Federacja na Rzecz Reintegracji spo�ecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPO�ECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jeste  
osob odwiedzajc
t stron

Europejski Fundusz Spo�eczny
Equal - Europejskiego Funduszu Spo�ecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarz�dowych
Kapita� Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Spo�eczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej

KONFERENCJE

Asystent usamodzielnienia 2014 

"Z opieki w doroso - model usamodzielnienia" 2013  

"Przemoc wobec dzieci" 2012 

"Przemoc w rodzinie" 2011 

"Przemoc w pomocy" 2010 

"Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 2009 

"Rodzina dzieci bez przyszoci" 2008 

"Sprawiedliwo dla dzieci bez przyszoci" 2007 

"Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci" 2006 

"Dzieci bez przyszoci w szkole" 2005

"Dzieci bez przyszoci" 2003"PRZEMOC WOBEC DZIECI" 2012

Programy konferencji
FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOECZNEJ
TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE
Oddzia w Warszawie
konferencje
"PRZEMOC WOBEC DZIECI"
z cyklu
"Jak pomaga nie upokarzajc?"
5-9 listopada 2012 r.

Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej i Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddzia w Warszawie zapraszaj na trzecie z cyklu "Jak pomaga nie upokarzajc?" konferencje pod tytuem "Przemoc wobec dzieci", ktre odbd si w okresie5- 9 listopada 2012 r.

W latach 2003-2009 Federacja zorganizowaa w caej Polsce 6 cykli konferencji pod wsplnym tytuem "Dzieci bez przyszoci", "Dzieci bez przyszoci w szkole", "Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci", "Sprawiedliwo dla dzieci bez przyszoci", "Rodzina dzieci bez przyszoci" i "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" powiconych analizie przyczyn marginalizacji spoecznej dzieci i modziey w Polsce, skutkom procesu wykluczenia spoecznego i prezentacji programw zapobiegania i przeciwdziaania marginalizacji spoecznej.

Od 2010 roku Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej kontynuuje cykl konferencji pod wsplnym tytuem "Jak pomaga nie upokarzajc" powicony standardom etycznym w rodowisku zawodowym osb zajmujcych si pomoc dla grup wykluczonych spoecznie oraz kwestii poszanowania podmiotowoci, godnoci i autonomii osb zmarginalizowanych. W ubiegym roku zorganizowalimy 8 konferencji pod hasem "Przemoc w rodzinie" dotyczcych przemocy partnerw wobec siebie oraz dominujcych stereotypw spoecznych na ten temat. Zaproponowalimy przyjrzenie si przyczynom tego zjawiska, problemom w pracy z rodzinami ze rodowisk marginalizowanych, konsekwencjom stereotypowego definiowania roli sprawcy i ofiary. Przedstawilimy metody pracy z rodzinami umoliwiajce rozwizywanie problemw, konfliktw i przemocy w rodzinie bez okrelania, kto jest sprawc a kto ofiar.

Tematem, ktry chcemy podda refleksji w 2012 r. bdzie przemoc wobec dzieci. Bardzo czsto naganiane s przypadki przemocy fizycznej, drastycznych zaniedba, naduy seksualnych wobec dzieci. Rzadko natomiast opisywane s skutki dysfunkcyjnych relacji w rodzinie, efekty wzbudzania poczu winy, uywania dzieci w wojnach domowych, zagarniania dzieci dla zaspokajania wasnych potrzeb, izolowania od ktrego z rodzicw czy czci rodziny, izolowania od grupy rwieniczej, krytykowania lub nadmiernego rozbudzania ambicji itp.

Lp.

Miejsce

Data

Program

Zaproszenie

Karta zgoszenia

1.

Piaseczno

5.11.2012

        
2.

Biaystok

6.11.2012

        
3.

Pock

7.11.2012

        
4.

Otwock

8.11.2012

        
5.

Warszawa

9.11.1012

        


Cykl konferencji objty zosta patronatami:

wsporganizatorzy i sponsorzy:
Gmina Piaseczno
Fundacja Edukacji i Twrczoci - Biaystok
Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pocku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
Prywatny Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny ALTER EGO - Biaystok
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA - Biaystok
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL - Pock
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddzia w Warszawie
Urzd Miasta Pocka
Wojewoda Podlaski
Zakad Poprawczy w Biaymstoku
II Zesp Kuratorskiej Suby Sdowej Sdu Rejonowego w Piasecznie

SPRAWOZDANIE KONFERENCJI "PRZEMOC WOBEC DZIECI""

z cyklu:
"JAK POMAGA NIE UPOKARZAJC?"

5-9 listopada 2012 r.

Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej zorganizowaa trzecie z cyklu "Jak pomaga nie upokarzajc" konferencje pod tytuem "Przemoc wobec dzieci", ktra odbyy si w Piasecznie, Biaymstoku, Pocku, Otwocku i Warszawie w dniach 5-9 listopada 2012 r.

W latach 2003-2009 Federacja zorganizowaa w caej Polsce 6 cykli konferencji pod wsplnym tytuem "Dzieci bez przyszoci", "Dzieci bez przyszoci w szkole", "Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci", "Sprawiedliwo dla dzieci bez przyszoci", "Rodzina dzieci bez przyszoci" i "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" powiconych analizie przyczyn marginalizacji spoecznej dzieci i modziey w Polsce, skutkom procesu wykluczenia spoecznego i prezentacji programw zapobiegania i przeciwdziaania marginalizacji spoecznej. W konferencjach tych wzio udzia cznie ponad 5.700 osb. Byli to przedstawiciele administracji pastwowej i samorzdowej, rodowisk akademickich mediw oraz pracownicy placwek publicznych i organizacji pozarzdowych pracujcy z dziemi, modzie i rodzinami ze rodowisk wykluczonych.

Od 2010 roku Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej kontynuuje cykl konferencji pod wsplnym tytuem "Jak pomaga nie upokarzajc" powicony standardom etycznym w rodowisku zawodowym osb zajmujcych si pomoc dla grup wykluczonych spoecznie oraz kwestii poszanowania podmiotowoci, godnoci i autonomii osb zmarginalizowanych. W ubiegym roku zorganizowalimy 8 konferencji pod hasem "Przemoc w rodzinie" dotyczcych przemocy partnerw wobec siebie oraz dominujcych stereotypw spoecznych na ten temat. Zaproponowalimy przyjrzenie si przyczynom tego zjawiska, problemom w pracy z rodzinami ze rodowisk marginalizowanych, konsekwencjom stereotypowego definiowania roli sprawcy i ofiary. Przedstawilimy metody pracy z rodzinami umoliwiajce rozwizywanie problemw, konfliktw i przemocy w rodzinie bez okrelania, kto jest sprawc a kto ofiar.

Tematem, ktry poddalimy refleksji w 2012 r. bya przemoc wobec dzieci. Bardzo czsto naganiane s przypadki przemocy fizycznej, drastycznych zaniedba, naduy seksualnych wobec dzieci. Rzadko natomiast opisywane s skutki dysfunkcyjnych relacji w rodzinie, efekty wzbudzania poczu winy, uywania dzieci w wojnach domowych, zagarniania dzieci dla zaspokajania wasnych potrzeb, izolowania od ktrego z rodzicw czy czci rodziny, izolowania od grupy rwieniczej, krytykowania lub nadmiernego rozbudzania ambicji itp.

W zwizku z tym, w okresie 21.11-21.12.2012 r. zorganizowalimy w caej Polsce cykl 5 konferencji powiconych etyce pomagania pod hasem "Przemoc wobec dzieci":

1.5.11.2012Piaseczno
2.6.11.2012Biaystok
3.7.11.2012Pock
4.8.11.2012Otwock
5.9.12.2012Warszawa

W 2012 roku w konferencjach "Przemoc wobec dzieci" wzio udzia cznie 741 osb. Byli to przedstawiciele administracji rzdowej i samorzdowej, rodowisk akademickich oraz pracownicy placwek publicznych i organizacji pozarzdowych dziaajcych na rzecz dzieci, modziey i rodzin ze rodowisk zmarginalizowanych.

Konferencja w Pocku zostaa objta honorowym patronatem przez: Prezydenta Miasta Pocka Andrzeja Nowakowskiego

Wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego udzielili nam:

Masterflex Polska
Podlaski Urzd Wojewdzki w Biaymstoku
Urzd Miasta i Gminy Piaseczno
Urzd Miasta w Biaymstoku

Wsporganizatorzy:

Fundacja Edukacji i Twrczoci z Biaegostoku
II Zesp Kuratorskiej Suby Sdowej Sdu Rejonowego w Piasecznie
Orodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Pocku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA" - Biaystok
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom "TYGIEL" - Pock
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddzia w Warszawie
Urzd Miasta Pocka
Zakad Poprawczy w Biaymstoku

Informacje i publikacje w mediach i portalach internetowych

1. Telewizja Polska TVP http://www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/spoleczne/przemoc-wobec-dzieci/9021858
2. Telewizja Biaystok http://www.tvbialystok.pl/archiwum?c=16
3. Youtube http://www.youtube.com/watch?v=v-bhOBat8xM
4. Gazeta Wyborcza http://plock.gazeta.pl/plock/1,35710,12812865,Dziecinstwo_to_spoleczna_ciaza__Przenoszona___zabija.html
5. m.Wyborcza http://m.wyborcza.pl/wyborcza/51,105226,12812865.html?i=4
6. Tygodnik Pocki www.pt.com.pl
7. www.plockdzisiaj.pl
8. www.bialystokonline.pl
9. www.nysa24.pl
10. www.web-news.eu
11. http://fakty.enewsy.pl
12. http://news.globallook.pl
13. https://mobile.twitter.com/gazeta_wyborcza/status/266389684152827905
14. http://wiadomoci.ngo.pl
15. http://podlaskie.ngo.pl
16. www.ops.pl
17. www.porozumienie.niebieskalinia.pl
18. www.powiat-otwocki.pl
19. www.kuratorium.bialystok.pl
20. www.pedagog.uw.edu.pl
21. www.fise.org.pl
22. www.ptp.bialystok.pl

Wykady i prezentacje przeprowadzili przedstawiciele:

rodowisk akademickich:
prof. dr hab. Anna Kwak Instytut Stosowanych Nauk Spoecznych Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Andrzej Leder Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

instytucji rzdowych i samorzdowych:
Katarzyna Rzempouch II Zesp Kuratorskiej Suby Sdowej Sdu Rejonowego w Piasecznie
Daniel Winek II Zesp Kuratorskiej Suby Sdowej Sdu Rejonowego w Piasecznie
Marianna Zgierska Orodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Pocku

organizacji pozarzdowych:
Elbieta Dallemura Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie SZANSA Biaystok
Marek Grondas Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzalenie MONAR d
Marzena Kapcia Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Bielsko-Biaa
Marek Liciski Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej Warszawa
Anna Miliska Stowarzyszenie Pomocy Rodzinim TYGIEL Pock
Pawe Niewodowski Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny ALTER EGO Biaystok
Anna Orzechowska Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Warszawa
Krystyna Starczewska Krajowe Forum Owiaty Niepublicznej Warszawa

Pobierz sprawozdanie w wersji DOC i PDF:
  

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przegldarki. Szczegy znajdziesz w Polityce Plikw Cookies. Zamknij