Federacja na Rzecz Reintegracji społecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jesteś  
osobą odwiedzającą
tę stronę

Europejski Fundusz Społeczny
Equal - Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Kapitał Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
PROGRAMY

 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej   Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 2.   Unia Europejska
 3. Unia Europejska    Fundacji Fundusz Współpracy
 4.    Unia Europejska    Equal - Europejskiego Funduszu Społecznego
Dziecko zawsze w rodzinie

 Od czerwca do grudnia 2009 roku Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej realizuje projekt "Dziecko zawsze w rodzinie".

 Celem projektu jest:
 • ochrona prawa dziecka do wychowania w rodzinie realizowana poprzez wszechstronną pomoc rodzinie dziecka lub zapewnienie mu oparcia i opieki w rodzinie zastępczej,
 • zapewnienie dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym możliwości pełnego i harmonijnego rozwoju w rodzinnych formach opieki poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych realizatorów zadań rodzinnej opieki zastępczej.

 Projekt reformy systemu opieki nad dzieckiem w Polsce napotyka na wiele trudności. Przybywa dzieci umieszczanych w opiece poza rodziną. Nie rośnie liczba niespokrewnionych rodzin zastępczych będących alternatywą dla placówek. Dzieci ze środowisk wykluczonych nie mają możliwości pełnego i harmonijnego rozwoju. Brakuje form pracy z rodzinami naturalnymi, którym zabierane są dzieci z powodu biedy, niepowodzeń w szkole, kryzysów rodzinnych. Takie działania są łamaniem podstawowych praw dzieci i rodzin, mówiących o prawie dziecka do wychowania we własnej rodzinie. Prawo zakłada również, że należy wspierać rodzinę, tak aby doprowadzić do poprawy sytuacji dziecka. Dopiero w przypadku gdy działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów można rozpatrywać konieczność zabrania dziecka z domu i umieszczenia w innej rodzinie. Niestety prawo to nie jest respektowane. Jednym z powodów takiego stanu jest niewystarczające przygotowanie zawodowe osób pracujących z rodzinami i zajmujących się organizacją rodzinnej opieki zastępczej. Projekt Federacji proponuje szkolenia dla pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, wychowawców, kuratorów rodzinnych, pracujących w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych oraz opiekunów zastępczych.

 Główne działania merytoryczne projektu to:
 • szkolenie w zakresie wspierania wychowawczych funkcji rodziny,
 • szkolenie dla rodzin zastępczych.

 W ramach tych szkoleń realizowane są warsztaty zorientowane na podniesienie świadomości i umiejętności zawodowych osób pracujących z rodzinami. Udział w szkoleniach wszystkich osób zaangażowanych w organizowanie opieki nad dzieckiem i rodziną pozwoli na skuteczniejszą pomoc dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej   Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"Wdrażanie dobrych praktyk w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu."

 Uczestnikami projektu są pracownicy instytucji pomocy społecznej (w tym organizacji pozarządowych) oraz kadra nauczycieli, wychowawców i instruktorów pracujących z młodzieżą trudną.

 Cele projektu :
 • zwiększenie efektywności lokalnych programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • promocja dobrych praktyk w lokalnych środowiskach zawodowych poprzez przygotowanie zespołów do efektywnej, adresowanej pracy z grupami szczególnego ryzyka,
 • podniesienie kwalifikacji pracowników pomocy społecznej i edukacji w zakresie aktywnych form i metod pracy w środowiskach zmarginalizowanych.
 Działania projektu:
 • roczne cykle szkoleniowe dla pracowników pomocy społecznej (w tym organizacji pozarządowych) oraz kadry nauczycieli, wychowawców i instruktorów pracujących z młodzieżą trudną. Proponowane intensywne szkolenie umożliwia zwiększenie predyspozycji osobowych oraz zdobycie praktycznych umiejętności pracy ze środowiskami zmarginalizowanymi.
 • konsultacje i superwizje zespołów realizujących programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • konferencje upowszechniające problematykę przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

www.efs.gov.pl
www.europa.eu.int


Program wspólfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoRozwój lokalnych systemów aktywizacji i reintegracji społecznej.
PROJEKST REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU ŚRODKI PRZEJŚCIOWE 2005 "PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ I WZMOCNIENIE RZECZNICTWA ORAZ DZIAŁAŃ MONITORUJĄCYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH"

Jednostka Finansująco-Kontraktująca
Fundacja "Fundusz Współpracy"


Unia Europejska   Fundacji Fundusz Współpracy
Od 15 lutego do 15 grudnia 2008 roku Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej realizuje projekt "Rozwój lokalnych systemów aktywizacji i reintegracji społecznej. Celem projektu jest podnoszenie poziomu aktywnego uczestnictwa przedstawicieli społeczności lokalnych w życiu publicznym oraz podnoszenie świadomości społecznej związanej z aktywizacją i reintegracją osób ze środowisk marginalizowanych. Bezpośrednimi uczestnikami są przedstawiciele sektorów pozarządowego, samorządowego i publicznego realizujący i planujący w przyszłości realizację programów aktywizacji i reintegracji społecznej - wychowawcy, nauczyciele, kuratorzy zawodowi i społeczni, pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe, doradcy zawodowi, animatorzy itp. Pośrednimi odbiorcami są społeczności lokalne, w których działają i pracują bezpośredni uczestnicy a przede wszystkim osoby i rodziny, które obecnie pozostają na marginesie tych społeczności.
  Główne działania projektu:
 1. Treningi i warsztaty przygotowujące do budowania i realizowania lokalnych programów aktywizacji i reintegracji społecznej
 2. Konferencja dla przedstawicieli różnych sektorów
 3. Upowszechnienie materiałów informacyjnych związanych z tematyką projektu

  Wszystkie te działania mają na celu:
 • aktywizację jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz połączenia inicjatyw w obszarze ochrony zdrowia oraz reintegracji społecznej osób ze środowisk marginalizowanych - poprzez wspólne szkolenia dla przedstawicieli tych sektorów oraz upowszechnianie materiałów informacyjnych,
 • rozwój współpracy pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnego realizowania zadań publicznych w obszarze aktywizacji zawodowej kobiet, ochrony zdrowia oraz reintegracji społecznej osób zmarginalizowanych i zagrożonych marginalizacją - poprzez organizowanie konferencji, dotyczących min. tworzenia analiz i programów służących identyfikacji złożonych problemów społecznych w lokalnych społecznościach oraz wspólny udział w grupach treningowych i warsztatowych,
 • pobudzanie wspólnot lokalnych i tworzenie sojuszy dla rozwiązywania złożonych problemów społecznych - poprzez przeszkolenie przedstawicieli sektorów pozarządowego, samorządowego i publicznego w zakresie identyfikowania problemów społecznych (budowania diagnozy społeczności lokalnej), planowania oraz realizacji zintegrowanych programów pomocy w społecznościach lokalnych oraz szerokie upowszechnienie własnych doświadczeń i wypracowanych, modelowych rozwiązań w formie materiałów informacyjnych dotyczących aktywizacji społecznej i reintegracji osób ze środowisk zmarginalizowanych.
Ponadto, w ramach wszystkich działań poruszana będzie problematyka tworzenia zintegrowanych programów opieki nad matką i dzieckiem, aktywizacji zawodowej kobiet oraz przeciwdziałania uzależnieniom w środowiskach zmarginalizowanych.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij