Federacja na Rzecz Reintegracji społecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jesteś  
osobą odwiedzającą
tę stronę

Europejski Fundusz Społeczny
Equal - Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Kapitał Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

KONFERENCJE

Asystent usamodzielnienia 2014 

"Z opieki w dorosłość - model usamodzielnienia" 2013  

"Przemoc wobec dzieci" 2012 

"Przemoc w rodzinie" 2011 

"Przemoc w pomocy" 2010 

"Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości" 2009 

Rodzina dzieci bez przyszłości 2008 

"Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości" 2007 

"Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości" 2006 

"Dzieci bez przyszłości w szkole" 2005

"Dzieci bez przyszłości" 2003"POMOC SPOŁECZNA DZIECIOM BEZ PRZYSZŁOŚCI" 2006 r.

Katowice
Krotoszyn
Łódź
Nysa
Wałbrzych
Warszawa

S P R A W O Z D A N I E
Z CYKLU KONFERENCJI
"POMOC SPOŁECZNA DZIECIOM BEZ PRZYSZŁOŚCI"
17.02-06.03.2006 r.

 

W naszej ocenie sytuacja dzieci z rodzin i środowisk marginalizowanych pogarsza się z roku na rok. Nie przyniosła poprawy reforma systemu opieki i resocjalizacji realizowana w ostatnich latach. Ilość dzieci w placówkach stacjonarnych rośnie, nie rozwinęły się profesjonalne formy pracy z rodzinami marginalizowanymi, programy środowiskowe (ośrodki, ogniska, świetlice, kluby) są z reguły mało intensywne i mało efektywne, rodzinna opieka zastępcza (niespokrewniona) rozwija się w symbolicznym wymiarze, brak małych (4-10 dzieci) środowiskowych placówek opieki całodobowej (rodzinnych domów dziecka, hosteli, hotelików itp.). W związku z tym Federacja nasza opracowała i upowszechniła raport "Uwagi krytyczne na temat systemu przeciwdziałania marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i rodzin" .W latach 2003-2005 roku Federacja zorganizowała w całej Polsce 2 cykle konferencji pod wspólnymi tytułami "Dzieci bez przyszłości" i "Dzieci bez przyszłości w szkole", poświęcone analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. W konferencjach wzięło udział łącznie ponad 1000 osób. Kontynuując popularyzowanie tych problemów i alternatywnych rozwiązań Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej w okresie 17.02-06.03.2005 r. zorganizowała w całej Polsce cykl konferencji poświęconych charakterystyce i analizie sytuacji dzieci i rodzin ze środowisk marginalizowanych w polskim systemie opieki społecznej pod wspólnym tytułem "Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości":

 1. 17.02.2006 r. Warszawa
 2. 22.02.2006 r. Katowice
 3. 24.02.2006 r. Nysa
 4. 27.02.2006r. Łódź
 5. 03.03.2006 r. Wałbrzych
 6. 06.03.2006 r. Krotoszyn

W konferencjach wzięło udział łącznie około 540 osób. Byli to przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, środowisk akademickich oraz placówek publicznych i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk marginalizowanych.

  Konferencje te poświęcone były przede wszystkim:
 1. Analizie sposobów pomocy w ramach działających lokalnie instytucji społecznych.
 2. Dyskusji panelowej z udziałem przedstawicieli środowisk akademickich.
 3. Prezentacji alternatywnych programów przeciwdziałania marginalizacji niepełnoletnich.
  Organizatorzy i współorganizatorzy:
 • Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
 • Katedra Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży MONAR
 • PCPR w Nysie
 • Powiślańska Fundacja Społeczna
 • Stowarzyszenie"Dom Aniołów Stróżów"
 • Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie
 • Towarzystwo Powiślańskie
 • Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
 • Towarzystwo Resocjalizacji
 • Zakład Poprawczy Białymstoku
  Cykl konferencji został zrealizowany dzięki pomocy:
 • Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • Ministerstwa Zdrowia w Warszawie
 • Urzędu Miejskiego w Krotoszynie

  Informacje i publikacje w mediach:
 1. Radio eM
 2. Radio Katowice
 3. www.wiadomosci.ngo.pl
 4. www.anioly.pl
 5. Telewizja kablowa TOYA
 6. Program publicystyczny w TV3
 7. Radio Józef
 8. Polskie Radio
 9. www.wiadomosci.ngo.pl
 10. www.antropologia.isns.uw.edu.pl
 11. www.mazowia.engo.pl
Wykłady, prezentacje i warsztaty prowadzili przedstawiciele:
środowisk akademickich:
dr J. Adamkiewicz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
dr M. John-Borys Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ
dr B. Piątkowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
dr hab. M. Zahorska Instytut Socjologii UW
prof. dr hab. E. Tarkowska Instytut Filozofii i Socjologii PAN
dr D. Trawkowska Wydział Nauk Społecznych UŚ
prof. dr hab. W. Warzywoda-Kruszyńska Instytut Socjologii UŁ
prof. J. Wódz Wydział Nauk Społecznych UŚ
prof. K. Wódz Wydział Nauk Społecznych UŚ
instytucji publicznych i samorządowych:
I. Adamczyk Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
A. Błaszko Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
M. Kaczmarek Biuro Rzecznika Praw Dziecka
B.Kędzierska PCPR w Nysie
I. Kłakowicz PCPR w Nysie
A. Kuźmuk Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w Wałbrzychu
J. Mickiewicz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
J. Murzynisk Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie
S. Laskowska Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych
P. Niewodowski Zakład Poprawczy w Białymstoku
M. Nowak Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
A. Pawelce Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie
Ks. B. Peć Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy "Dom Nadziei"
M. Święs Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
K. Ukrzewska Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
organizacji pozarządowych:
P. Adamiak Stowarzyszenie "Monar"
A.Gierałtowska Powiślańska Fundacja Społeczna
M. Grondas Stowarzyszenie "Monar"
M. Klecka Stowarzyszenie "Monar"
M. Kłapcia Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
T. Kołodziejczyk Stowarzyszenie SPÓJRZ INACZEJ
A. Kowalski Stowarzyszenie " Dom Aniołów Stróżów"
M. Liciński Federacja na rzecz Reintegracji Społeczne
P. Niewodowski Zakład Poprawczy
E. Orpik Towarzystwo Resocjalizacyjne
A.Orzechowska Towarzystwo Powiślańskie
K. Pakuła Towarzystwo Resocjalizacyjne
S. Skirtun Stowarzyszyszenie Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA
S. Soćko Towarzystwo Psychoprofilaktyczne


