Federacja na Rzecz Reintegracji spo�ecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPO�ECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jeste  
osob odwiedzajc
t stron

Europejski Fundusz Spo�eczny
Equal - Europejskiego Funduszu Spo�ecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarz�dowych
Kapita� Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Spo�eczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej

STATUT
FEDERACJI NA RZECZ REINTEGRACJI SPOECZNEJ

Rozdzia I
Postanowienia oglne

1

Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej, zwana dalej "Federacj" jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarzdowych, dziaajcych w sferze pomocy Spoecznej, pracy socjalnej, ochrony zdrowia, resocjalizacji i edukacji.

2

Federacja jest organizacja poytku publicznego posiadajca osobowo prawna.

3

Federacja dziaa na podstawie niniejszego statutu oraz przepisw ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. Nr 20 z dnia 10 kwietnia 1989 r. poz. 104 z pzniejszymi zmianami) i Ustawa o Dzialalnoci Pozytku Publicznego i Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003. Czas trwania Federacji jest nieograniczony.

4

 1. Federacja obejmuje swoim dziaaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedziba wadz jest Warszawa.
 2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celw statutowych Federacja moe prowadzi dziaalno poza granicami kraju.

5

 • Federacja posiada osobowo prawna jako Zwiazek Stowarzysze.
 • Federacja uzywa symboli i pieczeci wedlug wzorw ustalonych przez Zarzad Federacji.
 • Symbol i nazwa Federacji podlegaj ochronie prawnej.

6

Nadzr nad Federacja sprawuje Prezydent m. st. Warszawy (zgodnie z art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach) oraz Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej (zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie).

7

Federacja moe przystepowa jako czlonek zbiorowy do zwiazkw stowarzyszen oraz innych organizacji spoecznych krajowych oraz zagranicznych.

8

Federacja moe prowadzi nieodplatna i odplatna dziaalno poytku publicznego wedlug zasad okreslonych w przepisach prawa, a szczeglnie Ustawa o Dzialalnoci Pozytku Publicznego i Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku oraz niniejszym statutem.

9

Dochd dziaalnoci sluzy wylacznie do realizacji zada nalezacych do sfery zada publicznych i celw statutowych Federacji.

10

Federacja opiera swoj dziaalno na pracy Spoecznej reprezentantw organizacji czlonkowskich. Do prowadzenia swoich spraw moe zatrudniac pracownikw.

 

Rozdzia II
Cele i sposoby dziaania

11

Celem Federacji jest:

 1. Przeciwdziaanie marginalizacji Spoecznej,
 2. Wspieranie programw reintegracji Spoecznej,
 3. Upowszechnianie wiedzy i umiejtnoci z zakresu pomocy Spoecznej, pracy socjalnej, ochrony zdrowia, resocjalizacji i edukacji,
 4. Udzial w ksztatowaniu lokalnych i krajowych zaoe polityki Spoecznej,
 5. Formulowanie i upowszechnianie zasad postepowania, modeli i standardw zawodowych,
 6. Tworzenie reprezentacji organizacji pozarzdowych dziaajcych na rzecz reintegracji Spoecznej.

12

Federacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. wspieranie czonkw Federacji,
 2. wystepowanie w imieniu swoich czonkw,
 3. organizowanie wsppracy i wymiany informacji,
 4. organizowanie konferencji i seminariw,
 5. prowadzenie szkole,
 6. wydawanie publikacji zwizanych z celami statutowymi Federacji,
 7. opiniowanie prawodawstwa na szczeblu lokalnym i krajowym,
 8. powolywanie komisji problemowych,
 9. inne dziaania sluzace realizacji celw statutowych,

13

Federacja realizuje zadania publiczne w zakresie:

 1. pomocy Spoecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrwnywania szans tych rodzin i osb;
 2. dziaalnoci charytatywnej;
 3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielegnowania polskoci oraz rozwoju swiadomoci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. dziaalnoci na rzecz mniejszoci narodowych;
 5. ochrony i promocji zdrowia;
 6. dziaania na rzecz osb niepenosprawnych;
 7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osb pozostajcych bez pracy i zagroonych zwolnieniem z pracy;
 8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz dziaalno na rzecz rwnych praw kobiet i mezczyzn;
 9. dziaalnoci wspomagajcej rozwj gospodarczy, w tym rozwj przedsiebiorczosci;
 10. dziaalnoci wspomagajcej rozwj wsplnot i spoecznoci lokalnych;
 11. nauki, edukacji, owiaty i wychowania;
 12. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i modziey;
 13. kultury, sztuki, ochrony dbr kultury i tradycji;
 14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 15. ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 16. porzadku i bezpieczestwa publicznego oraz przeciwdziaania patologiom spoecznym;
 17. upowszechniania i ochrony wolnoci i praw czowieka oraz swobd obywatelskich, a take dziaa wspomagajcych rozwj demokracji;
 18. upowszechniania i ochrony praw konsumentw;
 19. dziaa na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktw i wsppracy midzy spoeczestwami;
 20. promocji i organizacji wolontariatu;
 21. dziaalnoci wspomagajcej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarzdowe oraz podmioty, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie okreslonym w pkt 1-23 Ustawy o Dzialalnoci Pozytku Publicznego i Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku

 

III. Czlonkowie ich prawa i obowiazki

14

Czlonkowie Federacji dziela si na zwyczajnych i wspierajcych.

15

 1. Czlonkami zwyczajnymi Federacji moe byc organizacja pozarzdowa - stowarzyszenie lub inna osoba prawna o celach niezarobkowych - posiadajca osobowo prawna, ktra zadeklaruje pisemnie swj udzial w Federacji, uzyska rekomendacje dwch czonkw zalozycieli i zostanie przyjeta uchwala Walnego Zgromadzenia wiekszoscia 2/3 glosw, przy obecnoci co najmniej polowy uprawnionych do glosowania.
 2. Czlonek zwyczajny jest reprezentowany w Federacji przez 1 upowazniona osobe lub zastepce osoby upowaznionej zgodnie z obowiazujcymi przepisami wewnetrznymi danej organizacji. W przypadku wyboru tej osoby do Zarzadu lub Komisji Rewizyjnej Federacji czlonek zwyczajny ma obowiazek upowaznic inna osobe do jego reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu.

16

 1. Czlonek zwyczajny ma obowiazek:
 • regularnego placenia skladek,
 • przestrzegania postanowien statutu i realizacji celw Federacji,
 • uczestniczenia w pracach Federacji.
 1. Czlonek zwyczajny ma prawo:
 • wybierac i byc wybieranym do organw Federacji,
 • zglaszac wnioski dotyczace dziaalnoci Federacji,
 • korzystac z pomocy Federacji na zasadach okreslonych przez Zarzad.

17

 1. Czlonkiem wspierajacym moe byc osoba prawna deklarujaca pomoc merytoryczna, rzeczowa lub finansowa, ktra zlozy pisemna deklaracje przystapienia do federacji i zostanie do niej przyjeta uchwala Walnego Zgromadzenia. W deklaracji winna zostac wskazana forma wsparcia.
 2. Czlonek wspierajacy jest zobowizany popierac dziaalno Federacji w zadeklarowany przez siebie sposb.

18

Czlonkostwo w Federacji ustaje w wypadku:

 1. pisemnego zlozenia rezygnacji po uprzednim uregulowaniu skladek czlonkowskich i innych zobowizan wynikajcych z czlonkostwa w Federacji.,
 2. rozwizania organizacji czlonkowskiej lub utracenia osobowoci prawnej z innego powodu,
 3. pozbawienie czlonkostwa uchwala Walnego Zgromadzenia z powodu:
  • nieusprawiedliwionego zalegania z oplata skladek czlonkowskich lub innych zobowizan przez okres przekraczajacy 12 miesiecy,
  • stwierdzenia razacego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowien, uchwal i regulaminw,

19

Zarzad ma prawo zawiesic z waznych przyczyn czlonka w jego prawach do czasu podjecia decyzji przez Walne Zgromadzenie, w szczeglnoci z powodu stwierdzenia razacego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowien, uchwal i regulaminw.

IV. Organy Federacji

20

Organami federacji s:

 • Walne Zgromadzenie,
 • Zarzad,
 • Komisja Rewizyjna.

Czlonkowie Federacji moga utworzyc na odrebnych zasadach Komisje Problemowe.

21

O ile postanowienia statutu nie stanowia inaczej, uchwaly wszystkich wadz Federacji, w tym wybr wadz zapadaj w glosowaniu jawnym lub tajnym zwykla wiekszoscia glosw, przy obecnoci co najmniej polowy czonkw tych organw.

W razie rwnej liczby glosw decyduje glos przewodniczacego posiedzenia.

22

 1. Najwyzszym organem Federacji jest Walne Zgromadzenie.
 2. Walne Zgromadzenie zwolywane jest przez Zarzad.
 3. Posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia odbywa si przynajmniej raz w roku.
 4. Posiedzenie nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia zwoluje Zarzad z wlasnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 czonkw zwyczajnych Federacji w terminie nie dalszym niz 30 dni od daty zlozenia wniosku.
 5. O terminie, miejscu i porzadku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia si pisemnie wszystkich czonkw Federacji na co najmniej 14 dni przed data posiedzenia.
 6. Obrady Walnego Zgromadzenia s jawne.
 7. W Walnym Zgromadzeniu moga brac udzial z glosem stanowiacym wszyscy czlonkowie zwyczajni, kazdy reprezentowany przez 1 upowazniona osobe lub zastepce osoby upowaznionej, upowaznionych przez statutowy organ czlonka zwyczajnego w formie pisemnej do reprezentowania czlonka zwyczajnego.
 8. W Walnym Zgromadzeniu moga brac udzial z glosem doradczym czlonkowie wspierajacy.
 9. Do uprawnien Walnego Zgromadzenia nalezy:
  1. dokonywanie zmian w statucie,
  2. uchwalanie regulaminw organw Federacji,
  3. okreslanie kierunkw i priorytetw dziaania Federacji,
  4. wybr i odwolywanie prezesa, czonkw Zarzadu oraz Komisji Rewizyjnej,
  5. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarzdowi,
  6. podejmowanie ostatecznych uchwal w sprawach odwolawczych od decyzji Zarzadu,
  7. ustalanie wysokoci skladek czlonkowskich,
  8. podejmowanie uchwal o rozwizaniu Federacji i przeznaczeniu jej majtku.
 10. Uchwaly Walnego Zgromadzenia podejmowane s zwykla wiekszoscia glosw, w pierwszym terminie - w obecnoci co najmniej polowy czonkw uprawnionych do glosowania, w drugim - bez wzgldu na liczbe obecnych. Uchwaly Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu, przyjmowania nowych czonkw, pozbawienia czlonkostwa oraz rozwizania Federacji wymagaja wiekszoci 2/3 glosw czonkw zwyczajnych obecnych na zebraniu, przy obecnoci co najmniej polowy liczby czonkw uprawnionych do glosowania i bez wzgldu na ilosc obecnych w drugim terminie.

23

 1. Zarzad jest wybierany na 3-letnie kadencje przez Walne Zgromadzenie sposrd reprezentantw organizacji czlonkowskich uczestniczacych w walnym zgromadzeniu, sklada si z 3 do 5 osb, w tym prezesa Federacji.
 2. Zarzad reprezentuje Federacje na zewnatrz i kieruje jej pracami.
 3. Do zlozenia waznego owiadczenia woli za Federacje potrzebne jest zgodne wspdziaanie dwch czonkw Zarzadu.
 4. Zarzad moe powolywa wewnetrzne jednostki organizacyjne do realizacji celw statutowych, w tym Komisje Problemowe dzialajce w oparciu o regulaminy przyjete przez Zarzad.
 5. Do obowiazkw Zarzadu nalezy:
  1. kierowanie dzialalnoscia Federacji zgodnie z obowiazujcymi przepisami prawa,
  2. zarzadzanie majtkiem Federacji, w tym przyjmowanie darowizn, zapisw i spadkw,
  3. skladanie pisemnych sprawozdan ze swojej dziaalnoci Walnemu Zgromadzeniu,
  4. opracowywanie budzetu federacji i sprawozdan finansowych,
  5. zwolywanie i przygotowywanie posiedzen Walnego Zgromadzenia.
 6. Uchwaly zarzadu zapadaj zwykla wiekszoscia glosw przy obecnoci co najmniej polowy czonkw Zarzadu. W razie rwnoci glosw decyduje glos przewodniczacego obrad.

24

 1. Komisja Rewizyjna jest wewnetrznym organem kontroli dziaalnoci Federacji i sklada si z 3 do 5 czonkw wybieranych w przez Walne Zgromadzenie sposrd reprezentantw organizacji czlonkowskich uczestniczacych w Walnym Zgromadzeniu na 3-letnia kadencje.
 2. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczyc w obradach Zarzadu z glosem doradczym.
 3. Na pierwszym zebraniu, ktre odbywa si niezwlocznie po wyborach, Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczacego i jego zastepce, o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zgromadzenie.
 4. Do obowiazkw Komisji rewizyjnej naleza:
  1. kontrola pracy Zarzadu co do prawidowoci oraz zgodnoci ze statutem i uchwalami Walnego Zgromadzenia, przeprowadzana co najmniej raz w roku,
  2. opiniowanie budzetu Federacji i bilansu,
  3. opiniowanie sprawozdan z dziaalnoci Zarzadu,
  4. opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarzdowi.
 5. Uchwaly Komisji zapadaj zwykla wiekszoscia glosw przy obecnoci co najmniej polowy czonkw Komisji. W razie rwnoci glosw decyduje glos przewodniczacego obrad.

25

Organy Federacji, ktrych kadencja zakonczyla si, dziaaj do chwili ukonstytuowania si nowo wybranych organw.

26

Czlonkostwo w organach Federacji ustaje w wypadku:

 1. pisemnego zlozenia rezygnacji,
 2. rozwizania organizacji reprezentowanej lub utracenie przez nia osobowoci prawnej,
 3. pozbawienie czlonkostwa organizacji, ktrej jest reprezentantem,
 4. smierci osoby fizycznej,
 5. odwolania przez Walne Zgromadzenie.

 

27

W przypadku, kiedy osoby fizyczne reprezentujace organizacje czlonkowskie w organach Federacji nie moga sprawowa swojej funkcji z przyczyn wymienionych w par.21 punkty a,d,e, organ, ktrego sklad ulegl uszczupleniu uzupelnia sklad droga kooptacji sposrd reprezentantw organizacji czlonkowskich.

W sposb, o ktrym mowa w ust. 1 nie moe zmienic si wiecej niz 1/3 czonkw danego organu Federacji.

 

V. Majatek i prowadzenie spraw finansowych Federacji

28

 1. Majatek Federacji tworza:
  1. srodki pieniezne,
  2. wlasnosc rzeczy ruchomych i nieruchomoci,
  3. inne prawa majtkowe.
 2. Majatek Federacji powstaje z:
  1. skladek czlonkowskich,
  2. darowizn,
  3. dotacji, w tym z budzetu publicznego rzdowego i samorzdowego,
  4. spadkw i zapisw,
  5. wplyww z loterii i zbirek publicznych,
  6. dywidend naleznych z tytulu uczestnictwa w splkach kapitalowych,
  7. dochodw z majtku Federacji,
  8. innych srodkw finansowych .

29

Zabronione jest:

 1. Udzielanie pozyczek lub zabezpieczania zobowizan majtkiem organizacji w stosunku do jej czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz osb, z ktrymi pracownicy pozostaja w zwiazku malzenskim albo w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s zwizani tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywanie majtku Federacji na rzecz czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do osb trzecich, w szczeglnoci jezeli przekazanie to nastepuje bezplatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majtku Federacji na rzecz czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich na zasadach innych niz w stosunku do osb trzecich, chyba, ze to wykorzystanie bezporednio wynika ze statutowego celu Federacji,
 4. zakup na szczeglnych zasadach towarw lub usug od podmiotw, w ktrych uczestnicza czlonkowie Federacji, czlonkowie organw Federacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. Dla potrzeb niniejszego statutu przez szczeglne zasady nalezy rozumiec zasady odbiegajce od powszechnie stosowanych w stosunkach midzy osobami trzecimi.

VI. Zmiana statutu i rozwizanie Federacji

30

Zmiany Statutu uchwala, na wniosek Zarzadu Walne Zgromadzenie wiekszoscia 2/3 glosw, przy obecnoci co najmniej polowy uprawnionych do glosowania w pierwszym terminie i bez wzgldu na ilosc obecnych w drugim terminie.

31

 1. Rozwizanie Federacji uchwala, na wniosek Zarzadu Walne Zgromadzenie wiekszoscia 2/3 glosw, przy obecnoci co najmniej polowy uprawnionych do glosowania w pierwszym terminie i bez wzgldu na ilosc obecnych w drugim terminie.
 2. Majatek rozwizanej Federacji zgodnie z uchwala Walnego Zgromadzenia zostanie przekazany organizacjom charytatywnym nie nastawionym na zysk o celach charytatywnych zblizonych do celw Federacji.
 3. O rozwizaniu Federacji Zarzad zawiadomi Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej.

 

VII. Postanowienia koncowe

32

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje si odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczeglnoci ustawy "Prawo o stowarzyszeniach z dnia 10 kwietnia 1989 r. poz. 104 z pzniejszymi zmianami i Ustawa o Dzialalnoci Pozytku Publicznego i Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przegldarki. Szczegy znajdziesz w Polityce Plikw Cookies. Zamknij