Federacja na Rzecz Reintegracji społecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jesteś  
osobą odwiedzającą
tę stronę

Europejski Fundusz Społeczny
Equal - Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Kapitał Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

STATUT
FEDERACJI NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej, zwana dalej "Federacją" jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych, działających w sferze pomocy Społecznej, pracy socjalnej, ochrony zdrowia, resocjalizacji i edukacji.

§2

Federacja jest organizacja pożytku publicznego posiadająca osobowość prawna.

§3

Federacja działa na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. Nr 20 z dnia 10 kwietnia 1989 r. poz. 104 z pózniejszymi zmianami) i Ustawa o Dzialalności Pozytku Publicznego i Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003. Czas trwania Federacji jest nieograniczony.

§4

 1. Federacja obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedziba władz jest Warszawa.
 2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Federacja może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§5

 • Federacja posiada osobowość prawna jako Zwiazek Stowarzyszeń.
 • Federacja uzywa symboli i pieczeci wedlug wzorów ustalonych przez Zarzad Federacji.
 • Symbol i nazwa Federacji podlegają ochronie prawnej.

§6

Nadzór nad Federacja sprawuje Prezydent m. st. Warszawy (zgodnie z art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach) oraz Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

§7

Federacja może przystepować jako czlonek zbiorowy do zwiazków stowarzyszen oraz innych organizacji społecznych krajowych oraz zagranicznych.

§8

Federacja może prowadzić nieodplatna i odplatna działalność pożytku publicznego wedlug zasad okreslonych w przepisach prawa, a szczególnie Ustawa o Dzialalności Pozytku Publicznego i Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku oraz niniejszym statutem.

§9

Dochód działalności sluzy wylacznie do realizacji zadań nalezacych do sfery zadań publicznych i celów statutowych Federacji.

§10

Federacja opiera swoją działalność na pracy Społecznej reprezentantów organizacji czlonkowskich. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniac pracowników.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§11

Celem Federacji jest:

 1. Przeciwdziałanie marginalizacji Społecznej,
 2. Wspieranie programów reintegracji Społecznej,
 3. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu pomocy Społecznej, pracy socjalnej, ochrony zdrowia, resocjalizacji i edukacji,
 4. Udzial w kształtowaniu lokalnych i krajowych założeń polityki Społecznej,
 5. Formulowanie i upowszechnianie zasad postepowania, modeli i standardów zawodowych,
 6. Tworzenie reprezentacji organizacji pozarządowych działających na rzecz reintegracji Społecznej.

§12

Federacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. wspieranie członków Federacji,
 2. wystepowanie w imieniu swoich członków,
 3. organizowanie współpracy i wymiany informacji,
 4. organizowanie konferencji i seminariów,
 5. prowadzenie szkoleń,
 6. wydawanie publikacji związanych z celami statutowymi Federacji,
 7. opiniowanie prawodawstwa na szczeblu lokalnym i krajowym,
 8. powolywanie komisji problemowych,
 9. inne działania sluzace realizacji celów statutowych,

§13

Federacja realizuje zadania publiczne w zakresie:

 1. pomocy Społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielegnowania polskości oraz rozwoju swiadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalności na rzecz mniejszości narodowych;
 5. ochrony i promocji zdrowia;
 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mezczyzn;
 9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczosci;
 10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 11. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 12. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 15. ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 16. porzadku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 17. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 18. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 19. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 20. promocji i organizacji wolontariatu;
 21. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie okreslonym w pkt 1-23 Ustawy o Dzialalności Pozytku Publicznego i Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku

 

III. Czlonkowie ich prawa i obowiazki

§14

Czlonkowie Federacji dziela się na zwyczajnych i wspierających.

§15

 1. Czlonkami zwyczajnymi Federacji może byc organizacja pozarządowa - stowarzyszenie lub inna osoba prawna o celach niezarobkowych - posiadająca osobowość prawna, która zadeklaruje pisemnie swój udzial w Federacji, uzyska rekomendacje dwóch członków zalozycieli i zostanie przyjeta uchwala Walnego Zgromadzenia wiekszoscia 2/3 glosów, przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do glosowania.
 2. Czlonek zwyczajny jest reprezentowany w Federacji przez 1 upowazniona osobe lub zastepce osoby upowaznionej zgodnie z obowiazującymi przepisami wewnetrznymi danej organizacji. W przypadku wyboru tej osoby do Zarzadu lub Komisji Rewizyjnej Federacji czlonek zwyczajny ma obowiazek upowaznic inna osobe do jego reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu.

§16

 1. Czlonek zwyczajny ma obowiazek:
 • regularnego placenia skladek,
 • przestrzegania postanowien statutu i realizacji celów Federacji,
 • uczestniczenia w pracach Federacji.
 1. Czlonek zwyczajny ma prawo:
 • wybierac i byc wybieranym do organów Federacji,
 • zglaszac wnioski dotyczace działalności Federacji,
 • korzystac z pomocy Federacji na zasadach okreslonych przez Zarzad.