KONFERENCJA
Federacji na rzecz Reintegracji Społecznej
"Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości"
17.02.2006 r. Warszawa
10.00 - rozpoczęcie konferencji
A. Refleksje krytyczne
10.00-10.20Pomoc społeczna - remoralizacja czy demoralizacja ? Edward Orpik Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zabrze
10.20-10.40Praca z rodziną - pomoc czy przemoc ? Anna Gierałtowska Powiślańska Fundacja Społeczna Warszawa
10.40-11.00Świetlice - wyrównywanie szans czy przechowalnie ? Sylwester Soćko Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Warszawa
11.00-11.20Rodziny zastępcze - wsparcie czy alternatywa dla rodzin naturalnych ? Anna Orzechowska Towarzystwo Powiślańskie Warszawa
11.20-11.40Domy dziecka - terapia czy izolacja ? Marek Liciński Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej Warszawa
11.40-12.00przerwa
B. Refleksje niezależne
12.00-13.00Jak chronić dzieci przed marginalizacją ? dr hab. Marta Zahorska Instytut Socjologii UW Warszawa
Mirosław Kaczmarek Biuro Rzecznika Praw Dziecka Warszawa
prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska Instytut Filozofii i Socjologii PAN Warszawa
prof. dr hab. Wielisława Warzywoda- Kruszyńska Instytut Socjologii UŁ Łódź
13.00-13.30dyskusja
13.30-14.00przerwa
C. Propozycje alternatywne
14.00-14.20Praca z rodziną Katarzyna Pakuła Powiślańska Fundacja Społeczna Warszawa
14.20-14.40Programy środowiskowe Adrian Kowalski Stowarzyszenie "Dom Aniołów Stróżów" Katowice
14.40-15.00Rodziny zastępcze Marzena Kłapcia Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Bielsko-Biała
15.00-15.20Placówki terapeutyczne Piotr Adamiak Stowarzyszenie "Monar" Łódź
15.20-15.40Hostel - grupa usamodzielnienia Paweł Niewodowski Zakład Poprawczy Białystok
15.40-16.00podsumowanie i zakończenie konferencji

KONFERENCJA
Federacji na rzecz Reintegracji Społecznej
"Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości"
22 luty 2006 r. (środa) godz. 10.00-15.00, KATOWICE - Sala Sejmu Śląskiego ul. Jagiellońska 25
10.00rozpoczęcie konferencji
REFLEKSJE KRYTYCZNE
10.05 Pomoc społeczna - remoralizacja czy demoralizacja? - Edward Orpik Towarzystwo Resocjalizacyjne
10.25Naruszenia praw obywatelskich rodzin marginalizowanych - Magdalena Nowak Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zabrze
10.45Praca z rodziną - pomoc czy przemoc? - Anna Orzechowska Towarzystwo Powiślańskie - Warszawa
11.05Świetlice - wyrównywanie szans czy przechowalnie? - Michał Rokosz Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo" Katowice
11.20Rodziny zastępcze - wsparcie czy alternatywa dla rodzin naturalnych? Marzena Kłapcia Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Bielsku - Białej
11.40Domy dziecka - terapia czy izolacja? - Marek Liciński Federacja na Rzecz Reintegracji Społecznej
12.00 - 12.15przerwa
REFLEKSJE NIEZALEŻNE
12.15"Polityka jako sztuka rozwiązywania problemów społecznych" Prof. Jacek Wódz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
12.35"Pomoc społeczna na rozdrożu" Prof. Kazimiera Wódz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
12.55"Pracownik socjalny w systemie pomocy społecznej" Dr Dobroniega Trawkowska Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
13.15"Praca z dzieckiem w kontekście rodziny" Dr Maria John - Borys Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
DYSKUSJA
13.45 - 14.00przerwa
ALTERNATYWA
14.00Praca z rodziną Izabela Adamczyk Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zabrze
14.15Programy środowiskowe Barbara Kaczmarczyk Wichary - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów" Katowice
14.30Rodziny zastępcze Olga Kabała, Joanna Wolanin rodzice zastępczy Zabrze
14.45Placówki terapeutyczne model społeczności terapeutycznej - ks. Bogdan Peć Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy "Dom Nadziei" Bytom
PODSUMOWANIE


KONFERENCJA
Federacji na rzecz Reintegracji Społecznej (Ośrodek MONAR w Łodzi) oraz Katedry Socjologii Ogólnej UŁ
"Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości"
27.02.2006 r. Łódź, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18 , sala nr 1
10.00Rozpoczęcie konferencji
10.00-10.30 Bieda dzieci w Polsce na tle Unii Europejskiej Prof. Dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Katedra Socjologii Ogólnej UŁ Łódź
10.30-11.00 Pomoc instytucjonalna dzieciom bez przyszłości - założenia legislacyjne a rzeczywistość Sylwia Laskowska Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych Łódź
11.00-11.30 Praca z rodziną - pomoc czy przemoc? Anna Gierałtowska Powiślańska Fundacja Społeczna Warszawa
11.30-12.00 Świetlice - wyrównywanie szans czy przechowalnie? Sylwester Soćko Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Warszawa
12.00-12.20 Przerwa (kawa/herbata)
12.20-12.50 Rodziny zastępcze - wsparcie czy alternatywa dla rodzin naturalnych? Marek Liciński Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej Warszawa
12.50-13.10 Placówki opieki całkowitej nad dzieckiem - pomoc czy izolacja? Sławomir Skirtun Stowarzyszenie Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Zgierz
13.10-14.00 Jak chronić dzieci przed marginalizacją dyskusja
14.00-14.45 przerwa
14.45-15.05 Rozwiązania alternatywne - ośrodek terapeutyczny Piotr Adamiak Stowarzyszenie MONAR Łódź
15.05-15.25 Możliwości efektywnej pracy w placówce stacjonarnej Marek Grondas Stowarzyszenie MONAR Łódź
15.25-15.45 Zespoły interdyscyplinarne na rzecz dzieci bez przyszłości Tomasz Kołodziejczyk Stowarzyszenie "Spójrz inaczej" Starachowice
15.45-16.30 Dyskusja podsumowująca
16.30Zakończenie konferencji


Pobierz kartę zgłoszenia
Pobierz zaproszenie

KONFERENCJA
Federacji na rzecz Reintegracji Społecznej
"Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości"
06.03.2006 r. Krotoszyn, Urząd Miasta; ul. Kołłątaja 7, Sala Secesyjna
A. REFLEKSJE KRYTYCZNE
Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości - Andrzej Piotrowski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Krotoszyn
Rola ośrodka pomocy społecznej w przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej - Teresa Stęplewska Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krotoszyn
Świetlice - wyrównywanie szans czy przechowalnie?" - Lucyna Korsak Stowarzyszenia "Szansa"Krotoszyn
Rodziny zastępcze - wsparcie czy alternatywa dla rodzin naturalnych?" - Renata Zych - KordusPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Krotoszyn
B. REFLEKSJE NIEZALEŻNE
13.00 - 14.00Jak chronić dzieci przed marginazlizacją? - dyskusja panelowa
14.00podsumowanie i zakończenie konferencji

"DZIECI BEZ PRZYSZŁOŚCI W SZKOLE" 2005 r.

Warszawa
Wandzin
Katowice
Ledziny
Odolanów

S P R A W O Z D A N I E
Z CYKLU KONFERENCJI
"DZIECI BEZ PRZYSZŁOŚCI W SZKOLE"
13.01-3.02.2005 r.


W naszej ocenie sytuacja dzieci z rodzin i środowisk marginalizowanych pogarsza się z roku na rok. Nie przyniosla poprawy reforma systemu opieki i resocjalizacji realizowana w ostatnich latach. Ilosc dzieci w placówkach stacjonarnych rosnie, nie rozwinely się profesjonalne formy pracy z rodzinami marginalizowanymi, programy środowiskowe (osrodki, ogniska, świetlice, kluby) są z reguly malo intensywne i malo efektywne, rodzinna opieka zastępcza (niespokrewniona) rozwija się w symbolicznym wymiarze, brak malych (4-10 dzieci) środowiskowych placówek opieki calodobowej (rodzinnych domów dziecka, hosteli, hotelików itp.). W zwiazku z tym Federacja nasza opracowała i upowszechnila raport "Uwagi krytyczne na temat systemu przeciwdziałania marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i rodzin" (dostepny na stronie internetowej www.frs.pl). W ostatnim tygodniu pazdziernika 2003 r. Federacja nasza zorganizowala w całej Polsce 9 konferencji poswieconych marginalizacji społecznej pod wspólnym tytulem Dzieci bez przyszłości, poswieconych analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. (sprawozdanie z cyklu konferencji w 2003 r. na stronie internetowej www.frs.pl ).
Kontynuując popularyzowanie tych problemów i alternatywnych rozwiązan Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej w okresie 13.01-3.02.2005 r. zorganizowala w całej Polsce cykl konferencji poswieconych przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej w systemie edukacji pt. "Dzieci bez przyszłości w szkole":
1. 13.01.2005 r. Wandzin
2. 14.01.2005 r. Warszawa
3. 21.01.2005 r. Odolanów
4. 02.02.2005 r. Katowice
5. 03.02.2005 r. Ledziny
W konferencjach wzielo udzial lacznie 540 osób. Byli to przedstawiciele administracji panstwowej i samorządowej, środowisk akademickich oraz placówek publicznych i organizacji pozarządowych dzialających na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk marginalizowanych.
Konferencje te poswiecone były przede wszystkim:
1. Potrzebom, problemom i deficytom dzieci ze środowisk marginalizowanych w systemie edukacji.
2. Analizie przyczyn poglebiania marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w systemie edukacji.
3. Prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w systemie edukacji.

Organizatorzy i wspólorganizatorzy:
Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo"
Gimnazjum nr 2 w Ledzinach
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "Plus" EKO "Szkoła Życia"
Powislanska Fundacja Spoleczna
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniolów Strózów"
Stowarzyszenie Trzezwości w Odolanowie
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa O/Slaski
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
Towarzystwo Resocjalizacyjne

Cykl konferencji został zrealizowany dzieki pomocy:
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
Ministerstwa Zdrowia
Urzedu Gminy i Miasta Odolanów
Informacje i publikacje w mediach

1. Radio Józef 11.01.05 wywiad o programie Powislanskiej Fundacji Społecznej
2. Radio Weekend 13.01.05 informacja o programie konferencji w Wandzinie
3. Radio Gdansk 13.01.05 informacja o programie konferencji w Wandzinie
4. Zycie Warszawy 14.01.05 "Na smietniku Oswiaty" Wlodzimierz Szczepanski
5. Zycie Warszawy 14.01.05 "Ranking najslabszych" Dominika Siedlecka, Marcin Przewozniak
6. Dzwonek Odolanowski 27.01.05 "O pomoc dla dzieci" Henryk Wlodarek
7. Radio Katowice 1-4.02.05 patronat medialny konferencji w Katowicach
8. Radio eM 02.02.05 informacja i komentarz nt. programu konferencji w Katowicach
9. Radio BIS 03.02.05 "Godzina z ekspertem" Hanna Dolegowska
10. Gazeta Wyborcza 03.02.05 "Gdzie są normalne dzieci?"
11. Polityka 05.03.05 "Los ponizej normy" Agnieszka Niezgoda
12. Kurier Ostrowski 16.02.05 "O pomoc dla dzieci" Henryk Wlodarek
13. Dziennik Zachodni 17.02.05 "Równe i równiejsze"
14. Dziennik Zachodni 17.02.05 "Dac rodzicom wedke..."
15. www.ngo.pl/wiadomości informacja o programie konferencji w Warszawie
16. www.niepełnosprawni.info informacja o programie konferencji w Warszawie
17. www.informacje.zpchr informacja o programie konferencji w Warszawie
18. www.engo.pl informacja o programie konferencji w Warszawie

Wyklady, prezentacje i warsztaty prowadzili przedstawiciele:
środowisk akademickich;
dr K. Czekaj - Instytut Socjologii US
dr R. Dolata - Wydzial Pedagogiki UW
prof. B. Fatyga - Instytut Stosowanych Nauk Spolecznych UW
dr M. John-Borys - Wydzial Pedagogiki i Psychologii US
prof. dr hab. K. Konarzewski - Instytut Psychologii PAN
dr A. Niesporek - Wydzial Nauk Spolecznych US
prof. dr hab. E. Tarkowska - Instytut Filozofii i Socjologii PAN
dr E. Wysocka - Wydzial Pedagogiki i Psychologii US
dr M. Zahorska-Bugaj - Instytut Socjologii UW
B. Zawadzka - Instytut Socjologii UW
instytucji publicznych i samorządowych:
A. Chmara -Wladyczak - Zespół Szkól Technicznych w Czluchowie
G. Cybula - Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny METIS
M. Gostomczyk - Gimnazjum nr 1 w Czluchowie
M. Hoppe - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Czluchowie
D. Hryniewicz - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu
M. Kaczmarek - Biuro Rzecznika Praw Dziecka
G. Kasperek - doradca metodyczny ds. pedagogiki szkolnej
I. Kowalczyk - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czluchowie
L. Lugowski - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Warszawie
A. Piotrowski - PCPR Krotoszyn
M. Poczesniok - Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży
K. Rybak - Zespół Szkól w Przechlewie
E. Szczepanska - Przedszkole Miejskie w Czluchowie
M. Zietal - Szkoła Podstawowa nr 43 w Zabrzu
A. Zigmanska - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czluchowie
R. Zych-Kordus - PCPR Krotoszyn
D. Zyro - Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
organizacji pozarządowych.
A. Brzezik - Fundacja Rozwoju Dzieci im.J.A.Komenskiego
A. Derkowska - Malopolskie Towarzystwo Oswiatowe
A. Gieraltowska - Powislanska Fundacja Spoleczna
B. Kaczmarczyk - Wichary - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniolów Strózów"
M. Klecka - Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa
L. Korsak - Stowarzyszenie "Szansa"
M. Licinski - Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
K. Liszcz - Fundacja "Daj Szanse"
E. Orpik - Towarzystwo Resocjalizacyjne
M. Rokosz - Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo"
S. Socko - Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
K. Starczewska - Krajowe Forum Oswiaty Niepublicznej


Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
program konferencji "Dzieci bez przyszłości w szkole"
14 stycznia 2005 r. WARSZAWA

10.00 rozpoczecie konferencji    
  PRÓBA DIAGNOZY    
10.10 "Problemy i deficyty dzieci z rodzin zmarginalizowanych  M. Licinski  Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
10.30 " Równe szanse zamiast szkoly specjalnej D. Zyro Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
10.50 " Problemy wychowawcze - status czarnej owcy" A. Gieraltowska Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
11.10 " Szkoly zawodowe - droga do nikad" S. Socko Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
11.30 przerwa    
12.00 "Czy równe szanse?" - dyskusja panelowa moderator: dr hab. M. Zahorska-Bugaj Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
    dr R. Dolata Wydzial Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego
    prof. B. Fatyga Instytut Stosowanych Nauk Spolecznych Uniwersytetu Warszawskiego
    M. Kaczmarek Biuro Rzecznika Praw Dziecka
    prof. dr hab. K. Konarzewski Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
    prof. dr hab. E. Tarkowska Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
  PROGRAMY PRZECIWDZIAŁANIA    
14.00 " Ogniska przedszkolne" A. Brzezik Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komenskiego
14.25 "Indywidualizacja dydaktyki i wychowania" K. Starczewska Krajowe Forum Oswiaty Niepublicznej
14.50 "Szkoly drugiej szansy" L. Lugowski Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
15.15 "Wyrównywanie szans edukacyjnych we Francji i Anglii" B. Zawadzka Instytut Socjologii Uniwerytetu Warszawskiego
15.40 dyskusja    
16.00 zakonczenie konferencji    

W konferencji wzielo udzial 114 osób.Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"
program konferencji "Dzieci bez przyszłości w szkole"
13.01.2005 r. WANDZIN

PRÓBA DIAGNOZY    
"Problemy i deficyty dzieci z rodzin zmarginalizowanych" M. Licinski Federacja na rzecz Reintegracji społecznej (zapoznanie uczestników konferencji z nadeslanymi materialami)
"Problemy i deficyty dzieci z rodzin zmarginalizowanych z obszaru Gminy
Przechlewo "
K. Rybak Zespół Szkól w Przechlewie
"Równe szanse zamiast szkoly" M. Hoppe Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Czluchowie
"Problemy wychowawcze - status czarnej owcy" M. Gostomczyk Gimnazjum nr 1 w Czluchowie
"Szkoly zawodowe - droga do nikad" A. Chmara-Wladyczak Zespół Szkól Technicznych w Czluchowie
PROGRAMY PRZECIWDZIAŁANIA    
"Świetlice socjoterapeutyczne" E. Szczepanska Przedszkole Miejskie w Czluchowie
"Indywidualizacja dydaktyki i wychowania"

A. Zigmanska,
I. Kowalczyk

Poradnia-- Psychologiczno-Pedagogiczna w Czluchowie

W konferencj wzielo udzial 40 osób.

Organizator:
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"
EKO "Szkoła Życia" w WandzinieFederacja na rzecz Reintegracji Społecznej
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniolów Strózów"
Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo"
program konferencji "Dzieci bez przyszłości w szkole"
2 luty 2005 r. KATOWICE

10.00 rozpoczecie konferencji    
  PRÓBA DIAGNOZY    
10.10 "Problemy i deficyty dzieci z rodzin zmarginalizowanych" E. Orpik Federacja na Rzecz Reintegracji Społecznej
10.30 "Zamiast równych szans" G. Kasperek pedagog, doradca metodyczny ds. pedagogiki szkolnej
10.50 "Pesymizm - optymizm dzieci z rodzin zmarginalizowanych" dr M. John-Borys Wydzial Pedagogiki i Psychologii US
11.10 "Przyczyny negatywizmu szkolnego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" M . Poczesniok dyr Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży
11.30 przerwa    
12.00 "Problemy dzieci - problemy szkoly" - dyskusja panelowa moderator dr A. Niesporek Wydzial Nauk Spolecznych US
  "Młodzież w sytuacji kryzysu" dr E. Wysocka Wydzial Pedagogiki i Psychologii US
  "Przemoc w środowisku dzieci i młodzieży" dr E. Jarosz Wydzial Pedagogiki i Psychologii US
  "Młodzież a narkotyki" dr A. Niesporek Wydzial Nauk Spolecznych US
  PROGRAMY PRZECIWDZIAŁANIA    
13.30 "Ogniska przedszkolne" B. Kaczmarczyk-Wichary Stowarzyszenie Pomocy Dzieci i Młodzieży "Dom Aniolów Strózów"
14.00 "Przyjazna szkola" M. Ziental dyr SP nr 43 w Zabrzu "Szkoly z Klasa"
14.30 "Wspólpraca ze szkola na rzecz marginalizowanej młodzieży" M. Rokosz Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo"
15.00 "Szkoła szansa na przyszłość" B. Bucka wice dyr Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego METIS
       Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
program konferencji
"DZIECI BEZ PRZYSZŁOŚCI W SZKOLE"
Gimnazjum Nr 2, ul. Holdunowska 72, LEDZINY
03 lutego 2005 r, (sroda) godz. 9.00-14.00

9.00 - rozpoczecie konferencji, wystapienia oficjalnych gosci: dyr. Grzegorz Raczek, Slaskie Kuratorium Oswiaty, dyr. Ewa Kolonko - Slaski Urzad Wojewódzki

  PRÓBA DIAGNOZY    
9.20 "Miejsce i rola instytucji oświatowo-wychowawczych a strategia rozwoju problemów społecznych w gminach" dr Krzysztof Czekaj Uniwersytet Slaski
10.00 "Zaburzenia rozwojowe i deficyty dzieci z rodzin zmarginalizowanych oraz wychowywanych w środowiskach zastępczych "  Malgorzata Klecka  Stowarzyszenie Zastępczego Rodzcielstwa
10.30  "Problemy wychowawcze ? status czarnej owcy"  Agnieszka Blach-Tomera  Psycholog, terapeuta, Tychy
10.50   "Szkoła dla dzieci ?"  dyr. Danuta Hryniewicz  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Racibórz
11.30   przerwa    
   PROGRAMY PRZECIWDZIAŁANIA    
12.00 "Edukacja - ciagla stymulacja" dr Krzysztof Liszcz  lekarz psychiatra, Fundacja "Daj Szanse", Torun
 12.40 "W trudnym środowisku tez mozna pomóc" dr Alicja Derkowska nauczyciel, pedagog, Malopolskie Towarzystwo Oswiatowe
 13.15  Dyskusja, wnioski    
 14.00  Zakonczenie konferencji    

Organizator:
Stowarzyszenie Zastępczego RodzicielstwaFederacja na rzecz Reintegracji Społecznej
Stowarzyszenie Trzezwości Odolanów
program konferencji "Dzieci bez przyszłości w szkole"
Gminno Miejski Ośrodek Kultury, ul. Bartosza 7, ODOLANÓW
21 stycznia 2005 r., godz. 13.00

Program:

 • "Objawy marginalizacji funkcjonowania dzieci w środowisku szkolnym".
  - Lucyna Korsak, pedagog-terapeuta, stowarzyszenie Szansa
 • "Budowanie lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny"
  - Andrzej Piotrowski, dyr. PCPR Krotoszyn, stowarzyszenie Szansa
 • "Rola świetlicy środowiskowej w systemie wsparcia"
  - Renata Zych-Kordus, kierownik dzialu wsparcia rodziny PCPR Krotoszyn, stowarzyszenie Szansa

Organizator:
Stowarzyszenie Trzezwości Odolanów
Konferencja finansowana przez Urzad Miasta i Gminy Odolanów
telefon kontaktowy w sprawie konferencji: (0-62) 733-19-39 p. Bozena Jablonska
" DZIECI BEZ PRZYSZŁOŚCI" 2003 r.

Warszawa
Elk
Wandzin
Krotoszyn
Łódź
Katowice
Skarzysko-Kamienna
Zgierz
Otwock


S P R A W O Z D A N I E
Z CYKLU KONFERENCJI
"DZIECI BEZ PRZYSZŁOŚCI"
17-24.10.2003 r.


W naszej ocenie sytuacja dzieci z rodzin i środowisk marginalizowanych pogarsza się z roku na rok. Aktualnie przesadza się los dzieci z ok. póltora miliona rodzin degradowanych i marginalizowanych z powodu strukturalnego bezrobocia oraz upadku wielu gospodarstw rolnych. Warunki, w których wyrastaja czynia z nich bierne, bezradne, rozzalone, zyjace z dnia na dzień dzieci bez przyszłości. Niewiele osób widzi zwiazek pomiędzy postepujaca marginalizacja społeczna milionów ludzi w Polsce a nasilaniem się przemocy, przestepczości i uzależnien. Rozwiązanie problemu bezpieczeństwa widzi się czesto tylko w nasilaniu kontroli i represji wobec środowiska przestepczego a nie docenia się konieczności pomocy najslabszym i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wydaje nam się, ze trzeba naglasniac te problemy, przebic się do swiadomości społecznej, laczyc działania administracji panstwowej, samorzadów i organizacji pozarządowych, prowokować do dyskusji oraz działań mających na celu przeciwdziałanie procesowi wykluczenia społecznego i powstawanie skutecznych programów reintegracji społecznej.

W zwiazku z tym Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej w okresie 17-24.10.2003 r. zorganizowala w całej Polsce cykl konferencji poswieconych przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej pt. "Dzieci bez przyszłości":

1) - 17.10.2003 r.Warszawa
2) - 20.10.2003 r. Elk
3) - 22.10.2003 r. Wandzin
4) - 23.10.2003 r. Krotoszyn
5) - 24.10.2003 r. Łódź
6) - 24.10.2003 r. Katowice
7) - 24.10.2003 r. Skarzysko-Kamienna

ponadto

8) - 07.11.2003 r. Zgierz
9) - 20.11.2003 r. Otwock

W konferencjach wzielo udzial lacznie 545 osób. Byli to przedstawiciele administracji panstwowej i samorządowej, środowisk akademickich oraz placówek publicznych i organizacji pozarządowych dzialających na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk marginalizowanych.

Konferencje te poswiecone były przede wszystkim:

 • Analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce.
 • Skutkom procesu wykluczenia społecznego.
 • Prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej.

 

Organizatorzy i wspólorganizatorzy:

Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo"
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódźkiego
Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekunczy Diecezji Elckiej
Powislanska Fundacja Spoleczna
Stowarzyszenie Solidarni "Plus"
Stowarzyszenie "Szansa" Krotoszyn
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniolów Strózów"
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
Towarzystwo Resocjalizacyjne
Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"

Cykl konferencji został zrealizowany dzieki pomocy:

Ministerstwa Zdrowia
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
Starosty Powiatu Elckiego
Starostwa Powiatowego w Zgierzu
Urzedu Miasta w Zgierzu
Urzedu Miasta w Krotoszynie


Informacje i publikacje w mediach

3 PR TVP Warszawa 17.10.03
3 PR TVP Katowice 24.10.03
3 PR TVP Łódź 24.10.03
3 PR TVP Łódź 07.11.03
TV Puls 04.11.03
Telewizja Kablowa w Zgierzu 07.11.03
Radio 5 21.10.03
Radio EM 24.10.03
Radio Katowice 24.10.03
Radio Łódź 24.10.03
Dziennik Baltycki 07.11.03
Gazeta Olsztynska 21.10.03
Gazeta Wyborcza 17.10.03
24.10.03
Gosc Niedzielny 23.11.03
Zycie Warszawy 03.11.03
Ilustrowany Tygodnik Zgierski listopad'03
Polityka Spoleczna nr 9 wrzesien'03
Remedium nr 12 grudzien'03
www.ngo.pl/wiadomości

Wyklady, prezentacje i warsztaty prowadzili przedstawiciele:
środowisk akademickich;

prof. Lucyna Frackiewicz
prof. Kazimierz Frieske
dr Jolanta Grotowska-Leder
dr Maria John-Borys
dr Jerzy Krzyszkowski
dr Jacek Pyrzalski
prof. Elzbieta Tarkowska
prof. Wielislawa Warzywoda-Kruszynska
dr Marta Zahroska-Bugaj

- Akademia Ekonomiczna w Katowicach
- Wydzial Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
- Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódźkiego
- Wydzial Psychologii I Pedagogiki Uniwersytetu Slaskiego
- Katedra Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Lodzkiego
- Katedra Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódźkiego
- Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

- Katedra Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Lodzkiego
- Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

instytucji publicznych i samorządowych:

Elzbieta Azarowicz

- Zespół Placówek Opiekunczo-Wychowawczych "Przystan"

- Skarzysko-Kamienna

Grzegorz Barylski

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Zgierz

Mariusz Bauza

- Sad Rodzinny

- Czluchów

Miroslawa Choinska

- Oddział Dzieciecy SPZOZ

- Krotoszyn

Maria Cieslik

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- Skarzysko-Kamienna

Violetta Gawron

- Komenda Powiatowa Policji

- Zgierz

Henryka Gawronska

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

- Kozmin Wielkopolski

Jacek Jamróz

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Skarzysko Kamienna

Miroslaw Kaczmarek

- Biuro Rzecznika Praw Dziecka

- Warszawa

Malgorzata Kolomanska

- Zespół Placówek Opiekunczo-Wychowawczych "Przystan"

- Skarzysko-Kamienna

Beata Krakowiak

- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- Elk

Maria Kubiak

- Rzecznik Praw Pacjenta

- Łódź

Anna Lipiec

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- Skarzysko-Kamienna

Krystyna Luczycka

- Rada Miasta

- Czluchów

Dorota Midura

- Zespół Placówek Opiekunczo-Wychowawczych "Przystan"

- Skarzysko-Kamienna

Malgorzata Molasa

- Szkoła Podstawowa

- Skarzysko-Kamienna

Krystyna Orzel

- Przedszkole Samorządowe

- Elk

Jolanta Piotrowska

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- Łódź

Andrzej Piotrowski

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Krotoszyn

Malgorzata Póltorak

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Skarzysko-Kamienna

Beata Skuza

- Szkoła Podstawowa

- Skarzysko-Kamienna

Dorota Slabicka

- Rada Miasta

- Czluchów

Anna Stasiak

- Dom Dziecka dla Malych Dzieci

- Zgierz

Aleksandra Szopinska

- Szkoła Podstawowa

- Czluchów

Maria Scieranska

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- Elk

Teresa Tarnowska

- Ośrodek Pomocy Społecznej

- Zgierz

Krzysztof Wilski

- Szkolny Ośrodek Socjoterapii

- Łódź

Malgorzata Woznicka

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Otwock

Anna Wysocka-Stasiak

- Dom Dziecka dla Malych Dzieci

- Łódź

Maria Zalewska

- Przyjazna Świetlica przy SP nr 2

- Elk


organizacji pozarządowych:

Piotr Adamiak

- Stowarzyszenie "Monar"

- Łódź

Dariusz Bruzgo

- Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"

- Warszawa

Katarzyna Cholewa

- Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo"

- Katowice

Halina Cwiek

- Rodzinny Dom Dziecka

- Elk

Stanislaw Drzazdzewski

- Slaski Oddział Terenowy TRAD "Szansa"

- Katowice

ks. Marek Dziegielewski

- Oratorium im. Sw. Jana Bosko

- Elk

Karolina Galczynska

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

- Skarzysko Kamienna

Anna Gieraltowska

- Powislanska Fundacja Spoleczna

- Warszawa

Marek Grondas

- Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Łódź

- Łódź

Elzbieta Janiszewska

- Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"

- Zgierz

Stanislaw Jankowski

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

- Elk

Miroslawa Katna

- Komitet Ochrony Praw Dziecka

- Warszawa

Marzena Klapcia

- Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała

- Bielsko-Biała

Lucyna Korsak

- Stowarzyszenie "Szansa"

- Krotoszyn

Iwona Koske-Zdunczyk

- Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bialystok

- Bialystok

Miroslawa Kowalczyk

- Stowarzyszenie Solidarni "Plus"

- Wandzin

Beata Krzyzanowska

- Stowarzyszenie Solidarni "Plus"

- Wandzin

Donat Kuczewski

- Stowarzyszenie Solidarni "Plus"

- Wandzin

Dorota Lech

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

- Skarzysko Kamienna

Marek Licinski

- Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej

- Warszawa

Anna Lozowska

- Fundacja Sw. Dominika Savio

- Elk

Iwona Maj

- Świetlica Parafialna "Józef"

- Skarzysko Kamienna

Agnieszka Majewicz

- Ośrodek Wspierania Rodziny

- Zgierz

Alicja Maroszek

- Stowarzyszenie Solidarni "Plus"

- Wandzin

Teresa Nowak

- Świetlica Środowiskowa "Caritas"

- Skarzysko Kamienna

Edward Orpik

- Towarzystwo Resocjal izacyjne

- Katowice

Anna Orzechowska

- Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej

- Warszawa

Katarzyna Pakula

- Powislanska Fundacja Spoleczna

- Warszawa

Stanislawa Piotrowska

- Pogotowie Rodzinne

- Lapy

Jaroslaw Pleta

- Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"

- Warszawa

Grazyna Radziemska

- Stowarzyszenie Solidarni "Plus"

- Wandzin

Marcin Radziwilowicz

- Caritas Diecezji Elckiej

- Elk

Michal Rokosz

- Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo"

- Katowice

Slawomir Skirtun

- Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"

- Zgierz

Sylwester Socko

- Towarzystwo Psychoprofilaktyczne ZG

- Warszawa

Barbara Stasiszyn

- Mazowiecki Oddział Terenowy TRAD "Szansa"

- Wolomin

Slawomir Wichary

- Stow. Pomocy Dzieciom i Mlod. "Dom Aniolów Strózów"

- Katowice

Wojciech Wocial

- lekarz rodzinny

- Elk

Renata Zych-Kordus

- Stowarzyszenie "Szansa"

- Krotoszyn

Pawel Zak

- Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"

- Zgierz


Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
program konferencji "Dzieci bez przyszłości "
17 pazdziernika 2003 r, (piatek) , WARSZAWA

10.00 rozpoczecie konferencji    
  PRÓBA DIAGNOZY    
10.15 "Spoleczne skutki marginalizacji" M. Licinski Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
10.30 "Problemy i deficyty dzieci z rodzin marginalizowanych" K. Pakula Powislanska Fundacja Spoleczna
10.45 "Udzial systemu edukacji w marginalizacji społecznej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" A. Orzechowska Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
11.00 "Niewydolnosc systemu pomocy społecznej wobec dzieci z rodzin marginalizowanych" E. Orpik Towarzystwo Resocjalizacyjne
11.15 "Oddziaływanie placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych" S. Skirtun Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"
11.30 przerwa    
12.00 "Przyczyny i skutki procesu marginalizacji społecznej w Polsce"- dyskusja panelowa dr J.Grotowska-Leder Instytut Socjologii UL
    M.Kaczmarek Biuro Rzecznika Praw Dziecka
    M.Katna Komitet Ochrony Praw Dziecka
    prof. E.Tarkowska Instytut Filozofii i Socjologii PAN
    dr M.Zahorska-Bugaj Instytut Socjologii UW
13.00 dyskusja    
13.30 przerwa    
  PROGRAMY PRZECIWDZIAŁANIA    
14.00 "Praca z rodzina naturalna" M. Licinski Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
14.15 "Programy środowiskowe" S. Socko Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
14.30 "Rodzinna opieka zastępcza" J.Pleta Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"
14.45 "Rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu" A. Gieraltowska Powislanska Fundacja Spoleczna
15.00 dyskusja    
15.45 podsumowanie konferencji    
16.00 zakonczenie konferencji    

W konferencji uczestniczyly 103 osoby.Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
KATOLICKI OSRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUNCZY
program konferencji "Dzieci bez przyszłości "
20 pazdziernika 2003 r, (poniedzialek) , ELK

10.00 rozpoczecie konferencji    
  PRÓBA DIAGNOZY    
10.05 "Marginalizacja społeczna i jej skutki" M.Scieranska Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku
10.20 "Problemy i deficyty dzieci z rodzin marginalizowanych" B.Krakowiak Powiatowa Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Elku
10.35 "Niewydolnosc systemu opieki zdrowotnej wobec dzieci z rodzin marginalizowanych" W.Wocial lekarz rodzinny, Elk
10.50 "Oddziaływanie stacjonarnych placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych na dzieci" I.Koske-Zdunczyk Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, Bialystok
11.05 "Domy dziecka - patogenne czy socjalizujace" E.Azarowicz Zespół Placówek "Przystan", Skarzysko-Kamienna
  PROPONOWANE ROZWIAZANIA    
11.35 Programy środowiskowe: S.Jankowski Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
    A.Lozowska Fundacja Sw. Dominika Savio
    M.Zalewska Przyjazna Świetlica przy SP nr 2
    ks. M.Dziegielewski Oratorium im. Sw. Jana Bosko
    K.Orzel Program "Byc razem" w Przedszkolu Samorządowym nr 6
12.45 "Rodzinna opieka zastępcza" K.Roszkowski Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekunczy, Elk
13.00 Male lokalne placówki opiekuncze: S.Piotrowska Pogotowie Rodzinne w Lapach
    H.Cwiek Rodzinny Dom Dziecka w Elku
13.30 przerwa    
13.45 "Rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu" M.Radzilowicz Caritas Diecezji Elckiej
14.15 dyskusja    
14.45 podsumowanie konferencji    
15.00 zakonczenie konferencji    

W konferencji uczestniczylo 45 osób.


Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
STOWARZYSZENIE SOLIDARNI "PLUS"
program konferencji "Dzieci bez przyszłości "
22 pazdziernika 2003 r, (sroda) , WANDZIN

10.00 rozpoczecie konferencji    
  PRÓBA DIAGNOZY    
10.10 "Spoleczne i ekonomiczne przyczyny procesu marginalizacji społecznej. Problemy i deficyty dzieci z rodzin marginalizowanych." K.Luczycka nauczyciel, Radna Miasta Czluchów
10.40 "Stan zdrowia i higieny dzieci ze środowisk marginalizowanych" D.Slabicka lekarz, Radna Miasta Czluchów
11.00 "Aktualna sytuacja szkolna dzieci z rodzin marginalizowanych" A.Szopinska pedagog
11.20 "System pomocy społecznej wobec rodzin marginalizowanych" J.Szymanska kierownik GOPS, Przechlewo
11.40 "Oddziaływanie placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych" M.Bauza kurator
12.00      
  PRÓBA SZUKANIA ROZWIAZAN    
12.20 Praca w grupach warsztatowych:    
 
- grupa "zdrowie i pomoc społeczna"
A.Maroszek Stowarzyszenie Solidarni "PLUS"
 
- grupa "szkola i placówki opiekuncze"
B.Krzyzanowska Stowarzyszenie Solidarni "PLUS"
13.20 podsumowanie pracy w grupach    
14.00 przerwa    
14.30 "Rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu" D.Kuczewski Stowarzyszenie Solidarni "PLUS"
15.00 dyskusja    
15.45 podsumowanie konferencji    
16.00 zakonczenie konferencji    

W konferencji uczestniczylo 26 osób.


Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
STOWARZYSZENIE "SZANSA" W KROTOSZYNIE
program konferencji "Dzieci bez przyszłości "
23 pazdziernika 2003 r, (czwartek), KROTOSZYN

PROGRAM KONFERENCJI
 
 
1.
"Pojecie marginalizacji społecznej"
A.Piotrowski
durektor PCPR w Krotoszynie, czlonek Stowarzyszenia "Szansa"
2.
"Problemy i deficyty dzieci z rodzin marginalizowanych"
L.Korsak
pedagog, prezes Stowarzyszenia "Szansa"
3.
"Opieka zdrowotna wobec dzieci z rodzin marginalizowanych"
M.Choinska
ordynator oddzialu dzieciecego SPZOZ w Krotoszynie
4.
"Niewydolnosc systemu pomocy społecznej wobec dzieci z rodzin marginalizowanych"
R.Zych-Kordus
kier. Dzialu Wsparcia Rodziny w PCPR, czlonek Stowarzyszenia "Szansa"
5.
"Oddziaływanie stacjonarnych placówek opiekuncz-wychowawczych i resocjalizacyjnych"
H.Gawronska-Suszka
dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kozminie Wlkp.
6.
"Udzial systemu edukacji w marginalizacji społecznej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"
D.Banasiak
Pracownia Alternatywnego Wychowania
7.
Dyskusja i opracowanie wniosków
 
 

W konferencji uczestniczylo 37 osób.


Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
KATEDRA SOCJOLOGII OGÓLNEJ UNIWERSYTETU LÓDZKIEGO
program konferencji "Dzieci bez przyszłości "
24 pazdziernika 2003 r, (piatek) , LÓDZ

10.00 rozpoczecie konferencji    
  PRÓBA DIAGNOZY    
10.00 "Gettyzacja i juwenalizacja biedy" prof. W.Warzywoda-Kruszynska Katedra Socjologii Ogólnej UL
10.15 "Instytucje i organizacje społeczne jako partnerzy władz samorządowych w działaniach na rzecz środowisk marginalizowanych" dr J.Krzyszkowski Katedra Socjologii Ogólnej UL
10.30 "Udzial systemu edukacji w marginalizacji społecznej dzieci" M.Grondas Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
10.45 "Programy środowiskowe i organizacje pozarządowe a "dzieci bez przyszłości" S.Skirtun Towarzystwo TRAD "Szansa"
11.00 "Któredy do domu - efektywnosc oddzialywań placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych" A.Wysocka-Stasiak Dom Dziecka dla Malych Dzieci
11.15 "Skutki aktualnych regulacji prawnych wobec dzieci i młodzieży" dr J.Pyrzalski Katedra Pedagogiki Specjalnej UL
11.30 "System opieki zdrowotnej wobec dzieci z rodzin marginalizowanych" M.Kubiak Rzecznik Praw Pacjenta
11.45 "Deficyty systemu opieki społecznej wobec dzieci z rodzin marginalizowanych" J.Piotrowska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
12.00 przerwa    
12.15 dyskusja - przyczyny niedomogów systemu    
13.15 przerwa    
  MOZLIWOSCI POZYTYWNYCH ROZWIAZAN    
13.30 "System pracy środowiskowej we współpracy z placówka edukacyjna" K.Wilski Szkolny Ośrodek Socjoterapii
13.45 "Mozliwości wprowadzania zmian w placówce opiekunczej" A.Wysocka-Stasiak Dom Dziecka dla Malych Dzieci
14.00 "Model placówki resocjalizacyjnej" P.Adamiak ZOZ Monar
14.15 dyskusja    
14.45 podsumowanie konferencji    
15.00 zakonczenie konferencji  

 

W konferencji uczestniczylo 96 osób.


Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
program konferencji "Dzieci bez przyszłości "
24 pazdziernika 2003 r, (piatek) , KATOWICE

10.00 rozpoczecie konferencji    
  PRÓBA DIAGNOZY    
10.00 "Proces marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży" M. .Licinski Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
10.25 "Marginalnosc społeczna ? hipoteza wyjasniajaca" prof. K. Frieske Wydzial Filozofii i Socjologii UW
10.50 "Skutki marginalizacji społecznej na Slasku" prof. L. Frackiewicz Akademia Ekonomiczna w Katowicach
11.15 przerwa    
11.30 "Niewydolnosc systemu pomocy społecznej wobec rodzin marginalizowanych" E. Orpik Towarzystwo Resocjalizacujne
11.55 "Karac czy pomagac" dr M. John-Borys Wydzial Psychologii i Pedagogiki US
12.20 "Przyczyny niepowodzenia reformy systemu opieki i resocjalizacji" A. Orzechowska Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
12.45 dyskusja    
13.45 przerwa    
  PROGRAMY PRZECIWDZIAŁANIA    
14.15 "Świetlice terapeutyczne" S. Wichary Stowarzyszenie "Dom Aniolów Strózów"
14.35 "Klub dla Młodzieży" M. Rokosz Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo"
14.55 "Praca uliczna" "Streetworkerzy" Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
15.15 "Rodzinna opieka zastępcza" M. Klapcia Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała
15.35 "Rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu" K. Cholewa Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo"
15.55 podsumowanie konferencji    
16.00 zakonczenie konferencji    

W konferencji uczestniczylo 127 osób.


Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
ZESPÓL PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWANIA "PRZYSTAN"
program konferencji "Dzieci bez przyszłości "
24 pazdziernika 2003 r, (piatek) , SKARZYSKO-KAMIENNA

10.00 rozpoczecie konferencji    
  PRÓBA DIAGNOZY    
10.10 "Narastające problemy marginalizacji społecznej i ich przyczyny" E.Azarowicz Zespół Placówek "Przystan"
10.30 "Ogólne założenia działań z zakresu profilaktyki, opieki i resocjalizacji" M.Póltorak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
11.00 przerwa    
  REALIZOWANE PROGRAMY    
11.25 "Wczesna praca z rodzina w trudnej sytuacji życiowej" M.Molasy, B.Skuza Szkoła Podstawowa nr 1
11.40 "Indywidualna terapia rodzin. Szkoła dla rodziców" A.Lipiec, M.Cieslik Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaj
11.55 "Programy pomocy dziecku i rodzinie" K.Galczynska-Szymczak, D.Lech Miejski Oddział TPD w Skarzysku-Kamiennej
12.10 "Świetlice środowiskowe" I.Maj Świetlica Parafialna "Józef"
    T.Nowak Świetlica Środowiskowa "Caritas"
12.45 przerwa    
13.15 "Rodzinna opieka zastępcza" J.Jamróz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
13.30 "Placówka opiekuncza" M.Kolomanska, D.Midura Zespół Placówek "Przystan"
13.45 dyskusja    
14.00 zakonczenie konferencji    

W konferencji uczestniczylo 45 osób.


Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
program konferencji "Dzieci bez przyszłości "
7 listopada 2003 r, (piatek) , ZGIERZ

10.00 rozpoczecie konferencji    
10.30 "Analiza stanu zagrożenia demoralizacja i przestępczoscią nieletnich" V. Gawron Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
10.45 "Oddziaływanie placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych. Mozliwości wprowadzania zmian w placówkach" A. Stasiak Dom Dziecka dla Malych Dzieci
11.00 "Zajecia dla rodziców - odnajdywanie sensu, sily nadziei" T. Tarnowska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu
11.15 "Standardy budowy systemu pomocy" M. Kaczmarek Biuro Rzecznika Praw Dziecka
11.30 przerwa    
11.45 "Spoleczne skutki marginalizacji" P. Zak Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"
12.00 "Programy środowiskowe" S. Socko Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
12.15 "Rodzinna Opieka Zastepcza" E. Janaszewska Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"
12.30 "Pomoc rodzinom w kryzysie" A. Majewicz Ośrodek Wspierana Rodziny Zgierz
12.45 "Rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu"
A. Gieraltowska Powislanska Fundacja Spoleczna Warszawa
13.00 "Przeciwdziałanie marginalizacji w ramach lokalnego systemu opieki" S. Skirtun Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"
13.15 "Zamierzenia dotyczace przeciwdziałania marginalizacji społecznej na terenie Powiatu Zgierskiego"
G. Barylski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu
13.30 dyskusja     
14.00 podsumowanie i zakonczenie konferencji     

W konferencji uczestniczylo 41 osób.


Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
program konferencji "Dzieci bez przyszłości "
20 listopada 2003 r. (czwartek) , OTWOCK

10.00      
  PRÓBA DIAGNOZY    
10.15 "Spoleczne skutki marginalizacji" J. Pleta Federacja na Rzecz Reintegracji Społecznej
10.30 "Problemy i deficyty dzieci z rodzin marginalizowanych" K. Pakula Powislanska Fundacja Spoleczna
10.50 "Udzial systemu edukacji w marginalizacji społecznej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" S. Drzazdzewski Slaski Oddział Terenowy TRAD "Szansa"
11.20 "Niewydolnosc systemu pomocy społecznej wobec dzieci z rodzin marginalizowanych" B. Stasiszyn Mazowiecki Oddział Terenowy TRAD "Szansa"
11.40 "Specyfika pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ? współpraca z samorzadami" M. Woznicka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
12.00 przerwa    
  PROGRAMY PRZECIWDZIAŁANIA    
12.30 "Lokalne systemy opieki" J. Pleta Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"
12.50 "Programy środowiskowe" D.Bruzgo Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie TRAD "Szansa"
13.00 "Rodzinna opieka zastępcza" J. Pleta Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"
13.20 Rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu A. Gieraltowska Powislanska Fundacja Spoleczna Warszawa
13.40 podsumowanie konferencji    
14.00 zakonczenie konferencji    

W konferencji uczestniczylo 25 osób.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij