" w którym wzięło udział łącznie 630 osób. Przedstawiciele FRS wspierali też zespoły zawodowe w powoływaniu nowych organizacji pozarządowych i prowadzeniu niezależnych, autorskich programów z zakresu pomocy społecznej, edukacji i resocjalizacji.

II. Sprawozdanie finansowe

I. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI
1. Program "Wsparcie rodzin zastępczych" 22.560,00
2. Obsługa organizacyjna (biuro, materiały, usługi, itp.) 4.409,00
3. Koszty bankowe i sądowe 492,00
razem 27.461,00
II. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI
1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki 18.000,00
2. Darowizny 9.328,00
razem 27.328,00

* Nadwyżka kosztów nad przychodami została pokryta z nadwyżki przychodów z lat ubiegłych.Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij