Federacja na Rzecz Reintegracji spo�ecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPO�ECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jeste  
osob odwiedzajc
t stron

Europejski Fundusz Spo�eczny
Equal - Europejskiego Funduszu Spo�ecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarz�dowych
Kapita� Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Spo�eczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej

KONFERENCJE

Asystent usamodzielnienia 2014 

"Z opieki w doroso - model usamodzielnienia" 2013  

"Przemoc wobec dzieci" 2012 

"Przemoc w rodzinie" 2011 

"Przemoc w pomocy" 2010 

"Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 2009 

Rodzina dzieci bez przyszoci 2008 

"Sprawiedliwo dla dzieci bez przyszoci" 2007 

"Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci" 2006 

"Dzieci bez przyszoci w szkole" 2005

"Dzieci bez przyszoci" 2003RODZINA DZIECI BEZ PRZYSZOCI 2008

Patronat medialny


Warszawa -   Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
(www.um.warszawa.pl)

Biaystok -   Wojewoda Podlaski
(http://www.bialystok.uw.gov.pl/puwmcms/)

Supsk -   Prezydent Miasta Supska
(http://www.um.slupsk.pl/)Marek Liciski

SPRAWOZDANIE Z CYKLU KONFERENCJI

"RODZINA DZIECI BEZ PRZYSZOCI"
18.02.-06.03.2008r.


W naszej ocenie sytuacja dzieci z rodzin i rodowisk marginalizowanych jest krytyczna. Ronie nam pokolenie wyuczonej bezradnoci. Nie przyniosa adnej poprawy reforma systemu opieki i resocjalizacji realizowana w ostatnich latach. Ilo dzieci w placwkach stacjonarnych relatywnie ronie, nie rozwiny si profesjonalne formy pracy z rodzinami marginalizowanymi, programy rodowiskowe (orodki, ogniska, wietlice, kluby) pozostawiaj wiele do yczenia, rodzinna opieka zastpcza (niespokrewniona) rozwija si bardzo powoli, brak maych rodowiskowych placwek opieki caodobowej (rodzinnych domw dziecka, hosteli, hotelikw itp.). W zwizku z tym Federacja nasza opracowaa i upowszechnia raport "Uwagi krytyczne na temat systemu przeciwdziaania marginalizacji spoecznej dzieci, modziey i rodzin".

W latach 2003-2007 Federacja nasza zorganizowaa w caej Polsce 4 cykle konferencji powiconych analizie przyczyn marginalizacji spoecznej dzieci i modziey w Polsce, skutkom procesu wykluczenia spoecznego i prezentacji programw zapobiegania i przeciwdziaania marginalizacji spoecznej. Pierwszy z nich w 2003 r. pod wsplnym tytuem "Dzieci bez przyszoci" dotyczy problemw i sytuacji rodowisk marginalizowanych w Polsce, drugi w 2005r. pod tytuem "Dzieci bez przyszoci w szkole" charakteryzowa proces wykluczenia w systemie edukacji, trzeci w 2006 r. "Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci" powicony by przeciwdziaaniu marginalizacji spoecznej w ramach systemu pomocy spoecznej, czwarty w 2007 r. "Sprawiedliwo dla dzieci bez przyszoci", powicony resocjalizacji dzieci i modziey ze rodowisk dotyczy przede wszystkim funkcjonowania sdw rodzinnych, kurateli sdowej i placwek resocjalizacyjnych.

Chcielibymy kontynuowa popularyzowanie tych problemw i alternatywnych rozwiza.

W zwizku z tym Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej i Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddzia w Warszawie w okresie 18.02.- 06.03. 2008 r. zorganizoway w caej Polsce cykl 11 konferencji powiconych diagnozie problemw rodzin zmarginalizowanych i ich wpywu na wychowanie dzieci oraz efektywnym formom pomocy rodzinom marginalizowanym: "Rodzina dzieci bez przyszoci":

1.18.02.2008Woomin
2.25.02.2008Dbica
3.26.02.2008Biaystok
4.27.02.2008Bielsko-Biaa
5.28.02.2008Katowice
6.29.02.2008Warszawa
7.04.03.2008Supsk
8.05.03.2008Krotoszyn
9.05.03.2008Elblg
10.06.03.2008d
11.07.03.2008Pozna

W konferencjach wzio udzia cznie 1180 osb. Byli to przedstawiciele administracji pastwowej i samorzdowej, rodowisk akademickich oraz placwek publicznych i organizacji pozarzdowych dziaajcych na rzecz dzieci, modziey i rodzin ze rodowisk marginalizowanych.

Konferencje te powicone byy przede wszystkim:

Pity cykl konferencji pod wsplnym tytuem "Rodzina dzieci bez przyszoci" powicony by diagnozie problemw rodzin zmarginalizowanych i ich wpywu na wychowanie dzieci oraz efektywnym formom pomocy rodzinom marginalizowanym. Konferencja zorganizowana zostaa w ramach programu "Druga szansa" wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej, Program Inicjatywy Wsplnotowej EQUAL i nastawiona bya na upowszechnianie modelu pracy asystenta rodzinnego. Zaleao nam na tym, by wypracowany model asysty rodzinnej i wiedza dotyczca problematyki przeciwdziaania wykluczeniu spoecznemu dotary do jak najszerszego grona osb majcych wpyw na lokaln i krajow polityk w zakresie integracji spoecznej i zawodowej osb marginalizowanych oraz profesjonalistw z dziedziny integracji spoecznej i zawodowej gdy zwiksza to szans kompleksowych zmian w obszarze pomocy osobom wykluczonym.


Poszczeglne konferencje zostay objte honorowym patronatem i wsparciem przez:

Wojewod Podlaskiego, Macieja ywno
Prezydent M. ST. Warszawy, Hann Gronkiewicz-Waltz
Prezydenta Miasta Supska, Macieja Kobyliskiego

Patronat medialny nad cyklem konferencji:

Gazeta Wyborcza
Radio TOK FM

Organizatorzy i wsporganizatorzy:

Elblska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej, Warszawa
Fundacja dla Ludzi Potrzebujcych Pomocy "Gniazdo" , Katowice
Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu dzkiego
Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Supsku
NPPP Centrum CBT w Elblgu
Pogotowie Spoeczne, Pozna
Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR w odzi
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dbicy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
Stowarzyszenie "Szansa" Krotoszyn
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Modziey "Dom Aniow Strw", Katowice
Towarzystwo Psychoprofilakyczne
Towarzystwo Resocjalizacyjne
Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci "Szansa"

Informacje i publikacje w mediach

Gazeta Wyborcza - cykl artykuw
Radio TOK FM - cykl reportay


1.www.dzieckokrzywdzone.pl informacja o konferencji w Warszawie 15.01.2008
2.www.ops.pl informacja o cyklu konferencji 15.01.2008
3.www.agora.pl komunikat prasowy 18.02.2008
4.www.kobiety.net.pl informacja o cyklu konferencji 18.02.2008
5.Radio EM Rodzina dzieci bez przyszoci 19.02.2008
6.Gazeta Wyborcza Dzieci bez przyszoci 20.02.2008
7.www.niebieskalinia.pl informacja o cyklu konferencji 20.02.2008
8.www.gazeta.pl Dzieci bez przyszoci 20.02.2008
9.www.wykluczenie.pl informacja o konferencji w Poznaniu 22.02.2008
10.www.dzieciakidodomu.pl Rodzina dzieci bez przyszoci 22.02.2008
11.www.pcpr.info informacja o konferencji w Poznaniu 22.02.2008
12.Gazeta Wyborcza Wydarzenia - Rzeszw 25.02.2008
13.Gazeta Wyborcza Nie pogardzajmy ludmi z marginesu 27.02.2008
14.www.media.egospodarka.pl informacja o konferencji w Katowicach 27.02.2008
15.www.gazeta.pl informacja o konferencji w Katowicach 27.02.2008
16.www.blog.egipt24,com informacja o konferencji w Warszawie 28.02.2008
17.www.gazeta.pl informacja o konferencji w Warszawie 28.02.2008
18.Gazeta Wyborcza Dyskusja na temat dzieci bez przyszoci 28.02.2008
19.www.starostwo.krotoszyn.pl informacja o konferencji w Krotoszynie 29.02.2008
20.Gazeta Wyborcza Stoeczna-Wydarzenia 29.02.2008
21.Polityka nr 9 Jak sklei rodzin 01.03.2008
22.Gazeta wyborcza Trjmiasto 1-2.03.2008
23.TV Supsk Dzieci na marginesie 04.03.2008
24.Dziennik Supski Ludzka konferencja 07.03.2008


Wykady, prezentacje i warsztaty prowadzili przedstawiciele: rodowisk akademickich;

dr Araczewska MagdalenaInstytut Spraw Publicznych, Warszawa
dr Batiuk AnnaUniwersytet Rzeszowski
dr Danielewicz Wioletta Uniwersytet w Biaymstoku
dr Golczyska-Grondas AgnieszkaUniwersytet odzki
dr John Borys Maria Uniwersytet lski
mgr Kamiska Paulina Akademia Pomorska w Supsku
prof. dr hab. Kwak Anna Uniwersytet Warszawski
dr Nowak JoannaElblska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
dr Orowska Magorzata Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
dr Racaw-Markowska MariolaUniwersytet Warszawski
dr Rosochacka Magdalena Uniwersytet Warszawski
dr Ruchaa Sawomira Uniwersytet lski w Cieszynie
dr Sokal UrszulaElblska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
mgr Sternicki Artur Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Biaej
prof. dr hab. Szczepaski MarekUniwersytet lski
dr Trawkowska DobroniegaUniwersytet lski
prof. dr hab. Warzywoda-Kruszyska Wielisawa Uniwersytet dzki
dr hab. Zahorska Marta Uniwersytet Warszawski


instytucji publicznych i samorzdowych:

Czapiga HelenaOddzia Leczenia UzalenieLubuczewo
Czyewski Leszek Dom Dziecka "Orle Gniazdo"Marwica
Dbkowski JanSd RejonowyWarszawa
Dentko Stanisawa Orodek Interwencji KryzysowejDbica
Dunajew-Tarnowska ucjaMiejski Orodek Pomocy Spoecznej d
Gil AnnaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dbica
Jaskuowska Elbieta Sd RejonowyElblg
Kaczmarek Mirosaw Biuro Rzecznika Praw DzieckaWarszawa
Koczaj Magdalena Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dbica
Korsak LucynaMiejski Orodek Pomocy Spoecznej Dbica
Kropka BeataOrodek Adopcyjno-OpiekuczySosnowiec
Kurcz Aleksandra Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dbica
Malinowska Magorzata Orodek Interwencji KryzysowejBielsko-Biaa
Mdrek AnnaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dbica
Olszewska Barbara Sd RejonowyWoomin
Ziemkowski Marek Miejski Orodek Pomocy RodziniePozna
Remiezowicz Maria Wydzia Zdrowia i Spraw Spoecznych Pozna
Renczyska Katarzyna Orodek Adopcyjny Biaystok
Socha MarzenaKlub Integracji SpoecznejDbica
Sozaska Aleksandra Miejski Orodek Pomocy Spoecznej Dbica
Stebnicka BeataMiejski Orodek Pomocy RodzinieZabrze
Surwio MariaOrodek Adopcyjno-OpiekuczySupsk
Szczepanek Anna Sd RejonowyDbica
Wjcik BoenaMiejski Orodek Pomocy RodzinieSupsk
Zych-Kordus Renata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Krotoszyn

organizacji pozarzdowych:
Bryk AdamTowarzystwo ResocjalizacyjneBiaystok
Cyganek Agnieszka rodzic zastpczySupsk
Grondas MarekMONARd
Jaboska-Szlagier Agata Stowarzyszenie Zastpczego Rodzicielstwa Elblg
Kaczmarczyk-Wichary BarbaraStowarzyszenie "Dom Aniow Strw" Katowice
Kapcia MarzenaTowarzystwo Psychoprofilaktyczne Bielsko-Biaa
Kolska-Lach Beata Komitet Ochrony praw DzieckaPozna
Korsak LucynaStowarzyszenie "Szansa' Krotoszyn
Koske-Zduczyk Iwona Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Biaystok
Kowalski Krzysztof rodzic zastpczySupsk
Liciski MarekFederacja na rzecz Reintegracji Spoecznej Warszawa
Niemasz IwonaTowarzystwo Nasz Dom Supsk
Niezabitowska MagdalenaTowarzystwo Psychoprofilaktyczne Bielsko-Biaa
Orpik EdwardTowarzystwo ResocjalizacyjneWarszawa
Orzechowska Anna Powilaskie Towarzystwo Spoeczne Warszawa
Pleta JarosawT.R.A.D. "Szansa" Marki
Rokosz MichaFundacja "Gniazdo" Katowice
Sadowska Barbara Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" Pozna
Skirtun Sawomir Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej od
Skoraszewska Renata Pogotowie Spoeczne Pozna
Supczyska Wiesawa psychoterapeutaKrotoszyn
Smka Lucynaspecjalista terapii uzalenieKrotoszyn
Szelgowski Tomasz Towarzystwo ResocjalizacyjneBiaystok
Wasiski Dariusz Stowarzyszenie Zastpczego Rodzicielstwa Elblg
Wilski KrzysztofPracownia Alternatywnego Wychowania d
Wojciech Dariusz Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Bielsko-Biaa
Zalewska BeataPowilaskie Towarzystwo Spoeczne Warszawa
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przegldarki. Szczegy znajdziesz w Polityce Plikw Cookies. Zamknij