§17

 1. Czlonkiem wspierajacym może byc osoba prawna deklarujaca pomoc merytoryczna, rzeczowa lub finansowa, która zlozy pisemna deklaracje przystapienia do federacji i zostanie do niej przyjeta uchwala Walnego Zgromadzenia. W deklaracji winna zostac wskazana forma wsparcia.
 2. Czlonek wspierajacy jest zobowiązany popierac działalność Federacji w zadeklarowany przez siebie sposób.

§18

Czlonkostwo w Federacji ustaje w wypadku:

 1. pisemnego zlozenia rezygnacji po uprzednim uregulowaniu skladek czlonkowskich i innych zobowiązan wynikających z czlonkostwa w Federacji.,
 2. rozwiązania organizacji czlonkowskiej lub utracenia osobowości prawnej z innego powodu,
 3. pozbawienie czlonkostwa uchwala Walnego Zgromadzenia z powodu:
  • nieusprawiedliwionego zalegania z oplata skladek czlonkowskich lub innych zobowiązan przez okres przekraczajacy 12 miesiecy,
  • stwierdzenia razacego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowien, uchwal i regulaminów,

§19

Zarzad ma prawo zawiesic z waznych przyczyn czlonka w jego prawach do czasu podjecia decyzji przez Walne Zgromadzenie, w szczególności z powodu stwierdzenia razacego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowien, uchwal i regulaminów.

IV. Organy Federacji

§20

Organami federacji są:

 • Walne Zgromadzenie,
 • Zarzad,
 • Komisja Rewizyjna.

Czlonkowie Federacji moga utworzyc na odrebnych zasadach Komisje Problemowe.

§21

O ile postanowienia statutu nie stanowia inaczej, uchwaly wszystkich władz Federacji, w tym wybór władz zapadają w glosowaniu jawnym lub tajnym zwykla wiekszoscia glosów, przy obecności co najmniej polowy członków tych organów.

W razie równej liczby glosów decyduje glos przewodniczacego posiedzenia.

§22

 1. Najwyzszym organem Federacji jest Walne Zgromadzenie.
 2. Walne Zgromadzenie zwolywane jest przez Zarzad.
 3. Posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia odbywa się przynajmniej raz w roku.
 4. Posiedzenie nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia zwoluje Zarzad z wlasnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Federacji w terminie nie dalszym niz 30 dni od daty zlozenia wniosku.
 5. O terminie, miejscu i porzadku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się pisemnie wszystkich członków Federacji na co najmniej 14 dni przed data posiedzenia.
 6. Obrady Walnego Zgromadzenia są jawne.
 7. W Walnym Zgromadzeniu moga brac udzial z glosem stanowiacym wszyscy czlonkowie zwyczajni, kazdy reprezentowany przez 1 upowazniona osobe lub zastepce osoby upowaznionej, upowaznionych przez statutowy organ czlonka zwyczajnego w formie pisemnej do reprezentowania czlonka zwyczajnego.
 8. W Walnym Zgromadzeniu moga brac udzial z glosem doradczym czlonkowie wspierajacy.
 9. Do uprawnien Walnego Zgromadzenia nalezy:
  1. dokonywanie zmian w statucie,
  2. uchwalanie regulaminów organów Federacji,
  3. okreslanie kierunków i priorytetów działania Federacji,
  4. wybór i odwolywanie prezesa, członków Zarzadu oraz Komisji Rewizyjnej,
  5. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi,
  6. podejmowanie ostatecznych uchwal w sprawach odwolawczych od decyzji Zarzadu,
  7. ustalanie wysokości skladek czlonkowskich,
  8. podejmowanie uchwal o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku.
 10. Uchwaly Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykla wiekszoscia glosów, w pierwszym terminie - w obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do glosowania, w drugim - bez względu na liczbe obecnych. Uchwaly Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu, przyjmowania nowych członków, pozbawienia czlonkostwa oraz rozwiązania Federacji wymagaja wiekszości 2/3 glosów członków zwyczajnych obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej polowy liczby członków uprawnionych do glosowania i bez względu na ilosc obecnych w drugim terminie.

§23

 1. Zarzad jest wybierany na 3-letnie kadencje przez Walne Zgromadzenie sposród reprezentantów organizacji czlonkowskich uczestniczacych w walnym zgromadzeniu, sklada się z 3 do 5 osób, w tym prezesa Federacji.
 2. Zarzad reprezentuje Federacje na zewnatrz i kieruje jej pracami.
 3. Do zlozenia waznego oświadczenia woli za Federacje potrzebne jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarzadu.
 4. Zarzad może powolywać wewnetrzne jednostki organizacyjne do realizacji celów statutowych, w tym Komisje Problemowe dzialające w oparciu o regulaminy przyjete przez Zarzad.
 5. Do obowiazków Zarzadu nalezy:
  1. kierowanie dzialalnoscia Federacji zgodnie z obowiazującymi przepisami prawa,
  2. zarzadzanie majątkiem Federacji, w tym przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków,
  3. skladanie pisemnych sprawozdan ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu,
  4. opracowywanie budzetu federacji i sprawozdan finansowych,
  5. zwolywanie i przygotowywanie posiedzen Walnego Zgromadzenia.
 6. Uchwaly zarzadu zapadają zwykla wiekszoscia glosów przy obecności co najmniej polowy członków Zarzadu. W razie równości glosów decyduje glos przewodniczacego obrad.

§24

 1. Komisja Rewizyjna jest wewnetrznym organem kontroli działalności Federacji i sklada się z 3 do 5 członków wybieranych w przez Walne Zgromadzenie sposród reprezentantów organizacji czlonkowskich uczestniczacych w Walnym Zgromadzeniu na 3-letnia kadencje.
 2. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczyc w obradach Zarzadu z glosem doradczym.
 3. Na pierwszym zebraniu, które odbywa się niezwlocznie po wyborach, Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczacego i jego zastepce, o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zgromadzenie.
 4. Do obowiazków Komisji rewizyjnej naleza:
  1. kontrola pracy Zarzadu co do prawidłowości oraz zgodności ze statutem i uchwalami Walnego Zgromadzenia, przeprowadzana co najmniej raz w roku,
  2. opiniowanie budzetu Federacji i bilansu,
  3. opiniowanie sprawozdan z działalności Zarzadu,
  4. opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 5. Uchwaly Komisji zapadają zwykla wiekszoscia glosów przy obecności co najmniej polowy członków Komisji. W razie równości glosów decyduje glos przewodniczacego obrad.

§25

Organy Federacji, których kadencja zakonczyla się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych organów.

§26

Czlonkostwo w organach Federacji ustaje w wypadku:

 1. pisemnego zlozenia rezygnacji,
 2. rozwiązania organizacji reprezentowanej lub utracenie przez nia osobowości prawnej,
 3. pozbawienie czlonkostwa organizacji, której jest reprezentantem,
 4. smierci osoby fizycznej,
 5. odwolania przez Walne Zgromadzenie.

 

§27

W przypadku, kiedy osoby fizyczne reprezentujace organizacje czlonkowskie w organach Federacji nie moga sprawować swojej funkcji z przyczyn wymienionych w par.21 punkty a,d,e, organ, którego sklad ulegl uszczupleniu uzupelnia sklad droga kooptacji sposród reprezentantów organizacji czlonkowskich.

W sposób, o którym mowa w ust. 1 nie może zmienic się wiecej niz 1/3 członków danego organu Federacji.

 

V. Majatek i prowadzenie spraw finansowych Federacji

§28

 1. Majatek Federacji tworza:
  1. srodki pieniezne,
  2. wlasnosc rzeczy ruchomych i nieruchomości,
  3. inne prawa majątkowe.
 2. Majatek Federacji powstaje z:
  1. skladek czlonkowskich,
  2. darowizn,
  3. dotacji, w tym z budzetu publicznego rządowego i samorządowego,
  4. spadków i zapisów,
  5. wplywów z loterii i zbiórek publicznych,
  6. dywidend naleznych z tytulu uczestnictwa w spólkach kapitalowych,
  7. dochodów z majątku Federacji,
  8. innych srodków finansowych .

§29

Zabronione jest:

 1. Udzielanie pozyczek lub zabezpieczania zobowiązan majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostaja w zwiazku malzenskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywanie majątku Federacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich, w szczególności jezeli przekazanie to nastepuje bezplatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku Federacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich, chyba, ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Federacji,
 4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestnicza czlonkowie Federacji, czlonkowie organów Federacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. Dla potrzeb niniejszego statutu przez szczególne zasady nalezy rozumiec zasady odbiegające od powszechnie stosowanych w stosunkach między osobami trzecimi.

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Federacji

§30

Zmiany Statutu uchwala, na wniosek Zarzadu Walne Zgromadzenie wiekszoscia 2/3 glosów, przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do glosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilosc obecnych w drugim terminie.

§31

 1. Rozwiązanie Federacji uchwala, na wniosek Zarzadu Walne Zgromadzenie wiekszoscia 2/3 glosów, przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do glosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilosc obecnych w drugim terminie.
 2. Majatek rozwiązanej Federacji zgodnie z uchwala Walnego Zgromadzenia zostanie przekazany organizacjom charytatywnym nie nastawionym na zysk o celach charytatywnych zblizonych do celów Federacji.
 3. O rozwiązaniu Federacji Zarzad zawiadomi Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

 

VII. Postanowienia koncowe

§32

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy "Prawo o stowarzyszeniach z dnia 10 kwietnia 1989 r. poz. 104 z pózniejszymi zmianami i Ustawa o Dzialalności Pozytku Publicznego i Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij