Federacja na Rzecz Reintegracji społecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jesteś  
osobą odwiedzającą
tę stronę

Europejski Fundusz Społeczny
Equal - Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Kapitał Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

KONFERENCJE

Asystent usamodzielnienia 2014 

"Z opieki w dorosłość - model usamodzielnienia" 2013  

"Przemoc wobec dzieci" 2012 

"Przemoc w rodzinie" 2011 

"Przemoc w pomocy" 2010 

"Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości" 2009 

"Rodzina dzieci bez przyszłości" 2008 

"Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości" 2007 

"Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości" 2006 

"Dzieci bez przyszłości w szkole" 2005

"Dzieci bez przyszłości" 2003"PRZEMOC WOBEC DZIECI" 2012

Programy konferencji
FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE
Oddział w Warszawie
konferencje
"PRZEMOC WOBEC DZIECI"
z cyklu
"Jak pomagać nie upokarzając?"
5-9 listopada 2012 r.

Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej i Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie zapraszają na trzecie z cyklu "Jak pomagać nie upokarzając?" konferencje pod tytułem "Przemoc wobec dzieci", które odbędą się w okresie5- 9 listopada 2012 r.

W latach 2003-2009 Federacja zorganizowała w całej Polsce 6 cykli konferencji pod wspólnym tytułem "Dzieci bez przyszłości", "Dzieci bez przyszłości w szkole", "Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości", "Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości", "Rodzina dzieci bez przyszłości" i "Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości" poświęconych analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej.

Od 2010 roku Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej kontynuuje cykl konferencji pod wspólnym tytułem "Jak pomagać nie upokarzając" poświęcony standardom etycznym w środowisku zawodowym osób zajmujących się pomocą dla grup wykluczonych społecznie oraz kwestii poszanowania podmiotowości, godności i autonomii osób zmarginalizowanych. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy 8 konferencji pod hasłem "Przemoc w rodzinie" dotyczących przemocy partnerów wobec siebie oraz dominujących stereotypów społecznych na ten temat. Zaproponowaliśmy przyjrzenie się przyczynom tego zjawiska, problemom w pracy z rodzinami ze środowisk marginalizowanych, konsekwencjom stereotypowego definiowania roli sprawcy i ofiary. Przedstawiliśmy metody pracy z rodzinami umożliwiające rozwiązywanie problemów, konfliktów i przemocy w rodzinie bez określania, kto jest sprawcą a kto ofiarą.

Tematem, który chcemy poddać refleksji w 2012 r. będzie przemoc wobec dzieci. Bardzo często nagłaśniane są przypadki przemocy fizycznej, drastycznych zaniedbań, nadużyć seksualnych wobec dzieci. Rzadko natomiast opisywane są skutki dysfunkcyjnych relacji w rodzinie, efekty wzbudzania poczuć winy, używania dzieci w wojnach domowych, zagarniania dzieci dla zaspokajania własnych potrzeb, izolowania od któregoś z rodziców czy części rodziny, izolowania od grupy rówieśniczej, krytykowania lub nadmiernego rozbudzania ambicji itp.

Lp.

Miejsce

Data

Program

Zaproszenie

Karta zgłoszenia

1.

Piaseczno

5.11.2012

        
2.

Białystok

6.11.2012

        
3.

Płock

7.11.2012

        
4.

Otwock

8.11.2012

        
5.

Warszawa

9.11.1012

        


Cykl konferencji objęty został patronatami:

współorganizatorzy i sponsorzy:
Gmina Piaseczno
Fundacja Edukacji i Twórczości - Białystok
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
Prywatny Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny ALTER EGO - Białystok
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA - Białystok
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL - Płock
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie
Urząd Miasta Płocka
Wojewoda Podlaski
Zakład Poprawczy w Białymstoku
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Piasecznie

SPRAWOZDANIE KONFERENCJI "PRZEMOC WOBEC DZIECI""

z cyklu:
"JAK POMAGAĆ NIE UPOKARZAJĄC?"

5-9 listopada 2012 r.

Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej zorganizowała trzecie z cyklu "Jak pomagać nie upokarzając" konferencje pod tytułem "Przemoc wobec dzieci", która odbyły się w Piasecznie, Białymstoku, Płocku, Otwocku i Warszawie w dniach 5-9 listopada 2012 r.

W latach 2003-2009 Federacja zorganizowała w całej Polsce 6 cykli konferencji pod wspólnym tytułem "Dzieci bez przyszłości", "Dzieci bez przyszłości w szkole", "Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości", "Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości", "Rodzina dzieci bez przyszłości" i "Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości" poświęconych analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. W konferencjach tych wzięło udział łącznie ponad 5.700 osób. Byli to przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, środowisk akademickich mediów oraz pracownicy placówek publicznych i organizacji pozarządowych pracujący z dziećmi, młodzieżą i rodzinami ze środowisk wykluczonych.

Od 2010 roku Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej kontynuuje cykl konferencji pod wspólnym tytułem "Jak pomagać nie upokarzając" poświęcony standardom etycznym w środowisku zawodowym osób zajmujących się pomocą dla grup wykluczonych społecznie oraz kwestii poszanowania podmiotowości, godności i autonomii osób zmarginalizowanych. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy 8 konferencji pod hasłem "Przemoc w rodzinie" dotyczących przemocy partnerów wobec siebie oraz dominujących stereotypów społecznych na ten temat. Zaproponowaliśmy przyjrzenie się przyczynom tego zjawiska, problemom w pracy z rodzinami ze środowisk marginalizowanych, konsekwencjom stereotypowego definiowania roli sprawcy i ofiary. Przedstawiliśmy metody pracy z rodzinami umożliwiające rozwiązywanie problemów, konfliktów i przemocy w rodzinie bez określania, kto jest sprawcą a kto ofiarą.

Tematem, który poddaliśmy refleksji w 2012 r. była przemoc wobec dzieci. Bardzo często nagłaśniane są przypadki przemocy fizycznej, drastycznych zaniedbań, nadużyć seksualnych wobec dzieci. Rzadko natomiast opisywane są skutki dysfunkcyjnych relacji w rodzinie, efekty wzbudzania poczuć winy, używania dzieci w wojnach domowych, zagarniania dzieci dla zaspokajania własnych potrzeb, izolowania od któregoś z rodziców czy części rodziny, izolowania od grupy rówieśniczej, krytykowania lub nadmiernego rozbudzania ambicji itp.

W związku z tym, w okresie 21.11-21.12.2012 r. zorganizowaliśmy w całej Polsce cykl 5 konferencji poświęconych etyce pomagania pod hasłem "Przemoc wobec dzieci":

1.5.11.2012Piaseczno
2.6.11.2012Białystok
3.7.11.2012Płock
4.8.11.2012Otwock
5.9.12.2012Warszawa

W 2012 roku w konferencjach "Przemoc wobec dzieci" wzięło udział łącznie 741 osób. Byli to przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowisk akademickich oraz pracownicy placówek publicznych i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk zmarginalizowanych.

Konferencja w Płocku została objęta honorowym patronatem przez: Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego

Wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego udzielili nam:

Masterflex Polska
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Urząd Miasta w Białymstoku

Współorganizatorzy:

Fundacja Edukacji i Twórczości z Białegostoku
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Piasecznie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA" - Białystok
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom "TYGIEL" - Płock
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie
Urząd Miasta Płocka
Zakład Poprawczy w Białymstoku

Informacje i publikacje w mediach i portalach internetowych

1. Telewizja Polska TVP http://www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/spoleczne/przemoc-wobec-dzieci/9021858
2. Telewizja Białystok http://www.tvbialystok.pl/archiwum?c=16
3. Youtube http://www.youtube.com/watch?v=v-bhOBat8xM
4. Gazeta Wyborcza http://plock.gazeta.pl/plock/1,35710,12812865,Dziecinstwo_to_spoleczna_ciaza__Przenoszona___zabija.html
5. m.Wyborcza http://m.wyborcza.pl/wyborcza/51,105226,12812865.html?i=4
6. Tygodnik Płocki www.pt.com.pl
7. www.plockdzisiaj.pl
8. www.bialystokonline.pl
9. www.nysa24.pl
10. www.web-news.eu
11. http://fakty.enewsy.pl
12. http://news.globallook.pl
13. https://mobile.twitter.com/gazeta_wyborcza/status/266389684152827905
14. http://wiadomości.ngo.pl
15. http://podlaskie.ngo.pl
16. www.ops.pl
17. www.porozumienie.niebieskalinia.pl
18. www.powiat-otwocki.pl
19. www.kuratorium.bialystok.pl
20. www.pedagog.uw.edu.pl
21. www.fise.org.pl
22. www.ptp.bialystok.pl

Wykłady i prezentacje przeprowadzili przedstawiciele:

środowisk akademickich:
prof. dr hab. Anna Kwak Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Andrzej Leder Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

instytucji rządowych i samorządowych:
Katarzyna Rzempołuch II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Piasecznie
Daniel Winek II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Piasecznie
Marianna Zgierska Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

organizacji pozarządowych:
Elżbieta Dallemura Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie SZANSA Białystok
Marek Grondas Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR Łódź
Marzena Kłapcia Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Bielsko-Biała
Marek Liciński Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej Warszawa
Anna Milińska Stowarzyszenie Pomocy Rodzinim TYGIEL Płock
Paweł Niewodowski Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny ALTER EGO Białystok
Anna Orzechowska Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Warszawa
Krystyna Starczewska Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej Warszawa

Pobierz sprawozdanie w wersji DOC i PDF:
  

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij