Federacja na Rzecz Reintegracji spo�ecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPO�ECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jeste  
osob odwiedzajc
t stron

Europejski Fundusz Spo�eczny
Equal - Europejskiego Funduszu Spo�ecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarz�dowych
Kapita� Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Spo�eczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej
PROGRAMY

 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej   Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 2.   Unia Europejska
 3. Unia Europejska    Fundacji Fundusz Wsppracy
 4.    Unia Europejska    Equal - Europejskiego Funduszu Spoecznego
Dziecko zawsze w rodzinie

 Od czerwca do grudnia 2009 roku Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej realizuje projekt "Dziecko zawsze w rodzinie".

 Celem projektu jest:
 • ochrona prawa dziecka do wychowania w rodzinie realizowana poprzez wszechstronn pomoc rodzinie dziecka lub zapewnienie mu oparcia i opieki w rodzinie zastpczej,
 • zapewnienie dzieciom zagroonym wykluczeniem spoecznym moliwoci penego i harmonijnego rozwoju w rodzinnych formach opieki poprzez podniesienie wiedzy i umiejtnoci zawodowych realizatorw zada rodzinnej opieki zastpczej.

 Projekt reformy systemu opieki nad dzieckiem w Polsce napotyka na wiele trudnoci. Przybywa dzieci umieszczanych w opiece poza rodzin. Nie ronie liczba niespokrewnionych rodzin zastpczych bdcych alternatyw dla placwek. Dzieci ze rodowisk wykluczonych nie maj moliwoci penego i harmonijnego rozwoju. Brakuje form pracy z rodzinami naturalnymi, ktrym zabierane s dzieci z powodu biedy, niepowodze w szkole, kryzysw rodzinnych. Takie dziaania s amaniem podstawowych praw dzieci i rodzin, mwicych o prawie dziecka do wychowania we wasnej rodzinie. Prawo zakada rwnie, e naley wspiera rodzin, tak aby doprowadzi do poprawy sytuacji dziecka. Dopiero w przypadku gdy dziaania nie przynios oczekiwanych rezultatw mona rozpatrywa konieczno zabrania dziecka z domu i umieszczenia w innej rodzinie. Niestety prawo to nie jest respektowane. Jednym z powodw takiego stanu jest niewystarczajce przygotowanie zawodowe osb pracujcych z rodzinami i zajmujcych si organizacj rodzinnej opieki zastpczej. Projekt Federacji proponuje szkolenia dla pracownikw socjalnych, pedagogw, psychologw, wychowawcw, kuratorw rodzinnych, pracujcych w organizacjach pozarzdowych i instytucjach publicznych oraz opiekunw zastpczych.

 Gwne dziaania merytoryczne projektu to:
 • szkolenie w zakresie wspierania wychowawczych funkcji rodziny,
 • szkolenie dla rodzin zastpczych.

 W ramach tych szkole realizowane s warsztaty zorientowane na podniesienie wiadomoci i umiejtnoci zawodowych osb pracujcych z rodzinami. Udzia w szkoleniach wszystkich osb zaangaowanych w organizowanie opieki nad dzieckiem i rodzin pozwoli na skuteczniejsz pomoc dla dzieci zagroonych wykluczeniem spoecznym.

Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej   Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Projekt wspfinansowany ze rodkw otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"Wdraanie dobrych praktyk w przeciwdziaaniu wykluczeniu spoecznemu."

 Uczestnikami projektu s pracownicy instytucji pomocy spoecznej (w tym organizacji pozarzdowych) oraz kadra nauczycieli, wychowawcw i instruktorw pracujcych z modzie trudn.

 Cele projektu :
 • zwikszenie efektywnoci lokalnych programw przeciwdziaania wykluczeniu spoecznemu,
 • promocja dobrych praktyk w lokalnych rodowiskach zawodowych poprzez przygotowanie zespow do efektywnej, adresowanej pracy z grupami szczeglnego ryzyka,
 • podniesienie kwalifikacji pracownikw pomocy spoecznej i edukacji w zakresie aktywnych form i metod pracy w rodowiskach zmarginalizowanych.
 Dziaania projektu:
 • roczne cykle szkoleniowe dla pracownikw pomocy spoecznej (w tym organizacji pozarzdowych) oraz kadry nauczycieli, wychowawcw i instruktorw pracujcych z modzie trudn. Proponowane intensywne szkolenie umoliwia zwikszenie predyspozycji osobowych oraz zdobycie praktycznych umiejtnoci pracy ze rodowiskami zmarginalizowanymi.
 • konsultacje i superwizje zespow realizujcych programy przeciwdziaania wykluczeniu spoecznemu,
 • konferencje upowszechniajce problematyk przeciwdziaania wykluczeniu spoecznemu.

www.efs.gov.pl
www.europa.eu.int


Program wsplfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoecznegoRozwj lokalnych systemw aktywizacji i reintegracji spoecznej.
PROJEKST REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU RODKI PRZEJCIOWE 2005 "PODNOSZENIE WIADOMOCI SPOECZNEJ I WZMOCNIENIE RZECZNICTWA ORAZ DZIAA MONITORUJCYCH ORGANIZACJI POZARZDOWYCH"

Jednostka Finansujco-Kontraktujca
Fundacja "Fundusz Wsppracy"


Unia Europejska   Fundacji Fundusz Wsppracy
Od 15 lutego do 15 grudnia 2008 roku Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej realizuje projekt "Rozwj lokalnych systemw aktywizacji i reintegracji spoecznej. Celem projektu jest podnoszenie poziomu aktywnego uczestnictwa przedstawicieli spoecznoci lokalnych w yciu publicznym oraz podnoszenie wiadomoci spoecznej zwizanej z aktywizacj i reintegracj osb ze rodowisk marginalizowanych. Bezporednimi uczestnikami s przedstawiciele sektorw pozarzdowego, samorzdowego i publicznego realizujcy i planujcy w przyszoci realizacj programw aktywizacji i reintegracji spoecznej - wychowawcy, nauczyciele, kuratorzy zawodowi i spoeczni, pracownicy socjalni, pielgniarki rodowiskowe, doradcy zawodowi, animatorzy itp. Porednimi odbiorcami s spoecznoci lokalne, w ktrych dziaaj i pracuj bezporedni uczestnicy a przede wszystkim osoby i rodziny, ktre obecnie pozostaj na marginesie tych spoecznoci.
  Gwne dziaania projektu:
 1. Treningi i warsztaty przygotowujce do budowania i realizowania lokalnych programw aktywizacji i reintegracji spoecznej
 2. Konferencja dla przedstawicieli rnych sektorw
 3. Upowszechnienie materiaw informacyjnych zwizanych z tematyk projektu

  Wszystkie te dziaania maj na celu:
 • aktywizacj jednostek samorzdu terytorialnego i organizacji pozarzdowych na rzecz poczenia inicjatyw w obszarze ochrony zdrowia oraz reintegracji spoecznej osb ze rodowisk marginalizowanych - poprzez wsplne szkolenia dla przedstawicieli tych sektorw oraz upowszechnianie materiaw informacyjnych,
 • rozwj wsppracy pomidzy administracj publiczn i organizacjami pozarzdowymi w zakresie wsplnego realizowania zada publicznych w obszarze aktywizacji zawodowej kobiet, ochrony zdrowia oraz reintegracji spoecznej osb zmarginalizowanych i zagroonych marginalizacj - poprzez organizowanie konferencji, dotyczcych min. tworzenia analiz i programw sucych identyfikacji zoonych problemw spoecznych w lokalnych spoecznociach oraz wsplny udzia w grupach treningowych i warsztatowych,
 • pobudzanie wsplnot lokalnych i tworzenie sojuszy dla rozwizywania zoonych problemw spoecznych - poprzez przeszkolenie przedstawicieli sektorw pozarzdowego, samorzdowego i publicznego w zakresie identyfikowania problemw spoecznych (budowania diagnozy spoecznoci lokalnej), planowania oraz realizacji zintegrowanych programw pomocy w spoecznociach lokalnych oraz szerokie upowszechnienie wasnych dowiadcze i wypracowanych, modelowych rozwiza w formie materiaw informacyjnych dotyczcych aktywizacji spoecznej i reintegracji osb ze rodowisk zmarginalizowanych.
Ponadto, w ramach wszystkich dziaa poruszana bdzie problematyka tworzenia zintegrowanych programw opieki nad matk i dzieckiem, aktywizacji zawodowej kobiet oraz przeciwdziaania uzalenieniom w rodowiskach zmarginalizowanych.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przegldarki. Szczegy znajdziesz w Polityce Plikw Cookies. Zamknij