Federacja na Rzecz Reintegracji spo�ecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPO�ECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jeste  
osob odwiedzajc
t stron

Europejski Fundusz Spo�eczny
Equal - Europejskiego Funduszu Spo�ecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarz�dowych
Kapita� Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Spo�eczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej

KONFERENCJE

Asystent usamodzielnienia 2014 

"Z opieki w doroso - model usamodzielnienia" 2013  

"Przemoc wobec dzieci" 2012 

"Przemoc w rodzinie" 2011 

"Przemoc w pomocy" 2010 

"Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 2009 

"Rodzina dzieci bez przyszoci" 2008 

"Sprawiedliwo dla dzieci bez przyszoci" 2007 

"Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci" 2006 

"Dzieci bez przyszoci w szkole" 2005

"Dzieci bez przyszoci" 2003"PRZEMOC W RODZINIE" 2011

Programy konferencji
FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOECZNEJ
TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE
Oddzia w Warszawie
konferencje
"PRZEMOC W RODZINIE"
z cyklu
"Jak pomaga nie upokarzajc?"
21.11-19.12.2011 r.

Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej i Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddzia w Warszawie zapraszaj na drug z cyklu "Jak pomaga nie upokarzajc?" konferencj pod tytuem "Przemoc w rodzinie", ktra odbdzie si w Warszawie 25 listopada 2011 r.

W latach 2003-2009 Federacja zorganizowaa w caej Polsce 6 cykli konferencji pod wsplnym tytuem "Dzieci bez przyszoci", "Dzieci bez przyszoci w szkole", "Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci", "Sprawiedliwo dla dzieci bez przyszoci", "Rodzina dzieci bez przyszoci" i "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" powiconych analizie przyczyn marginalizacji spoecznej dzieci i modziey w Polsce, skutkom procesu wykluczenia spoecznego i prezentacji programw zapobiegania i przeciwdziaania marginalizacji spoecznej. W konferencjach tych wzio udzia cznie ponad 5.700 osb. Byli to przedstawiciele administracji pastwowej i samorzdowej, rodowisk akademickich mediw oraz pracownicy placwek publicznych i organizacji pozarzdowych pracujcy z dziemi, modzie i rodzinami ze rodowisk wykluczonych.

Pierwsza z nowego cyklu konferencja "Przemoc w pomocy" powicona bya rnym formom przemocy w szeroko rozumianej pomocy (takim jak narzucanie rozwiza, arbitralno, pogarda, instrumentalne traktowanie, podejmowanie decyzji bez wiedzy i zgody klienta itp.).

Tematem, ktry chcemy podda refleksji w 2011 r. bdzie interwencja w sytuacji przemocy w rodzinie. Problem przemocy dotyczy wielu rodzin. Podczas konferencji chcemy rozpocz dyskusj w rodowisku zawodowym na temat stereotypw i uprzedze dotyczcych rozumienia i klasyfikacji przemocy w rodzinie. Zaproponujemy przyjrzenie si przyczynom tego zjawiska, problemom w pracy z rodzinami ze rodowisk marginalizowanych, konsekwencjom stereotypowego definiowania roli sprawcy i ofiary. Przedstawimy metody pracy z rodzinami umoliwiajce rozwizywanie problemw, konfliktw i przemocy w rodzinie bez okrelania, kto jest sprawc a kto ofiar.

Lp.

Miejsce

Data

Program

Zaproszenie

Karta zgoszenia

1.

Wrocaw

21.11.2011

        
2.

Katowice

22.11.2011

        
3.

Biaystok

23.11.2011

        
4.

Warszawa

25.11.2011

        
5.

d

9.12.2011

        
6.

Pock

16.12.2011

        
7.

Koszalin

19.12.2011

        
8.

Otwock

21.12.2011

        


Cykl konferencji objty zosta patronatami:

patronaty:
Prezydent Miasta Pocka Andrzej Nowakowski
wsporganizatorzy i sponsorzy:
STOWARZYSZENIA POMOCY RODZINIE I DZIECIOM "SZANSA" STOWARZYSZENIA POMOCY RODZINIE I DZIECIOM SZANSA
Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Piekarach lskich Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Piekarach lskich
Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastpczego Rodzicielstwa Nowy Dom  Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastpczego Rodzicielstwa Nowy Dom
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Modziey i Rodzinom "Przystanek" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Modziey i Rodzinom Przystanek
Fundacja Leszka Czarneckiego Fundacja Leszka Czarneckiego
Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra
Miasto Wrocaw Miasto Wrocaw
Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci SZANSA - d Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci SZANSA - d
Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu dzkiego Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu dzkiego
Urzd Miasta Pocka Urzd Miasta Pocka
Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pocku Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pocku
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom "TYGIEL" Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL
Urzd Miejski w Koszalinie Urzd Miejski w Koszalinie
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddzia Koszalin Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddzia Koszalin
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

Materiay konferencyjne

"PRACA SOCJALNA - MOTYWOWANIE DO ZMIANY"
Edward Orpik
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
"PRZEMOC_W_POMOCY"
Marek Liciski
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
"PRZEMOC W RODZINIE"
Marek Liciski
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF

SPRAWOZDANIE KONFERENCJI "PRZEMOC W POMOCY"

z cyklu:
"JAK POMAGA NIE UPOKARZAJC?"

21 listopada - 21 grudnia 2012 r

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddzia w Warszawie i Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej zorganizoway kolejny cykl konferencji powiconych etyce zawodowej w pomocy pod wsplnym tytuem "Jak pomaga nie upokarzajc?". Konferencje te odbyy si pod hasem "Przemoc w rodzinie".

W latach 2003-2009 zorganizowalimy w caej Polsce 6 cykli konferencji pod wsplnym tytuem "Dzieci bez przyszoci", "Dzieci bez przyszoci w szkole", "Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci", "Sprawiedliwo dla dzieci bez przyszoci", "Rodzina dzieci bez przyszoci" i "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" powiconych analizie przyczyn marginalizacji spoecznej dzieci i modziey w Polsce, skutkom procesu wykluczenia spoecznego i prezentacji programw zapobiegania i przeciwdziaania marginalizacji spoecznej. W konferencjach tych wzio udzia cznie ponad 5.700 osb. Byli to przedstawiciele administracji pastwowej i samorzdowej, rodowisk akademickich mediw oraz pracownicy placwek publicznych i organizacji pozarzdowych pracujcy z dziemi, modzie i rodzinami ze rodowisk wykluczonych.

Pierwsza z nowego cyklu konferencja "Przemoc w pomocy" powicona bya rnym formom przemocy w szeroko rozumianej pomocy (takim jak narzucanie rozwiza, arbitralno, pogarda, instrumentalne traktowanie, podejmowanie decyzji bez wiedzy i zgody klienta itp.).

Tematem, ktry poddalimy refleksji w 2011 r. bya interwencja w sytuacji przemocy w rodzinie. Problem przemocy dotyczy wielu rodzin. Podczas konferencji chcielimy rozpocz dyskusj w rodowisku zawodowym na temat stereotypw i uprzedze dotyczcych rozumienia i klasyfikacji przemocy w rodzinie. Zaproponowalimy przyjrzenie si przyczynom tego zjawiska, problemom w pracy z rodzinami ze rodowisk marginalizowanych, konsekwencjom stereotypowego definiowania roli sprawcy i ofiary. Przedstawilimy metody pracy z rodzinami umoliwiajce rozwizywanie problemw, konfliktw i przemocy w rodzinie bez okrelania, kto jest sprawc a kto ofiar.

WW zwizku z tym, w okresie 21.11-21.12.2011 r. zorganizowalimy w caej Polsce cykl 8 konferencji powiconych etyce pomagania pod hasem "Przemoc w rodzinie":

1.21.11.2012Wrocaw
2.22.11.2012Katowice
3.23.11.2012Biaystok
4.25.11.2012Warszawa
5.09.12.2012d
6.16.12.2012Pock
7.19.12.2012Koszalin
8.21.12.2012Otwock

W konferencjach wzio udzia cznie 1 325 osb. Byli to przedstawiciele administracji rzdowej i samorzdowej, rodowisk akademickich oraz pracownicy placwek publicznych i organizacji pozarzdowych dziaajcych na rzecz dzieci, modziey i rodzin ze rodowisk zmarginalizowanych.

Poszczeglne konferencje zostay objte honorowym patronatem przez:

Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego Jarosawa Dworzaskiego
Marszaka Wojewdztwa lskiego Adama Matusiewicza
Prezydenta Miasta Wrocawia Rafaa Dudkiewicza
Prezydenta Miasta Pocka Andrzeja Nowakowskiego
Urzd Miasta Koszalina

Wsparcia finansowego i rzeczowego udzielili nam:

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Marcina Lutra we Wrocawiu
Miejski Orodek Pomocy Spoecznej we Wrocawiu
Wydzia Zdrowia i Spraw Spoecznych Urzdu Miasta Pocka
Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pocku
Urzd Marszakowski Wojewdztwa lskiego
Prezydent Miasta Koszalina
Spdzielnia Mieszkaniowa "Soneczny Stok"
Urzd Marszakowski Wojewdztwa Podlaskiego
Firma Akcess, Biaystok
Restauracja Vanessa, Biaystok

Wsporganizatorzy:

Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej - Warszawa
Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci "Szansa" - d
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA" - Biaystok
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Modziey i Rodzinom "Przystanek" - Wrocaw
Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Marcina Lutra we Wrocawiu
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom "TYGIEL" - Pock
Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastpczego Rodzicielstwa Nowy Dom - Siemianowice lskie
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddzia Koszalin
Podlaski Urzd Wojewdzki
Urzd Miejski w Biaymstoku

Instytut Socjologii Uniwersytetu dzkiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
Urzd Miasta Pocka Wydzia Zdrowia i Spraw Spoecznych
Miejski Orodek Pomocy Spoecznej Orodek Interwencji Kryzysowej w Pocku
Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Piekarach lskich

Informacje i publikacje w mediach i portalach internetowych

1. www.wykluczenie.pl
2. www.ngo.pl
3. www.zow.pl
4. Radio eM
5. http://www.wiadomosci24.pl/artykul/katowice_przeciw_przemocy_w_rodzinie_218539.html
6. www.nowydom.org.pl
7. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/695402.html
8. http://www.pcpr.tarnogorski.pl/
9. http://mopr.piekary.pl/
10. Gos Koszaliski
11. lokalna telewizja MAX
12. http://www.tvbialystok.pl/videos/2011_11/NET_przemoc_w_rodzinie_prop.wmv
13. http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/region/id/71451
14. http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/konferencje_szkolenia/Przemoc_w_rodzinie_konferencja.htm

Wykady i prezentacje przeprowadzili przedstawiciele:

rodowisk akademickich:
dr Regina Giermakowska Uniwersytet Opolski
dr Pawe Karpowicz Niepubliczna Wysza Szkoa Pedagogiczna w Biaymstoku, Katedra Psychologii
prof. dr hab. Andrzej Leder Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
dr Beata Mikucka Uniwersytet w Biaymstoku, Wydzia Pedagogiki i Psychologii
Paulina Bunio-Mroczek Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu dzkiego
dr Izabela Rajska-Kulik Zakad Psychologii Klinicznej i Sdowej Uniwersytetu lskiego
Magdalena Rek-Woniak Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu dzkiego
prof. dr hab. Barbara Tryjarska Wydzia Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Wojciech Woniak Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu dzkiego

instytucji rzdowych i samorzdowych:
Elbieta Biwaska-ukaszewicz Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddzia Koszalin
Magdalena Brdka Modzieowy Orodek Adaptacji Spoecznej - Koszalin
Aldona Derkowska Miejski Orodek Pomocy Spoecznej Orodek Interwencji Kryzysowej w Pocku
Anna Kamiska Zakad Karny w Pocku
Iwona Koske-Zduczyk Zakad Poprawczy w Biaymstoku
Lilianna Krzywicka Orodek Interwencji Kryzysowej MMOPS w Katowicach
Arkadiusz Klimczak Wrocawskie Centrum Zdrowia SP ZOZ Instytut Zdrowia Publicznego
Magorzata Makarczuk-Kos Miejski Orodek Pomocy Spoecznej we Wrocawiu
Pawe Niewodowski Zakad Poprawczy w Biaymstoku
Barbara Leszczyska Specjalistyczny Orodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu
Katarzyna Rzempouch Sd Rejonowy w Piasecznie
Maria cieraska Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Eku
Robert Trzop Zesp Interwencji Kryzysowej MOPR w Zabrzu
Daniel Winek Sd Rejonowy w Piasecznie
Anna Winiewska Orodek Mediacji Rodzinnej we Wrocawiu

organizacji pozarzdowych:
s. Anna Bachan SMI-PoMOC Stowarzyszenie dla kobiet i dzieci im. Marii Niepokalanej
Elbieta Dallemura Stowarzyszenie pomocy rodzinie i dzieciom Szansa - Biaystok
Jan Dbkowski Towarzystwo Resocjalizacyjne - Warszawa
Marek Grondas Federacja na rzecz Reintegracji Spoeczne - d
Marzena Kapcia Towarzystwo Psychoprofilaktyczne - Bielsko-Biaa
Katarzyna Lewandowska Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Modziey i Rodzinom "Przystanek"
Marek Liciski Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej- Warszawa
Anna Miliska Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom "TYGIEL" - Pock
Barbara Olszewska Mazowiecka Fundacja Pomocy Spoecznej Rodzina - Kobyka
Anna Orzechowska Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, Warszawa
Maria Piekut Towarzystwo Resocjalizacyjne - d
Sawomir Skirtum Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci "Szansa" - d
Maria Wszewska-Berliska Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastpczych
Wiesaw Wojtecki Orodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny MONAR w Zaczerlanach

Pobierz sprawozdanie w wersji DOC i PDF:
  

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przegldarki. Szczegy znajdziesz w Polityce Plikw Cookies. Zamknij