Federacja na Rzecz Reintegracji społecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jesteś  
osobą odwiedzającą
tę stronę

Europejski Fundusz Społeczny
Equal - Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Kapitał Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

KONFERENCJE

Asystent usamodzielnienia 2014 

"Z opieki w dorosłość - model usamodzielnienia" 2013  

"Przemoc wobec dzieci" 2012 

"Przemoc w rodzinie" 2011 

"Przemoc w pomocy" 2010 

"Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości" 2009 

"Rodzina dzieci bez przyszłości" 2008 

"Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości" 2007 

"Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości" 2006 

"Dzieci bez przyszłości w szkole" 2005

"Dzieci bez przyszłości" 2003"PRZEMOC W RODZINIE" 2011

Programy konferencji
FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE
Oddział w Warszawie
konferencje
"PRZEMOC W RODZINIE"
z cyklu
"Jak pomagać nie upokarzając?"
21.11-19.12.2011 r.

Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej i Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie zapraszają na drugą z cyklu "Jak pomagać nie upokarzając?" konferencję pod tytułem "Przemoc w rodzinie", która odbędzie się w Warszawie 25 listopada 2011 r.

W latach 2003-2009 Federacja zorganizowała w całej Polsce 6 cykli konferencji pod wspólnym tytułem "Dzieci bez przyszłości", "Dzieci bez przyszłości w szkole", "Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości", "Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości", "Rodzina dzieci bez przyszłości" i "Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości" poświęconych analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. W konferencjach tych wzięło udział łącznie ponad 5.700 osób. Byli to przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, środowisk akademickich mediów oraz pracownicy placówek publicznych i organizacji pozarządowych pracujący z dziećmi, młodzieżą i rodzinami ze środowisk wykluczonych.

Pierwsza z nowego cyklu konferencja "Przemoc w pomocy" poświęcona była różnym formom przemocy w szeroko rozumianej pomocy (takim jak narzucanie rozwiązań, arbitralność, pogarda, instrumentalne traktowanie, podejmowanie decyzji bez wiedzy i zgody klienta itp.).

Tematem, który chcemy poddać refleksji w 2011 r. będzie interwencja w sytuacji przemocy w rodzinie. Problem przemocy dotyczy wielu rodzin. Podczas konferencji chcemy rozpocząć dyskusję w środowisku zawodowym na temat stereotypów i uprzedzeń dotyczących rozumienia i klasyfikacji przemocy w rodzinie. Zaproponujemy przyjrzenie się przyczynom tego zjawiska, problemom w pracy z rodzinami ze środowisk marginalizowanych, konsekwencjom stereotypowego definiowania roli sprawcy i ofiary. Przedstawimy metody pracy z rodzinami umożliwiające rozwiązywanie problemów, konfliktów i przemocy w rodzinie bez określania, kto jest sprawcą a kto ofiarą.

Lp.

Miejsce

Data

Program

Zaproszenie

Karta zgłoszenia

1.

Wrocław

21.11.2011

        
2.

Katowice

22.11.2011

        
3.

Białystok

23.11.2011

        
4.

Warszawa

25.11.2011

        
5.

Łódź

9.12.2011

        
6.

Płock

16.12.2011

        
7.

Koszalin

19.12.2011

        
8.

Otwock

21.12.2011

        


Cykl konferencji objęty został patronatami:

patronaty:
Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski
współorganizatorzy i sponsorzy:
STOWARZYSZENIA POMOCY RODZINIE I DZIECIOM "SZANSA" STOWARZYSZENIA POMOCY RODZINIE I DZIECIOM SZANSA
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich
Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom  Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom "Przystanek" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom Przystanek
Fundacja Leszka Czarneckiego Fundacja Leszka Czarneckiego
Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra
Miasto Wrocław Miasto Wrocław
Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA - Łódź Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA - Łódź
Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego
Urząd Miasta Płocka Urząd Miasta Płocka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom "TYGIEL" Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL
Urząd Miejski w Koszalinie Urząd Miejski w Koszalinie
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Koszalin Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Koszalin
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

Materiały konferencyjne

"PRACA SOCJALNA - MOTYWOWANIE DO ZMIANY"
Edward Orpik
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
"PRZEMOC_W_POMOCY"
Marek Liciński
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
"PRZEMOC W RODZINIE"
Marek Liciński
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF

SPRAWOZDANIE KONFERENCJI "PRZEMOC W POMOCY"

z cyklu:
"JAK POMAGAĆ NIE UPOKARZAJĄC?"

21 listopada - 21 grudnia 2012 r

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie i Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej zorganizowały kolejny cykl konferencji poświęconych etyce zawodowej w pomocy pod wspólnym tytułem "Jak pomagać nie upokarzając?". Konferencje te odbyły się pod hasłem "Przemoc w rodzinie".

W latach 2003-2009 zorganizowaliśmy w całej Polsce 6 cykli konferencji pod wspólnym tytułem "Dzieci bez przyszłości", "Dzieci bez przyszłości w szkole", "Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości", "Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości", "Rodzina dzieci bez przyszłości" i "Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości" poświęconych analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. W konferencjach tych wzięło udział łącznie ponad 5.700 osób. Byli to przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, środowisk akademickich mediów oraz pracownicy placówek publicznych i organizacji pozarządowych pracujący z dziećmi, młodzieżą i rodzinami ze środowisk wykluczonych.

Pierwsza z nowego cyklu konferencja "Przemoc w pomocy" poświęcona była różnym formom przemocy w szeroko rozumianej pomocy (takim jak narzucanie rozwiązań, arbitralność, pogarda, instrumentalne traktowanie, podejmowanie decyzji bez wiedzy i zgody klienta itp.).

Tematem, który poddaliśmy refleksji w 2011 r. była interwencja w sytuacji przemocy w rodzinie. Problem przemocy dotyczy wielu rodzin. Podczas konferencji chcieliśmy rozpocząć dyskusję w środowisku zawodowym na temat stereotypów i uprzedzeń dotyczących rozumienia i klasyfikacji przemocy w rodzinie. Zaproponowaliśmy przyjrzenie się przyczynom tego zjawiska, problemom w pracy z rodzinami ze środowisk marginalizowanych, konsekwencjom stereotypowego definiowania roli sprawcy i ofiary. Przedstawiliśmy metody pracy z rodzinami umożliwiające rozwiązywanie problemów, konfliktów i przemocy w rodzinie bez określania, kto jest sprawcą a kto ofiarą.

WW związku z tym, w okresie 21.11-21.12.2011 r. zorganizowaliśmy w całej Polsce cykl 8 konferencji poświęconych etyce pomagania pod hasłem "Przemoc w rodzinie":

1.21.11.2012Wrocław
2.22.11.2012Katowice
3.23.11.2012Białystok
4.25.11.2012Warszawa
5.09.12.2012Łódź
6.16.12.2012Płock
7.19.12.2012Koszalin
8.21.12.2012Otwock

W konferencjach wzięło udział łącznie 1 325 osób. Byli to przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowisk akademickich oraz pracownicy placówek publicznych i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk zmarginalizowanych.

Poszczególne konferencje zostały objęte honorowym patronatem przez:

Marszałka Województwa Podlaskiego Jarosława Dworzańskiego
Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza
Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dudkiewicza
Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego
Urząd Miasta Koszalina

Wsparcia finansowego i rzeczowego udzielili nam:

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Marcina Lutra we Wrocławiu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Prezydent Miasta Koszalina
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Słoneczny Stok"
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Firma Akcess, Białystok
Restauracja Vanessa, Białystok

Współorganizatorzy:

Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej - Warszawa
Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" - Łódź
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA" - Białystok
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom "Przystanek" - Wrocław
Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Marcina Lutra we Wrocławiu
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom "TYGIEL" - Płock
Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom - Siemianowice Śląskie
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Koszalin
Podlaski Urząd Wojewódzki
Urząd Miejski w Białymstoku

Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
Urząd Miasta Płocka Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Płocku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Informacje i publikacje w mediach i portalach internetowych

1. www.wykluczenie.pl
2. www.ngo.pl
3. www.zow.pl
4. Radio eM
5. http://www.wiadomosci24.pl/artykul/katowice_przeciw_przemocy_w_rodzinie_218539.html
6. www.nowydom.org.pl
7. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/695402.html
8. http://www.pcpr.tarnogorski.pl/
9. http://mopr.piekary.pl/
10. Głos Koszaliński
11. lokalna telewizja MAX
12. http://www.tvbialystok.pl/videos/2011_11/NET_przemoc_w_rodzinie_prop.wmv
13. http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/region/id/71451
14. http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/konferencje_szkolenia/Przemoc_w_rodzinie_konferencja.htm

Wykłady i prezentacje przeprowadzili przedstawiciele:

środowisk akademickich:
dr Regina Giermakowska Uniwersytet Opolski
dr Paweł Karpowicz Niepubliczna Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Katedra Psychologii
prof. dr hab. Andrzej Leder Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
dr Beata Mikucka Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
Paulina Bunio-Mroczek Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego
dr Izabela Rajska-Kulik Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego
Magdalena Rek-Woźniak Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Barbara Tryjarska Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Wojciech Woźniak Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego

instytucji rządowych i samorządowych:
Elżbieta Biwańska-Łukaszewicz Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Koszalin
Magdalena Bródka Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej - Koszalin
Aldona Derkowska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Płocku
Anna Kamińska Zakład Karny w Płocku
Iwona Koske-Zduńczyk Zakład Poprawczy w Białymstoku
Lilianna Krzywicka Ośrodek Interwencji Kryzysowej MMOPS w Katowicach
Arkadiusz Klimczak Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ Instytut Zdrowia Publicznego
Małgorzata Makarczuk-Kłos Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Paweł Niewodowski Zakład Poprawczy w Białymstoku
Barbara Leszczyńska Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu
Katarzyna Rzempołuch Sąd Rejonowy w Piasecznie
Maria Ścierańska Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ełku
Robert Trzop Zespół Interwencji Kryzysowej MOPR w Zabrzu
Daniel Winek Sąd Rejonowy w Piasecznie
Anna Wiśniewska Ośrodek Mediacji Rodzinnej we Wrocławiu

organizacji pozarządowych:
s. Anna Bałchan SMI-PoMOC Stowarzyszenie dla kobiet i dzieci im. Marii Niepokalanej
Elżbieta Dallemura Stowarzyszenie pomocy rodzinie i dzieciom Szansa - Białystok
Jan Dąbkowski Towarzystwo Resocjalizacyjne - Warszawa
Marek Grondas Federacja na rzecz Reintegracji Społeczne - Łódź
Marzena Kłapcia Towarzystwo Psychoprofilaktyczne - Bielsko-Biała
Katarzyna Lewandowska Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom "Przystanek"
Marek Liciński Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej- Warszawa
Anna Milińska Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom "TYGIEL" - Płock
Barbara Olszewska Mazowiecka Fundacja Pomocy Społecznej Rodzina - Kobyłka
Anna Orzechowska Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, Warszawa
Maria Piekut Towarzystwo Resocjalizacyjne - Łódź
Sławomir Skirtum Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" - Łódź
Maria Wąszewska-Berlińska Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych
Wiesław Wojtecki Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny MONAR w Zaczerlanach

Pobierz sprawozdanie w wersji DOC i PDF:
  

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij