Federacja na Rzecz Reintegracji spo�ecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPO�ECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jeste  
osob odwiedzajc
t stron

Europejski Fundusz Spo�eczny
Equal - Europejskiego Funduszu Spo�ecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarz�dowych
Kapita� Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Spo�eczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej

SPRAWOZDANIASprawozdanie z dziaalnoci Federacji na rzecz Reintegracji Spoecznej w 2016 r.


I. Informacje wstpne

Powstanie Federacji zainicjowao w listopadzie 2002 r. sze organizacji pozarzdowych z caej Polski zajmujcych si przeciwdziaaniem marginalizacji spoecznej. W lutym 2003 r. powoalimy Federacj na rzecz Reintegracji Spoecznej jako porozumienie autonomicznych organizacji pozarzdowych, dziaajcych w sferze pomocy spoecznej, pracy socjalnej, ochrony zdrowia, resocjalizacji i edukacji.

II. Organizacje czonkowskie

Wszystkie programy organizacji tworzcych Federacj adresowane s do dzieci, modziey i rodzin ze rodowisk marginalizowanych oraz osb bezdomnych i uzalenionych, z reguy maj charakter lokalny. Organizacje tworzce Federacj wsppracuj ze sob od wielu lat, wymieniaj dowiadczenia, formuuj wsplne standardy zawodowe i etyczne, szkol wzajemnie swoich pracownikw, organizuj wsplne seminaria i konferencje oraz zabiegaj o integracj i profesjonalizacj organizacji pozarzdowych. Wsplnym deniem organizacji skupionych w naszej Federacji jest wypracowanie i upowszechnienie efektywnych form reintegracji spoecznej. Wspieraj one reform aktualnego systemu opieki i resocjalizacji na rzecz pracy z rodzin, pracy rodowiskowej oraz rodzinnej opieki zastpczej. Federacja wspiera (szkoli, superwizuje, konsultuje) kilkadziesit organizacji i zespow zajmujcych si prac w rodowiskach marginalizowanych na terenie caej Polski.

Program dziaalnoci Federacji realizowany w 2016 r.

  1. Wsppraca z administracj publiczn, rodowiskami akademickimi, mediami.
  2. Wspieranie rodzin zagroonych wykluczeniem spoecznym.
  3. Wsppraca organizacji czonkowskich oraz wspieranie NGO dziaajcych na rzecz przeciwdziaania wykluczeniu spoecznemu.

1. Wsppraca z administracj publiczn i samorzdem

Przedstawiciele poszczeglnych organizacji czonkowskich Federacji kontynuowali wspprac z Ministerstwem Pracy i Polityki Spoecznej, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurem Rzecznika Praw Dziecka, Rad Dziaalnoci Poytku Publicznego, wybranymi instytucjami naukowymi oraz organizacjami pozarzdowymi. W ramach tej wsppracy uczestniczyli w zespoach ekspertw, radach programowych i konsultacyjnych, formuowali wnioski i opinie na temat projektw ustaw i rozporzdze.

2. Program "Wsparcie w wychowaniu dzieci"

W 2016 roku Federacja zrealizowaa program "Wsparcie w wychowaniu dzieci" wspfinansowany przez Wojewod Mazowieckiego. Celem projektu byo przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu warszawskich rodzin z dziemi, znajdujcych si w trudnej sytuacji: socjalnej, spoecznej, psychologicznej oraz pomoc rodzinom w rozwizywaniu problemw opiekuczo-wychowawczych.

3. Wsppraca czonkw Federacji oraz wspieranie NGO dziaajcych na rzecz przeciwdziaania wykluczeniu spoecznemu

Pomidzy czonkami Federacji przekazywane byy uwagi i informacje oraz zbierane byy opinie na temat konsultowanych aktw prawnych, dokumentw i programw. Poszczeglne organizacje podejmoway rne formy wsppracy, wymiany dowiadcze, wizyt studyjnych, wzajemnych szkole, konsultacji i superwizji. Niektrzy czonkowie Federacji organizowali wsplne konferencje, podejmowali wsplne programy reintegracji spoecznej i wsplnie aplikowali o unijne rodki. Przedstawiciele FRS wspierali te zespoy zawodowe w powoywaniu nowych organizacji pozarzdowych i prowadzeniu niezalenych, autorskich programw z zakresu pomocy spoecznej, edukacji i resocjalizacji.

IV. Sprawozdanie finansowe

I. KOSZTY DZIAALNOCI
1. Projekt: "Wsparcie w wychowaniu dzieci" 19.445,00
2. Obsuga organizacyjna (biuro, materiay, usugi, itp.) 3.627,00
razem 23.072,00
II. II. RDA FINANSOWANIA DZIAALNOCI
1. Mazowiecki Urzd Wojewdzki 15.000,00
2. Darowizny 4.669,00
3. Pozostae przychody statutowe 4.200,00
razem 23.869,00


Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przegldarki. Szczegy znajdziesz w Polityce Plikw Cookies. Zamknij