Federacja na Rzecz Reintegracji spo�ecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPO�ECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jeste  
osob odwiedzajc
t stron

Europejski Fundusz Spo�eczny
Equal - Europejskiego Funduszu Spo�ecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarz�dowych
Kapita� Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Spo�eczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej

KONFERENCJE

Asystent usamodzielnienia 2014 

"Z opieki w doroso - model usamodzielnienia" 2013  

"Przemoc wobec dzieci" 2012 

"Przemoc w rodzinie" 2011 

"Przemoc w pomocy" 2010 

"Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 2009 

Rodzina dzieci bez przyszoci 2008 

"Sprawiedliwo dla dzieci bez przyszoci" 2007 

"Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci" 2006 

"Dzieci bez przyszoci w szkole" 2005

"Dzieci bez przyszoci" 2003"POMOC SPOECZNA DZIECIOM BEZ PRZYSZOCI" 2006 r.

Katowice
Krotoszyn
d
Nysa
Wabrzych
Warszawa

S P R A W O Z D A N I E
Z CYKLU KONFERENCJI
"POMOC SPOECZNA DZIECIOM BEZ PRZYSZOCI"
17.02-06.03.2006 r.

 

W naszej ocenie sytuacja dzieci z rodzin i rodowisk marginalizowanych pogarsza si z roku na rok. Nie przyniosa poprawy reforma systemu opieki i resocjalizacji realizowana w ostatnich latach. Ilo dzieci w placwkach stacjonarnych ronie, nie rozwiny si profesjonalne formy pracy z rodzinami marginalizowanymi, programy rodowiskowe (orodki, ogniska, wietlice, kluby) s z reguy mao intensywne i mao efektywne, rodzinna opieka zastpcza (niespokrewniona) rozwija si w symbolicznym wymiarze, brak maych (4-10 dzieci) rodowiskowych placwek opieki caodobowej (rodzinnych domw dziecka, hosteli, hotelikw itp.). W zwizku z tym Federacja nasza opracowaa i upowszechnia raport "Uwagi krytyczne na temat systemu przeciwdziaania marginalizacji spoecznej dzieci, modziey i rodzin" .W latach 2003-2005 roku Federacja zorganizowaa w caej Polsce 2 cykle konferencji pod wsplnymi tytuami "Dzieci bez przyszoci" i "Dzieci bez przyszoci w szkole", powicone analizie przyczyn marginalizacji spoecznej dzieci i modziey w Polsce, skutkom procesu wykluczenia spoecznego i prezentacji programw zapobiegania i przeciwdziaania marginalizacji spoecznej. W konferencjach wzio udzia cznie ponad 1000 osb. Kontynuujc popularyzowanie tych problemw i alternatywnych rozwiza Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej w okresie 17.02-06.03.2005 r. zorganizowaa w caej Polsce cykl konferencji powiconych charakterystyce i analizie sytuacji dzieci i rodzin ze rodowisk marginalizowanych w polskim systemie opieki spoecznej pod wsplnym tytuem "Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci":

 1. 17.02.2006 r. Warszawa
 2. 22.02.2006 r. Katowice
 3. 24.02.2006 r. Nysa
 4. 27.02.2006r. d
 5. 03.03.2006 r. Wabrzych
 6. 06.03.2006 r. Krotoszyn

W konferencjach wzio udzia cznie okoo 540 osb. Byli to przedstawiciele administracji pastwowej i samorzdowej, rodowisk akademickich oraz placwek publicznych i organizacji pozarzdowych dziaajcych na rzecz dzieci, modziey i rodzin ze rodowisk marginalizowanych.

  Konferencje te powicone byy przede wszystkim:
 1. Analizie sposobw pomocy w ramach dziaajcych lokalnie instytucji spoecznych.
 2. Dyskusji panelowej z udziaem przedstawicieli rodowisk akademickich.
 3. Prezentacji alternatywnych programw przeciwdziaania marginalizacji niepenoletnich.
  Organizatorzy i wsporganizatorzy:
 • Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
 • Katedra Socjologii Uniwersytetu dzkiego
 • Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
 • Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Wabrzychu
 • Orodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Dzieci i Modziey MONAR
 • PCPR w Nysie
 • Powilaska Fundacja Spoeczna
 • Stowarzyszenie"Dom Aniow Strw"
 • Towarzystwo Interwencji Spoecznych w Nysie
 • Towarzystwo Powilaskie
 • Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
 • Towarzystwo Resocjalizacji
 • Zakad Poprawczy Biaymstoku
  Cykl konferencji zosta zrealizowany dziki pomocy:
 • lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach
 • Ministerstwa Zdrowia w Warszawie
 • Urzdu Miejskiego w Krotoszynie

  Informacje i publikacje w mediach:
 1. Radio eM
 2. Radio Katowice
 3. www.wiadomosci.ngo.pl
 4. www.anioly.pl
 5. Telewizja kablowa TOYA
 6. Program publicystyczny w TV3
 7. Radio Jzef
 8. Polskie Radio
 9. www.wiadomosci.ngo.pl
 10. www.antropologia.isns.uw.edu.pl
 11. www.mazowia.engo.pl
Wykady, prezentacje i warsztaty prowadzili przedstawiciele:
rodowisk akademickich:
dr J. Adamkiewicz Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Wabrzychu
dr M. John-Borys Wydzia Pedagogiki i Psychologii U
dr B. Pitkowska Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Wabrzychu
dr hab. M. Zahorska Instytut Socjologii UW
prof. dr hab. E. Tarkowska Instytut Filozofii i Socjologii PAN
dr D. Trawkowska Wydzia Nauk Spoecznych U
prof. dr hab. W. Warzywoda-Kruszyska Instytut Socjologii U
prof. J. Wdz Wydzia Nauk Spoecznych U
prof. K. Wdz Wydzia Nauk Spoecznych U
instytucji publicznych i samorzdowych:
I. Adamczyk Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
A. Baszko Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Wabrzychu
M. Kaczmarek Biuro Rzecznika Praw Dziecka
B.Kdzierska PCPR w Nysie
I. Kakowicz PCPR w Nysie
A. Kumuk Wydzia Edukacji i Spraw Spoecznych w Wabrzychu
J. Mickiewicz Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Wabrzychu
J. Murzynisk Towarzystwo Interwencji Spoecznych w Nysie
S. Laskowska Szkoa Policealna Pracownikw Sub Spoecznych
P. Niewodowski Zakad Poprawczy w Biaymstoku
M. Nowak Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
A. Pawelce Towarzystwo Interwencji Spoecznych w Nysie
Ks. B. Pe Katolicki Orodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy "Dom Nadziei"
M. wis Regionalny Orodek Polityki Spoecznej w Opolu
K. Ukrzewska Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wabrzychu
organizacji pozarzdowych:
P. Adamiak Stowarzyszenie "Monar"
A.Gieratowska Powilaska Fundacja Spoeczna
M. Grondas Stowarzyszenie "Monar"
M. Klecka Stowarzyszenie "Monar"
M. Kapcia Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
T. Koodziejczyk Stowarzyszenie SPJRZ INACZEJ
A. Kowalski Stowarzyszenie " Dom Aniow Strw"
M. Liciski Federacja na rzecz Reintegracji Spoeczne
P. Niewodowski Zakad Poprawczy
E. Orpik Towarzystwo Resocjalizacyjne
A.Orzechowska Towarzystwo Powilaskie
K. Pakua Towarzystwo Resocjalizacyjne
S. Skirtun Stowarzyszyszenie Rozwijania Aktywnoci Dzieci SZANSA
S. Soko Towarzystwo Psychoprofilaktyczne


KONFERENCJA
Federacji na rzecz Reintegracji Spoecznej
"Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci"
17.02.2006 r. Warszawa
10.00 - rozpoczcie konferencji
A. Refleksje krytyczne
10.00-10.20Pomoc spoeczna - remoralizacja czy demoralizacja ? Edward Orpik Miejski Orodek Pomocy Rodzinie Zabrze
10.20-10.40Praca z rodzin - pomoc czy przemoc ? Anna Gieratowska Powilaska Fundacja Spoeczna Warszawa
10.40-11.00wietlice - wyrwnywanie szans czy przechowalnie ? Sylwester Soko Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Warszawa
11.00-11.20Rodziny zastpcze - wsparcie czy alternatywa dla rodzin naturalnych ? Anna Orzechowska Towarzystwo Powilaskie Warszawa
11.20-11.40Domy dziecka - terapia czy izolacja ? Marek Liciski Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej Warszawa
11.40-12.00przerwa
B. Refleksje niezalene
12.00-13.00Jak chroni dzieci przed marginalizacj ? dr hab. Marta Zahorska Instytut Socjologii UW Warszawa
Mirosaw Kaczmarek Biuro Rzecznika Praw Dziecka Warszawa
prof. dr hab. Elbieta Tarkowska Instytut Filozofii i Socjologii PAN Warszawa
prof. dr hab. Wielisawa Warzywoda- Kruszyska Instytut Socjologii U d
13.00-13.30dyskusja
13.30-14.00przerwa
C. Propozycje alternatywne
14.00-14.20Praca z rodzin Katarzyna Pakua Powilaska Fundacja Spoeczna Warszawa
14.20-14.40Programy rodowiskowe Adrian Kowalski Stowarzyszenie "Dom Aniow Strw" Katowice
14.40-15.00Rodziny zastpcze Marzena Kapcia Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Bielsko-Biaa
15.00-15.20Placwki terapeutyczne Piotr Adamiak Stowarzyszenie "Monar" d
15.20-15.40Hostel - grupa usamodzielnienia Pawe Niewodowski Zakad Poprawczy Biaystok
15.40-16.00podsumowanie i zakoczenie konferencji

KONFERENCJA
Federacji na rzecz Reintegracji Spoecznej
"Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci"
22 luty 2006 r. (roda) godz. 10.00-15.00, KATOWICE - Sala Sejmu lskiego ul. Jagielloska 25
10.00rozpoczcie konferencji
REFLEKSJE KRYTYCZNE
10.05 Pomoc spoeczna - remoralizacja czy demoralizacja? - Edward Orpik Towarzystwo Resocjalizacyjne
10.25Naruszenia praw obywatelskich rodzin marginalizowanych - Magdalena Nowak Miejski Orodek Pomocy Rodzinie Zabrze
10.45Praca z rodzin - pomoc czy przemoc? - Anna Orzechowska Towarzystwo Powilaskie - Warszawa
11.05wietlice - wyrwnywanie szans czy przechowalnie? - Micha Rokosz Fundacja dla Ludzi Potrzebujcych Pomocy "Gniazdo" Katowice
11.20Rodziny zastpcze - wsparcie czy alternatywa dla rodzin naturalnych? Marzena Kapcia Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddzia w Bielsku - Biaej
11.40Domy dziecka - terapia czy izolacja? - Marek Liciski Federacja na Rzecz Reintegracji Spoecznej
12.00 - 12.15przerwa
REFLEKSJE NIEZALENE
12.15"Polityka jako sztuka rozwizywania problemw spoecznych" Prof. Jacek Wdz Wydzia Nauk Spoecznych Uniwersytetu lskiego
12.35"Pomoc spoeczna na rozdrou" Prof. Kazimiera Wdz Wydzia Nauk Spoecznych Uniwersytetu lskiego
12.55"Pracownik socjalny w systemie pomocy spoecznej" Dr Dobroniega Trawkowska Wydzia Nauk Spoecznych Uniwersytetu lskiego
13.15"Praca z dzieckiem w kontekcie rodziny" Dr Maria John - Borys Wydzia Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu lskiego
DYSKUSJA
13.45 - 14.00przerwa
ALTERNATYWA
14.00Praca z rodzin Izabela Adamczyk Miejski Orodek Pomocy Rodzinie Zabrze
14.15Programy rodowiskowe Barbara Kaczmarczyk Wichary - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Modziey "Dom Aniow Strw" Katowice
14.30Rodziny zastpcze Olga Kabaa, Joanna Wolanin rodzice zastpczy Zabrze
14.45Placwki terapeutyczne model spoecznoci terapeutycznej - ks. Bogdan Pe Katolicki Orodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy "Dom Nadziei" Bytom
PODSUMOWANIE


KONFERENCJA
Federacji na rzecz Reintegracji Spoecznej (Orodek MONAR w odzi) oraz Katedry Socjologii Oglnej U
"Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci"
27.02.2006 r. d, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne U, ul. Kopciskiego 16/18 , sala nr 1
10.00Rozpoczcie konferencji
10.00-10.30 Bieda dzieci w Polsce na tle Unii Europejskiej Prof. Dr hab. Wielisawa Warzywoda-Kruszyska Katedra Socjologii Oglnej U d
10.30-11.00 Pomoc instytucjonalna dzieciom bez przyszoci - zaoenia legislacyjne a rzeczywisto Sylwia Laskowska Szkoa Policealna Pracownikw Sub Spoecznych d
11.00-11.30 Praca z rodzin - pomoc czy przemoc? Anna Gieratowska Powilaska Fundacja Spoeczna Warszawa
11.30-12.00 wietlice - wyrwnywanie szans czy przechowalnie? Sylwester Soko Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Warszawa
12.00-12.20 Przerwa (kawa/herbata)
12.20-12.50 Rodziny zastpcze - wsparcie czy alternatywa dla rodzin naturalnych? Marek Liciski Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej Warszawa
12.50-13.10 Placwki opieki cakowitej nad dzieckiem - pomoc czy izolacja? Sawomir Skirtun Stowarzyszenie Rozwijania Aktywnoci Dzieci "Szansa" Zgierz
13.10-14.00 Jak chroni dzieci przed marginalizacj dyskusja
14.00-14.45 przerwa
14.45-15.05 Rozwizania alternatywne - orodek terapeutyczny Piotr Adamiak Stowarzyszenie MONAR d
15.05-15.25 Moliwoci efektywnej pracy w placwce stacjonarnej Marek Grondas Stowarzyszenie MONAR d
15.25-15.45 Zespoy interdyscyplinarne na rzecz dzieci bez przyszoci Tomasz Koodziejczyk Stowarzyszenie "Spjrz inaczej" Starachowice
15.45-16.30 Dyskusja podsumowujca
16.30Zakoczenie konferencji


Pobierz kart zgoszenia
Pobierz zaproszenie

KONFERENCJA
Federacji na rzecz Reintegracji Spoecznej
"Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci"
06.03.2006 r. Krotoszyn, Urzd Miasta; ul. Kotaja 7, Sala Secesyjna
A. REFLEKSJE KRYTYCZNE
Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci - Andrzej Piotrowski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Krotoszyn
Rola orodka pomocy spoecznej w przeciwdziaaniu marginalizacji spoecznej - Teresa Stplewska Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Krotoszyn
wietlice - wyrwnywanie szans czy przechowalnie?" - Lucyna Korsak Stowarzyszenia "Szansa"Krotoszyn
Rodziny zastpcze - wsparcie czy alternatywa dla rodzin naturalnych?" - Renata Zych - KordusPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Krotoszyn
B. REFLEKSJE NIEZALENE
13.00 - 14.00Jak chroni dzieci przed marginazlizacj? - dyskusja panelowa
14.00podsumowanie i zakoczenie konferencji

"DZIECI BEZ PRZYSZOCI W SZKOLE" 2005 r.

Warszawa
Wandzin
Katowice
Ledziny
Odolanw

S P R A W O Z D A N I E
Z CYKLU KONFERENCJI
"DZIECI BEZ PRZYSZOCI W SZKOLE"
13.01-3.02.2005 r.


W naszej ocenie sytuacja dzieci z rodzin i rodowisk marginalizowanych pogarsza si z roku na rok. Nie przyniosla poprawy reforma systemu opieki i resocjalizacji realizowana w ostatnich latach. Ilosc dzieci w placwkach stacjonarnych rosnie, nie rozwinely si profesjonalne formy pracy z rodzinami marginalizowanymi, programy rodowiskowe (osrodki, ogniska, wietlice, kluby) s z reguly malo intensywne i malo efektywne, rodzinna opieka zastpcza (niespokrewniona) rozwija si w symbolicznym wymiarze, brak malych (4-10 dzieci) rodowiskowych placwek opieki calodobowej (rodzinnych domw dziecka, hosteli, hotelikw itp.). W zwiazku z tym Federacja nasza opracowaa i upowszechnila raport "Uwagi krytyczne na temat systemu przeciwdziaania marginalizacji spoecznej dzieci, modziey i rodzin" (dostepny na stronie internetowej www.frs.pl). W ostatnim tygodniu pazdziernika 2003 r. Federacja nasza zorganizowala w caej Polsce 9 konferencji poswieconych marginalizacji spoecznej pod wsplnym tytulem Dzieci bez przyszoci, poswieconych analizie przyczyn marginalizacji spoecznej dzieci i modziey w Polsce, skutkom procesu wykluczenia spoecznego i prezentacji programw zapobiegania i przeciwdziaania marginalizacji spoecznej. (sprawozdanie z cyklu konferencji w 2003 r. na stronie internetowej www.frs.pl ).
Kontynuujc popularyzowanie tych problemw i alternatywnych rozwizan Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej w okresie 13.01-3.02.2005 r. zorganizowala w caej Polsce cykl konferencji poswieconych przeciwdziaaniu marginalizacji spoecznej w systemie edukacji pt. "Dzieci bez przyszoci w szkole":
1. 13.01.2005 r. Wandzin
2. 14.01.2005 r. Warszawa
3. 21.01.2005 r. Odolanw
4. 02.02.2005 r. Katowice
5. 03.02.2005 r. Ledziny
W konferencjach wzielo udzial lacznie 540 osb. Byli to przedstawiciele administracji panstwowej i samorzdowej, rodowisk akademickich oraz placwek publicznych i organizacji pozarzdowych dzialajcych na rzecz dzieci, modziey i rodzin ze rodowisk marginalizowanych.
Konferencje te poswiecone byy przede wszystkim:
1. Potrzebom, problemom i deficytom dzieci ze rodowisk marginalizowanych w systemie edukacji.
2. Analizie przyczyn poglebiania marginalizacji spoecznej dzieci i modziey w systemie edukacji.
3. Prezentacji programw zapobiegania i przeciwdziaania marginalizacji spoecznej w systemie edukacji.

Organizatorzy i wsplorganizatorzy:
Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
Fundacja dla Ludzi Potrzebujcych Pomocy "Gniazdo"
Gimnazjum nr 2 w Ledzinach
Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
Orodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "Plus" EKO "Szkoa ycia"
Powislanska Fundacja Spoleczna
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Modziey "Dom Aniolw Strzw"
Stowarzyszenie Trzezwoci w Odolanowie
Stowarzyszenie Zastpczego Rodzicielstwa O/Slaski
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
Towarzystwo Resocjalizacyjne

Cykl konferencji zosta zrealizowany dzieki pomocy:
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
Ministerstwa Zdrowia
Urzedu Gminy i Miasta Odolanw
Informacje i publikacje w mediach

1. Radio Jzef 11.01.05 wywiad o programie Powislanskiej Fundacji Spoecznej
2. Radio Weekend 13.01.05 informacja o programie konferencji w Wandzinie
3. Radio Gdansk 13.01.05 informacja o programie konferencji w Wandzinie
4. Zycie Warszawy 14.01.05 "Na smietniku Oswiaty" Wlodzimierz Szczepanski
5. Zycie Warszawy 14.01.05 "Ranking najslabszych" Dominika Siedlecka, Marcin Przewozniak
6. Dzwonek Odolanowski 27.01.05 "O pomoc dla dzieci" Henryk Wlodarek
7. Radio Katowice 1-4.02.05 patronat medialny konferencji w Katowicach
8. Radio eM 02.02.05 informacja i komentarz nt. programu konferencji w Katowicach
9. Radio BIS 03.02.05 "Godzina z ekspertem" Hanna Dolegowska
10. Gazeta Wyborcza 03.02.05 "Gdzie s normalne dzieci?"
11. Polityka 05.03.05 "Los ponizej normy" Agnieszka Niezgoda
12. Kurier Ostrowski 16.02.05 "O pomoc dla dzieci" Henryk Wlodarek
13. Dziennik Zachodni 17.02.05 "Rwne i rwniejsze"
14. Dziennik Zachodni 17.02.05 "Dac rodzicom wedke..."
15. www.ngo.pl/wiadomoci informacja o programie konferencji w Warszawie
16. www.niepenosprawni.info informacja o programie konferencji w Warszawie
17. www.informacje.zpchr informacja o programie konferencji w Warszawie
18. www.engo.pl informacja o programie konferencji w Warszawie

Wyklady, prezentacje i warsztaty prowadzili przedstawiciele:
rodowisk akademickich;
dr K. Czekaj - Instytut Socjologii US
dr R. Dolata - Wydzial Pedagogiki UW
prof. B. Fatyga - Instytut Stosowanych Nauk Spolecznych UW
dr M. John-Borys - Wydzial Pedagogiki i Psychologii US
prof. dr hab. K. Konarzewski - Instytut Psychologii PAN
dr A. Niesporek - Wydzial Nauk Spolecznych US
prof. dr hab. E. Tarkowska - Instytut Filozofii i Socjologii PAN
dr E. Wysocka - Wydzial Pedagogiki i Psychologii US
dr M. Zahorska-Bugaj - Instytut Socjologii UW
B. Zawadzka - Instytut Socjologii UW
instytucji publicznych i samorzdowych:
A. Chmara -Wladyczak - Zesp Szkl Technicznych w Czluchowie
G. Cybula - Regionalny Orodek Metodyczno - Edukacyjny METIS
M. Gostomczyk - Gimnazjum nr 1 w Czluchowie
M. Hoppe - Orodek Szkolno - Wychowawczy w Czluchowie
D. Hryniewicz - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu
M. Kaczmarek - Biuro Rzecznika Praw Dziecka
G. Kasperek - doradca metodyczny ds. pedagogiki szkolnej
I. Kowalczyk - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czluchowie
L. Lugowski - Modzieowy Orodek Socjoterapii w Warszawie
A. Piotrowski - PCPR Krotoszyn
M. Poczesniok - Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Modziey
K. Rybak - Zesp Szkl w Przechlewie
E. Szczepanska - Przedszkole Miejskie w Czluchowie
M. Zietal - Szkoa Podstawowa nr 43 w Zabrzu
A. Zigmanska - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czluchowie
R. Zych-Kordus - PCPR Krotoszyn
D. Zyro - Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
organizacji pozarzdowych.
A. Brzezik - Fundacja Rozwoju Dzieci im.J.A.Komenskiego
A. Derkowska - Malopolskie Towarzystwo Oswiatowe
A. Gieraltowska - Powislanska Fundacja Spoleczna
B. Kaczmarczyk - Wichary - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Modziey "Dom Aniolw Strzw"
M. Klecka - Stowarzyszenie Zastpczego Rodzicielstwa
L. Korsak - Stowarzyszenie "Szansa"
M. Licinski - Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
K. Liszcz - Fundacja "Daj Szanse"
E. Orpik - Towarzystwo Resocjalizacyjne
M. Rokosz - Fundacja dla Ludzi Potrzebujcych Pomocy "Gniazdo"
S. Socko - Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
K. Starczewska - Krajowe Forum Oswiaty Niepublicznej


Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
program konferencji "Dzieci bez przyszoci w szkole"
14 stycznia 2005 r. WARSZAWA

10.00 rozpoczecie konferencji    
  PRBA DIAGNOZY    
10.10 "Problemy i deficyty dzieci z rodzin zmarginalizowanych  M. Licinski  Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
10.30 " Rwne szanse zamiast szkoly specjalnej D. Zyro Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
10.50 " Problemy wychowawcze - status czarnej owcy" A. Gieraltowska Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
11.10 " Szkoly zawodowe - droga do nikad" S. Socko Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
11.30 przerwa    
12.00 "Czy rwne szanse?" - dyskusja panelowa moderator: dr hab. M. Zahorska-Bugaj Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
    dr R. Dolata Wydzial Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego
    prof. B. Fatyga Instytut Stosowanych Nauk Spolecznych Uniwersytetu Warszawskiego
    M. Kaczmarek Biuro Rzecznika Praw Dziecka
    prof. dr hab. K. Konarzewski Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
    prof. dr hab. E. Tarkowska Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
  PROGRAMY PRZECIWDZIAANIA    
14.00 " Ogniska przedszkolne" A. Brzezik Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komenskiego
14.25 "Indywidualizacja dydaktyki i wychowania" K. Starczewska Krajowe Forum Oswiaty Niepublicznej
14.50 "Szkoly drugiej szansy" L. Lugowski Modzieowy Orodek Socjoterapii
15.15 "Wyrwnywanie szans edukacyjnych we Francji i Anglii" B. Zawadzka Instytut Socjologii Uniwerytetu Warszawskiego
15.40 dyskusja    
16.00 zakonczenie konferencji    

W konferencji wzielo udzial 114 osb.Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
Orodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"
program konferencji "Dzieci bez przyszoci w szkole"
13.01.2005 r. WANDZIN

PRBA DIAGNOZY    
"Problemy i deficyty dzieci z rodzin zmarginalizowanych" M. Licinski Federacja na rzecz Reintegracji spoecznej (zapoznanie uczestnikw konferencji z nadeslanymi materialami)
"Problemy i deficyty dzieci z rodzin zmarginalizowanych z obszaru Gminy
Przechlewo "
K. Rybak Zesp Szkl w Przechlewie
"Rwne szanse zamiast szkoly" M. Hoppe Orodek szkolno-Wychowawczy w Czluchowie
"Problemy wychowawcze - status czarnej owcy" M. Gostomczyk Gimnazjum nr 1 w Czluchowie
"Szkoly zawodowe - droga do nikad" A. Chmara-Wladyczak Zesp Szkl Technicznych w Czluchowie
PROGRAMY PRZECIWDZIAANIA    
"wietlice socjoterapeutyczne" E. Szczepanska Przedszkole Miejskie w Czluchowie
"Indywidualizacja dydaktyki i wychowania"

A. Zigmanska,
I. Kowalczyk

Poradnia-- Psychologiczno-Pedagogiczna w Czluchowie

W konferencj wzielo udzial 40 osb.

Organizator:
Orodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS"
EKO "Szkoa ycia" w WandzinieFederacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Modziey "Dom Aniolw Strzw"
Fundacja Dla Ludzi Potrzebujcych Pomocy "Gniazdo"
program konferencji "Dzieci bez przyszoci w szkole"
2 luty 2005 r. KATOWICE

10.00 rozpoczecie konferencji    
  PRBA DIAGNOZY    
10.10 "Problemy i deficyty dzieci z rodzin zmarginalizowanych" E. Orpik Federacja na Rzecz Reintegracji Spoecznej
10.30 "Zamiast rwnych szans" G. Kasperek pedagog, doradca metodyczny ds. pedagogiki szkolnej
10.50 "Pesymizm - optymizm dzieci z rodzin zmarginalizowanych" dr M. John-Borys Wydzial Pedagogiki i Psychologii US
11.10 "Przyczyny negatywizmu szkolnego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" M . Poczesniok dyr Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Modziey
11.30 przerwa    
12.00 "Problemy dzieci - problemy szkoly" - dyskusja panelowa moderator dr A. Niesporek Wydzial Nauk Spolecznych US
  "Modzie w sytuacji kryzysu" dr E. Wysocka Wydzial Pedagogiki i Psychologii US
  "Przemoc w rodowisku dzieci i modziey" dr E. Jarosz Wydzial Pedagogiki i Psychologii US
  "Modzie a narkotyki" dr A. Niesporek Wydzial Nauk Spolecznych US
  PROGRAMY PRZECIWDZIAANIA    
13.30 "Ogniska przedszkolne" B. Kaczmarczyk-Wichary Stowarzyszenie Pomocy Dzieci i Modziey "Dom Aniolw Strzw"
14.00 "Przyjazna szkola" M. Ziental dyr SP nr 43 w Zabrzu "Szkoly z Klasa"
14.30 "Wsplpraca ze szkola na rzecz marginalizowanej modziey" M. Rokosz Fundacja Dla Ludzi Potrzebujcych Pomocy "Gniazdo"
15.00 "Szkoa szansa na przyszo" B. Bucka wice dyr Regionalnego Orodka Metodyczno - Edukacyjnego METIS
       Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
program konferencji
"DZIECI BEZ PRZYSZOCI W SZKOLE"
Gimnazjum Nr 2, ul. Holdunowska 72, LEDZINY
03 lutego 2005 r, (sroda) godz. 9.00-14.00

9.00 - rozpoczecie konferencji, wystapienia oficjalnych gosci: dyr. Grzegorz Raczek, Slaskie Kuratorium Oswiaty, dyr. Ewa Kolonko - Slaski Urzad Wojewdzki

  PRBA DIAGNOZY    
9.20 "Miejsce i rola instytucji owiatowo-wychowawczych a strategia rozwoju problemw spoecznych w gminach" dr Krzysztof Czekaj Uniwersytet Slaski
10.00 "Zaburzenia rozwojowe i deficyty dzieci z rodzin zmarginalizowanych oraz wychowywanych w rodowiskach zastpczych "  Malgorzata Klecka  Stowarzyszenie Zastpczego Rodzcielstwa
10.30  "Problemy wychowawcze ? status czarnej owcy"  Agnieszka Blach-Tomera  Psycholog, terapeuta, Tychy
10.50   "Szkoa dla dzieci ?"  dyr. Danuta Hryniewicz  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Racibrz
11.30   przerwa    
   PROGRAMY PRZECIWDZIAANIA    
12.00 "Edukacja - ciagla stymulacja" dr Krzysztof Liszcz  lekarz psychiatra, Fundacja "Daj Szanse", Torun
 12.40 "W trudnym rodowisku tez mozna pomc" dr Alicja Derkowska nauczyciel, pedagog, Malopolskie Towarzystwo Oswiatowe
 13.15  Dyskusja, wnioski    
 14.00  Zakonczenie konferencji    

Organizator:
Stowarzyszenie Zastpczego RodzicielstwaFederacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
Stowarzyszenie Trzezwoci Odolanw
program konferencji "Dzieci bez przyszoci w szkole"
Gminno Miejski Orodek Kultury, ul. Bartosza 7, ODOLANW
21 stycznia 2005 r., godz. 13.00

Program:

 • "Objawy marginalizacji funkcjonowania dzieci w rodowisku szkolnym".
  - Lucyna Korsak, pedagog-terapeuta, stowarzyszenie Szansa
 • "Budowanie lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny"
  - Andrzej Piotrowski, dyr. PCPR Krotoszyn, stowarzyszenie Szansa
 • "Rola wietlicy rodowiskowej w systemie wsparcia"
  - Renata Zych-Kordus, kierownik dzialu wsparcia rodziny PCPR Krotoszyn, stowarzyszenie Szansa

Organizator:
Stowarzyszenie Trzezwoci Odolanw
Konferencja finansowana przez Urzad Miasta i Gminy Odolanw
telefon kontaktowy w sprawie konferencji: (0-62) 733-19-39 p. Bozena Jablonska
" DZIECI BEZ PRZYSZOCI" 2003 r.

Warszawa
Elk
Wandzin
Krotoszyn
d
Katowice
Skarzysko-Kamienna
Zgierz
Otwock


S P R A W O Z D A N I E
Z CYKLU KONFERENCJI
"DZIECI BEZ PRZYSZOCI"
17-24.10.2003 r.


W naszej ocenie sytuacja dzieci z rodzin i rodowisk marginalizowanych pogarsza si z roku na rok. Aktualnie przesadza si los dzieci z ok. pltora miliona rodzin degradowanych i marginalizowanych z powodu strukturalnego bezrobocia oraz upadku wielu gospodarstw rolnych. Warunki, w ktrych wyrastaja czynia z nich bierne, bezradne, rozzalone, zyjace z dnia na dzie dzieci bez przyszoci. Niewiele osb widzi zwiazek pomidzy postepujaca marginalizacja spoeczna milionw ludzi w Polsce a nasilaniem si przemocy, przestepczoci i uzalenien. Rozwizanie problemu bezpieczestwa widzi si czesto tylko w nasilaniu kontroli i represji wobec rodowiska przestepczego a nie docenia si koniecznoci pomocy najslabszym i przeciwdziaania wykluczeniu spoecznemu. Wydaje nam si, ze trzeba naglasniac te problemy, przebic si do swiadomoci spoecznej, laczyc dziaania administracji panstwowej, samorzadw i organizacji pozarzdowych, prowokowa do dyskusji oraz dziaa majcych na celu przeciwdziaanie procesowi wykluczenia spoecznego i powstawanie skutecznych programw reintegracji spoecznej.

W zwiazku z tym Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej w okresie 17-24.10.2003 r. zorganizowala w caej Polsce cykl konferencji poswieconych przeciwdziaaniu marginalizacji spoecznej pt. "Dzieci bez przyszoci":

1) - 17.10.2003 r.Warszawa
2) - 20.10.2003 r. Elk
3) - 22.10.2003 r. Wandzin
4) - 23.10.2003 r. Krotoszyn
5) - 24.10.2003 r. d
6) - 24.10.2003 r. Katowice
7) - 24.10.2003 r. Skarzysko-Kamienna

ponadto

8) - 07.11.2003 r. Zgierz
9) - 20.11.2003 r. Otwock

W konferencjach wzielo udzial lacznie 545 osb. Byli to przedstawiciele administracji panstwowej i samorzdowej, rodowisk akademickich oraz placwek publicznych i organizacji pozarzdowych dzialajcych na rzecz dzieci, modziey i rodzin ze rodowisk marginalizowanych.

Konferencje te poswiecone byy przede wszystkim:

 • Analizie przyczyn marginalizacji spoecznej dzieci i modziey w Polsce.
 • Skutkom procesu wykluczenia spoecznego.
 • Prezentacji programw zapobiegania i przeciwdziaania marginalizacji spoecznej.

 

Organizatorzy i wsplorganizatorzy:

Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
Fundacja dla Ludzi Potrzebujcych Pomocy "Gniazdo"
Instytut Socjologii Uniwersytetu dkiego
Katolicki Orodek Adopcyjno-Opiekunczy Diecezji Elckiej
Powislanska Fundacja Spoleczna
Stowarzyszenie Solidarni "Plus"
Stowarzyszenie "Szansa" Krotoszyn
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Modziey "Dom Aniolw Strzw"
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
Towarzystwo Resocjalizacyjne
Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci "Szansa"

Cykl konferencji zosta zrealizowany dzieki pomocy:

Ministerstwa Zdrowia
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
Starosty Powiatu Elckiego
Starostwa Powiatowego w Zgierzu
Urzedu Miasta w Zgierzu
Urzedu Miasta w Krotoszynie


Informacje i publikacje w mediach

3 PR TVP Warszawa 17.10.03
3 PR TVP Katowice 24.10.03
3 PR TVP d 24.10.03
3 PR TVP d 07.11.03
TV Puls 04.11.03
Telewizja Kablowa w Zgierzu 07.11.03
Radio 5 21.10.03
Radio EM 24.10.03
Radio Katowice 24.10.03
Radio d 24.10.03
Dziennik Baltycki 07.11.03
Gazeta Olsztynska 21.10.03
Gazeta Wyborcza 17.10.03
24.10.03
Gosc Niedzielny 23.11.03
Zycie Warszawy 03.11.03
Ilustrowany Tygodnik Zgierski listopad'03
Polityka Spoleczna nr 9 wrzesien'03
Remedium nr 12 grudzien'03
www.ngo.pl/wiadomoci

Wyklady, prezentacje i warsztaty prowadzili przedstawiciele:
rodowisk akademickich;

prof. Lucyna Frackiewicz
prof. Kazimierz Frieske
dr Jolanta Grotowska-Leder
dr Maria John-Borys
dr Jerzy Krzyszkowski
dr Jacek Pyrzalski
prof. Elzbieta Tarkowska
prof. Wielislawa Warzywoda-Kruszynska
dr Marta Zahroska-Bugaj

- Akademia Ekonomiczna w Katowicach
- Wydzial Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
- Instytut Socjologii Uniwersytetu dkiego
- Wydzial Psychologii I Pedagogiki Uniwersytetu Slaskiego
- Katedra Socjologii Oglnej Uniwersytetu Lodzkiego
- Katedra Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu dkiego
- Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

- Katedra Socjologii Oglnej Uniwersytetu Lodzkiego
- Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

instytucji publicznych i samorzdowych:

Elzbieta Azarowicz

- Zesp Placwek Opiekunczo-Wychowawczych "Przystan"

- Skarzysko-Kamienna

Grzegorz Barylski

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Zgierz

Mariusz Bauza

- Sad Rodzinny

- Czluchw

Miroslawa Choinska

- Oddzia Dzieciecy SPZOZ

- Krotoszyn

Maria Cieslik

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- Skarzysko-Kamienna

Violetta Gawron

- Komenda Powiatowa Policji

- Zgierz

Henryka Gawronska

- Modzieowy Orodek Wychowawczy

- Kozmin Wielkopolski

Jacek Jamrz

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Skarzysko Kamienna

Miroslaw Kaczmarek

- Biuro Rzecznika Praw Dziecka

- Warszawa

Malgorzata Kolomanska

- Zesp Placwek Opiekunczo-Wychowawczych "Przystan"

- Skarzysko-Kamienna

Beata Krakowiak

- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- Elk

Maria Kubiak

- Rzecznik Praw Pacjenta

- d

Anna Lipiec

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- Skarzysko-Kamienna

Krystyna Luczycka

- Rada Miasta

- Czluchw

Dorota Midura

- Zesp Placwek Opiekunczo-Wychowawczych "Przystan"

- Skarzysko-Kamienna

Malgorzata Molasa

- Szkoa Podstawowa

- Skarzysko-Kamienna

Krystyna Orzel

- Przedszkole Samorzdowe

- Elk

Jolanta Piotrowska

- Miejski Orodek Pomocy Spoecznej

- d

Andrzej Piotrowski

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Krotoszyn

Malgorzata Pltorak

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Skarzysko-Kamienna

Beata Skuza

- Szkoa Podstawowa

- Skarzysko-Kamienna

Dorota Slabicka

- Rada Miasta

- Czluchw

Anna Stasiak

- Dom Dziecka dla Malych Dzieci

- Zgierz

Aleksandra Szopinska

- Szkoa Podstawowa

- Czluchw

Maria Scieranska

- Miejski Orodek Pomocy Spoecznej

- Elk

Teresa Tarnowska

- Orodek Pomocy Spoecznej

- Zgierz

Krzysztof Wilski

- Szkolny Orodek Socjoterapii

- d

Malgorzata Woznicka

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Otwock

Anna Wysocka-Stasiak

- Dom Dziecka dla Malych Dzieci

- d

Maria Zalewska

- Przyjazna wietlica przy SP nr 2

- Elk


organizacji pozarzdowych:

Piotr Adamiak

- Stowarzyszenie "Monar"

- d

Dariusz Bruzgo

- Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci "Szansa"

- Warszawa

Katarzyna Cholewa

- Fundacja dla Ludzi Potrzebujcych Pomocy "Gniazdo"

- Katowice

Halina Cwiek

- Rodzinny Dom Dziecka

- Elk

Stanislaw Drzazdzewski

- Slaski Oddzia Terenowy TRAD "Szansa"

- Katowice

ks. Marek Dziegielewski

- Oratorium im. Sw. Jana Bosko

- Elk

Karolina Galczynska

- Towarzystwo Przyjaci Dzieci

- Skarzysko Kamienna

Anna Gieraltowska

- Powislanska Fundacja Spoleczna

- Warszawa

Marek Grondas

- Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddzia d

- d

Elzbieta Janiszewska

- Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci "Szansa"

- Zgierz

Stanislaw Jankowski

- Towarzystwo Przyjaci Dzieci

- Elk

Miroslawa Katna

- Komitet Ochrony Praw Dziecka

- Warszawa

Marzena Klapcia

- Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddzia Bielsko-Biaa

- Bielsko-Biaa

Lucyna Korsak

- Stowarzyszenie "Szansa"

- Krotoszyn

Iwona Koske-Zdunczyk

- Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddzia Bialystok

- Bialystok

Miroslawa Kowalczyk

- Stowarzyszenie Solidarni "Plus"

- Wandzin

Beata Krzyzanowska

- Stowarzyszenie Solidarni "Plus"

- Wandzin

Donat Kuczewski

- Stowarzyszenie Solidarni "Plus"

- Wandzin

Dorota Lech

- Towarzystwo Przyjaci Dzieci

- Skarzysko Kamienna

Marek Licinski

- Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej

- Warszawa

Anna Lozowska

- Fundacja Sw. Dominika Savio

- Elk

Iwona Maj

- wietlica Parafialna "Jzef"

- Skarzysko Kamienna

Agnieszka Majewicz

- Orodek Wspierania Rodziny

- Zgierz

Alicja Maroszek

- Stowarzyszenie Solidarni "Plus"

- Wandzin

Teresa Nowak

- wietlica rodowiskowa "Caritas"

- Skarzysko Kamienna

Edward Orpik

- Towarzystwo Resocjal izacyjne

- Katowice

Anna Orzechowska

- Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej

- Warszawa

Katarzyna Pakula

- Powislanska Fundacja Spoleczna

- Warszawa

Stanislawa Piotrowska

- Pogotowie Rodzinne

- Lapy

Jaroslaw Pleta

- Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci "Szansa"

- Warszawa

Grazyna Radziemska

- Stowarzyszenie Solidarni "Plus"

- Wandzin

Marcin Radziwilowicz

- Caritas Diecezji Elckiej

- Elk

Michal Rokosz

- Fundacja dla Ludzi Potrzebujcych Pomocy "Gniazdo"

- Katowice

Slawomir Skirtun

- Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci "Szansa"

- Zgierz

Sylwester Socko

- Towarzystwo Psychoprofilaktyczne ZG

- Warszawa

Barbara Stasiszyn

- Mazowiecki Oddzia Terenowy TRAD "Szansa"

- Wolomin

Slawomir Wichary

- Stow. Pomocy Dzieciom i Mlod. "Dom Aniolw Strzw"

- Katowice

Wojciech Wocial

- lekarz rodzinny

- Elk

Renata Zych-Kordus

- Stowarzyszenie "Szansa"

- Krotoszyn

Pawel Zak

- Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci "Szansa"

- Zgierz


Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
program konferencji "Dzieci bez przyszoci "
17 pazdziernika 2003 r, (piatek) , WARSZAWA

10.00 rozpoczecie konferencji    
  PRBA DIAGNOZY    
10.15 "Spoleczne skutki marginalizacji" M. Licinski Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
10.30 "Problemy i deficyty dzieci z rodzin marginalizowanych" K. Pakula Powislanska Fundacja Spoleczna
10.45 "Udzial systemu edukacji w marginalizacji spoecznej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" A. Orzechowska Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
11.00 "Niewydolnosc systemu pomocy spoecznej wobec dzieci z rodzin marginalizowanych" E. Orpik Towarzystwo Resocjalizacyjne
11.15 "Oddziaywanie placwek opiekuczych i resocjalizacyjnych" S. Skirtun Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci "Szansa"
11.30 przerwa    
12.00 "Przyczyny i skutki procesu marginalizacji spoecznej w Polsce"- dyskusja panelowa dr J.Grotowska-Leder Instytut Socjologii UL
    M.Kaczmarek Biuro Rzecznika Praw Dziecka
    M.Katna Komitet Ochrony Praw Dziecka
    prof. E.Tarkowska Instytut Filozofii i Socjologii PAN
    dr M.Zahorska-Bugaj Instytut Socjologii UW
13.00 dyskusja    
13.30 przerwa    
  PROGRAMY PRZECIWDZIAANIA    
14.00 "Praca z rodzina naturalna" M. Licinski Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
14.15 "Programy rodowiskowe" S. Socko Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
14.30 "Rodzinna opieka zastpcza" J.Pleta Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci "Szansa"
14.45 "Rola organizacji pozarzdowych w przeciwdziaaniu wykluczeniu spoecznemu" A. Gieraltowska Powislanska Fundacja Spoleczna
15.00 dyskusja    
15.45 podsumowanie konferencji    
16.00 zakonczenie konferencji    

W konferencji uczestniczyly 103 osoby.Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
KATOLICKI OSRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUNCZY
program konferencji "Dzieci bez przyszoci "
20 pazdziernika 2003 r, (poniedzialek) , ELK

10.00 rozpoczecie konferencji    
  PRBA DIAGNOZY    
10.05 "Marginalizacja spoeczna i jej skutki" M.Scieranska Orodek Pomocy Spoecznej w Elku
10.20 "Problemy i deficyty dzieci z rodzin marginalizowanych" B.Krakowiak Powiatowa Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Elku
10.35 "Niewydolnosc systemu opieki zdrowotnej wobec dzieci z rodzin marginalizowanych" W.Wocial lekarz rodzinny, Elk
10.50 "Oddziaywanie stacjonarnych placwek opiekuczych i resocjalizacyjnych na dzieci" I.Koske-Zdunczyk Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, Bialystok
11.05 "Domy dziecka - patogenne czy socjalizujace" E.Azarowicz Zesp Placwek "Przystan", Skarzysko-Kamienna
  PROPONOWANE ROZWIAZANIA    
11.35 Programy rodowiskowe: S.Jankowski Towarzystwo Przyjaci Dzieci
    A.Lozowska Fundacja Sw. Dominika Savio
    M.Zalewska Przyjazna wietlica przy SP nr 2
    ks. M.Dziegielewski Oratorium im. Sw. Jana Bosko
    K.Orzel Program "Byc razem" w Przedszkolu Samorzdowym nr 6
12.45 "Rodzinna opieka zastpcza" K.Roszkowski Katolicki Orodek Adopcyjno-Opiekunczy, Elk
13.00 Male lokalne placwki opiekuncze: S.Piotrowska Pogotowie Rodzinne w Lapach
    H.Cwiek Rodzinny Dom Dziecka w Elku
13.30 przerwa    
13.45 "Rola organizacji pozarzdowych w przeciwdziaaniu wykluczeniu spoecznemu" M.Radzilowicz Caritas Diecezji Elckiej
14.15 dyskusja    
14.45 podsumowanie konferencji    
15.00 zakonczenie konferencji    

W konferencji uczestniczylo 45 osb.


Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
STOWARZYSZENIE SOLIDARNI "PLUS"
program konferencji "Dzieci bez przyszoci "
22 pazdziernika 2003 r, (sroda) , WANDZIN

10.00 rozpoczecie konferencji    
  PRBA DIAGNOZY    
10.10 "Spoleczne i ekonomiczne przyczyny procesu marginalizacji spoecznej. Problemy i deficyty dzieci z rodzin marginalizowanych." K.Luczycka nauczyciel, Radna Miasta Czluchw
10.40 "Stan zdrowia i higieny dzieci ze rodowisk marginalizowanych" D.Slabicka lekarz, Radna Miasta Czluchw
11.00 "Aktualna sytuacja szkolna dzieci z rodzin marginalizowanych" A.Szopinska pedagog
11.20 "System pomocy spoecznej wobec rodzin marginalizowanych" J.Szymanska kierownik GOPS, Przechlewo
11.40 "Oddziaywanie placwek opiekuczych i resocjalizacyjnych" M.Bauza kurator
12.00      
  PRBA SZUKANIA ROZWIAZAN    
12.20 Praca w grupach warsztatowych:    
 
- grupa "zdrowie i pomoc spoeczna"
A.Maroszek Stowarzyszenie Solidarni "PLUS"
 
- grupa "szkola i placwki opiekuncze"
B.Krzyzanowska Stowarzyszenie Solidarni "PLUS"
13.20 podsumowanie pracy w grupach    
14.00 przerwa    
14.30 "Rola organizacji pozarzdowych w przeciwdziaaniu wykluczeniu spoecznemu" D.Kuczewski Stowarzyszenie Solidarni "PLUS"
15.00 dyskusja    
15.45 podsumowanie konferencji    
16.00 zakonczenie konferencji    

W konferencji uczestniczylo 26 osb.


Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
STOWARZYSZENIE "SZANSA" W KROTOSZYNIE
program konferencji "Dzieci bez przyszoci "
23 pazdziernika 2003 r, (czwartek), KROTOSZYN

PROGRAM KONFERENCJI
 
 
1.
"Pojecie marginalizacji spoecznej"
A.Piotrowski
durektor PCPR w Krotoszynie, czlonek Stowarzyszenia "Szansa"
2.
"Problemy i deficyty dzieci z rodzin marginalizowanych"
L.Korsak
pedagog, prezes Stowarzyszenia "Szansa"
3.
"Opieka zdrowotna wobec dzieci z rodzin marginalizowanych"
M.Choinska
ordynator oddzialu dzieciecego SPZOZ w Krotoszynie
4.
"Niewydolnosc systemu pomocy spoecznej wobec dzieci z rodzin marginalizowanych"
R.Zych-Kordus
kier. Dzialu Wsparcia Rodziny w PCPR, czlonek Stowarzyszenia "Szansa"
5.
"Oddziaywanie stacjonarnych placwek opiekuncz-wychowawczych i resocjalizacyjnych"
H.Gawronska-Suszka
dyrektor Modzieowego Orodka Wychowawczego w Kozminie Wlkp.
6.
"Udzial systemu edukacji w marginalizacji spoecznej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"
D.Banasiak
Pracownia Alternatywnego Wychowania
7.
Dyskusja i opracowanie wnioskw
 
 

W konferencji uczestniczylo 37 osb.


Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
KATEDRA SOCJOLOGII OGLNEJ UNIWERSYTETU LDZKIEGO
program konferencji "Dzieci bez przyszoci "
24 pazdziernika 2003 r, (piatek) , LDZ

10.00 rozpoczecie konferencji    
  PRBA DIAGNOZY    
10.00 "Gettyzacja i juwenalizacja biedy" prof. W.Warzywoda-Kruszynska Katedra Socjologii Oglnej UL
10.15 "Instytucje i organizacje spoeczne jako partnerzy wadz samorzdowych w dziaaniach na rzecz rodowisk marginalizowanych" dr J.Krzyszkowski Katedra Socjologii Oglnej UL
10.30 "Udzial systemu edukacji w marginalizacji spoecznej dzieci" M.Grondas Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
10.45 "Programy rodowiskowe i organizacje pozarzdowe a "dzieci bez przyszoci" S.Skirtun Towarzystwo TRAD "Szansa"
11.00 "Ktredy do domu - efektywnosc oddzialywa placwek opiekuczych i resocjalizacyjnych" A.Wysocka-Stasiak Dom Dziecka dla Malych Dzieci
11.15 "Skutki aktualnych regulacji prawnych wobec dzieci i modziey" dr J.Pyrzalski Katedra Pedagogiki Specjalnej UL
11.30 "System opieki zdrowotnej wobec dzieci z rodzin marginalizowanych" M.Kubiak Rzecznik Praw Pacjenta
11.45 "Deficyty systemu opieki spoecznej wobec dzieci z rodzin marginalizowanych" J.Piotrowska Miejski Orodek Pomocy Spoecznej
12.00 przerwa    
12.15 dyskusja - przyczyny niedomogw systemu    
13.15 przerwa    
  MOZLIWOSCI POZYTYWNYCH ROZWIAZAN    
13.30 "System pracy rodowiskowej we wsppracy z placwka edukacyjna" K.Wilski Szkolny Orodek Socjoterapii
13.45 "Mozliwoci wprowadzania zmian w placwce opiekunczej" A.Wysocka-Stasiak Dom Dziecka dla Malych Dzieci
14.00 "Model placwki resocjalizacyjnej" P.Adamiak ZOZ Monar
14.15 dyskusja    
14.45 podsumowanie konferencji    
15.00 zakonczenie konferencji  

 

W konferencji uczestniczylo 96 osb.


Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
program konferencji "Dzieci bez przyszoci "
24 pazdziernika 2003 r, (piatek) , KATOWICE

10.00 rozpoczecie konferencji    
  PRBA DIAGNOZY    
10.00 "Proces marginalizacji spoecznej dzieci i modziey" M. .Licinski Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
10.25 "Marginalnosc spoeczna ? hipoteza wyjasniajaca" prof. K. Frieske Wydzial Filozofii i Socjologii UW
10.50 "Skutki marginalizacji spoecznej na Slasku" prof. L. Frackiewicz Akademia Ekonomiczna w Katowicach
11.15 przerwa    
11.30 "Niewydolnosc systemu pomocy spoecznej wobec rodzin marginalizowanych" E. Orpik Towarzystwo Resocjalizacujne
11.55 "Karac czy pomagac" dr M. John-Borys Wydzial Psychologii i Pedagogiki US
12.20 "Przyczyny niepowodzenia reformy systemu opieki i resocjalizacji" A. Orzechowska Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
12.45 dyskusja    
13.45 przerwa    
  PROGRAMY PRZECIWDZIAANIA    
14.15 "wietlice terapeutyczne" S. Wichary Stowarzyszenie "Dom Aniolw Strzw"
14.35 "Klub dla Modziey" M. Rokosz Fundacja dla Ludzi Potrzebujcych Pomocy "Gniazdo"
14.55 "Praca uliczna" "Streetworkerzy" Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
15.15 "Rodzinna opieka zastpcza" M. Klapcia Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddzia Bielsko-Biaa
15.35 "Rola organizacji pozarzdowych w przeciwdziaaniu wykluczeniu spoecznemu" K. Cholewa Fundacja dla Ludzi Potrzebujcych Pomocy "Gniazdo"
15.55 podsumowanie konferencji    
16.00 zakonczenie konferencji    

W konferencji uczestniczylo 127 osb.


Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
ZESPL PLACWEK OPIEKI I WYCHOWANIA "PRZYSTAN"
program konferencji "Dzieci bez przyszoci "
24 pazdziernika 2003 r, (piatek) , SKARZYSKO-KAMIENNA

10.00 rozpoczecie konferencji    
  PRBA DIAGNOZY    
10.10 "Narastajce problemy marginalizacji spoecznej i ich przyczyny" E.Azarowicz Zesp Placwek "Przystan"
10.30 "Oglne zaoenia dziaa z zakresu profilaktyki, opieki i resocjalizacji" M.Pltorak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
11.00 przerwa    
  REALIZOWANE PROGRAMY    
11.25 "Wczesna praca z rodzina w trudnej sytuacji yciowej" M.Molasy, B.Skuza Szkoa Podstawowa nr 1
11.40 "Indywidualna terapia rodzin. Szkoa dla rodzicw" A.Lipiec, M.Cieslik Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaj
11.55 "Programy pomocy dziecku i rodzinie" K.Galczynska-Szymczak, D.Lech Miejski Oddzia TPD w Skarzysku-Kamiennej
12.10 "wietlice rodowiskowe" I.Maj wietlica Parafialna "Jzef"
    T.Nowak wietlica rodowiskowa "Caritas"
12.45 przerwa    
13.15 "Rodzinna opieka zastpcza" J.Jamrz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
13.30 "Placwka opiekuncza" M.Kolomanska, D.Midura Zesp Placwek "Przystan"
13.45 dyskusja    
14.00 zakonczenie konferencji    

W konferencji uczestniczylo 45 osb.


Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
program konferencji "Dzieci bez przyszoci "
7 listopada 2003 r, (piatek) , ZGIERZ

10.00 rozpoczecie konferencji    
10.30 "Analiza stanu zagroenia demoralizacja i przestpczosci nieletnich" V. Gawron Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
10.45 "Oddziaywanie placwek opiekuczych i resocjalizacyjnych. Mozliwoci wprowadzania zmian w placwkach" A. Stasiak Dom Dziecka dla Malych Dzieci
11.00 "Zajecia dla rodzicw - odnajdywanie sensu, sily nadziei" T. Tarnowska Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Zgierzu
11.15 "Standardy budowy systemu pomocy" M. Kaczmarek Biuro Rzecznika Praw Dziecka
11.30 przerwa    
11.45 "Spoleczne skutki marginalizacji" P. Zak Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci "Szansa"
12.00 "Programy rodowiskowe" S. Socko Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
12.15 "Rodzinna Opieka Zastepcza" E. Janaszewska Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci "Szansa"
12.30 "Pomoc rodzinom w kryzysie" A. Majewicz Orodek Wspierana Rodziny Zgierz
12.45 "Rola organizacji pozarzdowych w przeciwdziaaniu
wykluczeniu spoecznemu"
A. Gieraltowska Powislanska Fundacja Spoleczna Warszawa
13.00 "Przeciwdziaanie marginalizacji w ramach lokalnego systemu opieki" S. Skirtun Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci "Szansa"
13.15 "Zamierzenia dotyczace przeciwdziaania marginalizacji spoecznej na terenie Powiatu Zgierskiego"
G. Barylski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu
13.30 dyskusja     
14.00 podsumowanie i zakonczenie konferencji     

W konferencji uczestniczylo 41 osb.


Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
program konferencji "Dzieci bez przyszoci "
20 listopada 2003 r. (czwartek) , OTWOCK

10.00      
  PRBA DIAGNOZY    
10.15 "Spoleczne skutki marginalizacji" J. Pleta Federacja na Rzecz Reintegracji Spoecznej
10.30 "Problemy i deficyty dzieci z rodzin marginalizowanych" K. Pakula Powislanska Fundacja Spoleczna
10.50 "Udzial systemu edukacji w marginalizacji spoecznej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" S. Drzazdzewski Slaski Oddzia Terenowy TRAD "Szansa"
11.20 "Niewydolnosc systemu pomocy spoecznej wobec dzieci z rodzin marginalizowanych" B. Stasiszyn Mazowiecki Oddzia Terenowy TRAD "Szansa"
11.40 "Specyfika pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ? wsppraca z samorzadami" M. Woznicka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
12.00 przerwa    
  PROGRAMY PRZECIWDZIAANIA    
12.30 "Lokalne systemy opieki" J. Pleta Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci "Szansa"
12.50 "Programy rodowiskowe" D.Bruzgo Orodek Pomocy Dziecku i Rodzinie TRAD "Szansa"
13.00 "Rodzinna opieka zastpcza" J. Pleta Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci "Szansa"
13.20 Rola organizacji pozarzdowych w przeciwdziaaniu wykluczeniu spoecznemu A. Gieraltowska Powislanska Fundacja Spoleczna Warszawa
13.40 podsumowanie konferencji    
14.00 zakonczenie konferencji    

W konferencji uczestniczylo 25 osb.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przegldarki. Szczegy znajdziesz w Polityce Plikw Cookies. Zamknij