Federacja na Rzecz Reintegracji społecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jesteś  
osobą odwiedzającą
tę stronę

Europejski Fundusz Społeczny
Equal - Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Kapitał Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

KONFERENCJE

Asystent usamodzielnienia 2014 

"Z opieki w dorosłość - model usamodzielnienia" 2013  

"Przemoc wobec dzieci" 2012 

"Przemoc w rodzinie" 2011 

"Przemoc w pomocy" 2010 

"Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości" 2009 

"Rodzina dzieci bez przyszłości" 2008 

"Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości" 2007 

"Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości" 2006 

"Dzieci bez przyszłości w szkole" 2005

"Dzieci bez przyszłości" 2003"PRZEMOC W POMOCY" 2010

Programy konferencji
Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
konferencje
"PRZEMOC W POMOCY"
z cyklu
"Jak pomagać nie upokarzając?"
12 marca - 15 kwietnia 2010

Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej organizuje pierwsze z cyklu "Jak pomagać nie upokarzając?" konferencje pod tytułem "Przemoc w pomocy", które odbędą się w Bielsku-Białej, Katowicach, Krotoszynie, Łodzi, Piasecznie, Płocku, Pruszkowie, Warszawie, Wołominie i Wrocławiu.

W latach 2003-2009 Federacja zorganizowała w całej Polsce 6 cykli konferencji pod wspólnym tytułem "Dzieci bez przyszłości", "Dzieci bez przyszłości w szkole", "Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości", "Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości", "Rodzina dzieci bez przyszłości" i "Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości" poświęconych analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. W konferencjach tych wzięło udział łącznie ponad 5.700 osób. Byli to przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, środowisk akademickich mediów oraz pracownicy placówek publicznych i organizacji pozarządowych pracujący z dziećmi, młodzieżą i rodzinami ze środowisk wykluczonych.

Pierwsza z nowego cyklu konferencja "Przemoc w pomocy" poświęcona będzie różnym formom przemocy w szeroko rozumianej pomocy (takim jak narzucanie rozwiązań, arbitralność, pogarda, instrumentalne traktowanie, podejmowanie decyzji bez wiedzy i zgody klienta itp.).

Zależy nam na rozpoczęciu dyskusji nad standardami etycznymi w środowisku zawodowym osób zajmujących się pomocą dla grup wykluczonych społecznie oraz podjęcie kwestii poszanowania podmiotowości, godności i autonomii osób zmarginalizowanych.

Lp.

Miejsce

Data

Program

Zaproszenie

Karta zgłoszenia

1.

Warszawa

12.03.2010

        
2.

Wołomin

15.03.2010

        
3.

Płock

17.03.2010

        
4.

Wrocław

18.03.2010

        
5.

Piaseczno

19.03.2010

        
6.

Pruszków

24.03.2010

        
7.

Łódź

25.03.2010

        
8.

Sosnowiec

12.04.2010

        


Cykl konferencji objęty został patronatami:

patronaty:
Prezydent Miasta Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz Prezydent Miasta Wrocławia
Starosta Powiatu Pruszkowskiego Pani Elżbieta Smolińska Starosta Powiatu Pruszkowskiego
współorganizatorzy i sponsorzy:
Fundacja BRE Banku Fundacja BRE Banku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Akademickie Liceum Ogólnokształcące PWSZ w Płocku  Akademickie Liceum Ogólnokształcące PWSZ w Płocku
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie
Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom "Przystanek" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom
Stowarzyszenie "Nowy Dom" Stowarzyszenie Nowy Dom
Sektor 3 Sektor 3
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Piasecznie
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Wołominie
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia
Południowo-Zachodnia SKOK
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Łodzi

Materiały konferencyjne

"PRZEMOC W POMOCY"
Marek Liciński
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
"PROBLEMY RODZIN ZMARGINALIZOWANYCH"
Anna Orzechowska
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
"PRZEMOC URZĘDNICZA"
Mirosław Kaczmarek
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
"PRZEMOC W POMOCY SPOŁECZNEJ"
Maria Ścierańska
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
"PSYCHOTERAPIA POZA KONTRAKTEM"
Marek Liciński
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
PRACA SOCJALNA - MOTYWOWANIE DO ZMIANY
Edek Orpik
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF

SPRAWOZDANIE KONFERENCJI "PRZEMOC W POMOCY"

z cyklu:
"JAK POMAGAĆ NIE UPOKARZAJĄC?"

12 marca - 12 kwietnia 2010 r.

Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej w 2010 roku rozpoczęła nowy cykl konferencji poświęconych etyce zawodowej w pomocy pod wspólnym tytułem "Jak pomagać nie upokarzając". Konferencje te odbywały się pod hasłem "Przemoc w pomocy".

W latach 2003-2009 Federacja zorganizowała 6 cykli konferencji poświęconych "dzieciom bez przyszłości". Cykle konferencji pod wspólnymi tytułami "Dzieci bez przyszłości", "Dzieci bez przyszłości w szkole", "Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości", "Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości", "Rodzina dzieci bez przyszłości" i "Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości" poświęcone były analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. W konferencjach tych wzięło udział łącznie ponad 7.900 osób. Byli to przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, środowisk akademickich mediów oraz pracownicy placówek publicznych i organizacji pozarządowych pracujący z dziećmi, młodzieżą i rodzinami ze środowisk wykluczonych.

Rozpoczynając nowy, kilkuletni cykl konferencji pod wspólnym tytułem "Jak pomagać nie upokarzając?" zależało nam na rozpoczęciu dyskusji nad standardami etycznymi w środowisku zawodowym osób zajmujących się pomocą dla grup wykluczonych społecznie oraz podjęcie kwestii poszanowania podmiotowości, godności i autonomii osób zmarginalizowanych.

Ludzie nie radzący sobie z podstawowymi problemami życiowymi to zwykle osoby, które czują się gorsze od innych, które nie wierzą w swoje możliwości i które nie ufają innym. To przekonanie wydaje się być główną przyczyną ich niepowodzeń i bierności. Okazywanie im pogardy, arbitralne postępowanie oraz manipulowanie nimi pogłębia tylko te ich problemy, rodzi opór i bunt, utrwala bierność i apatię, prowokuje rozgrywki. Okazujemy pogardę gdy traktujemy kogoś jako gorszego od siebie. Postępujemy z kimś arbitralnie gdy wiemy lepiej co jest dla niego dobre. Manipulujemy nim gdy niejawnie robimy coś wobec niego wbrew jego woli. Realna pomoc w przezwyciężeniu problemów wymaga od pomagającego szacunku, partnerstwa, respektowania podmiotowości i suwerenności klienta oraz szczerości i otwartości w kontakcie z nim.

W związku z tym Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej w okresie 12.03-12.04.2010 r. zorganizowała w całej Polsce cykl 8 konferencji poświęconych etyce pomagania pod hasłem "Przemoc w pomocy":

1.12.03.2010Warszawa
2.15.03.2010Wołomin
3.17.03.2010Płock
4.18.03.2010Wrocław
5.19.03.2010Piaseczno
6.24.03.2010Pruszków
7.25.03.2010Łódź
8.12.04.2010Sosnowiec

W konferencjach wzięło udział łącznie 1.008 osób. Byli to przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, środowisk akademickich oraz placówek publicznych i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk marginalizowanych.

Poszczególne konferencje zostały objęte honorowymi patronatami przez:

Prezydenta Miasta Wrocławia Pana Rafała Dutkiewicza
Starostę Powiatu Pruszkowskiego Panią Elżbietę Smolińską

Wsparcia finansowego i rzeczowego udzielili nam:

Fundacja BRE Banku, Warszawa
Firma A. Blikle
Miejski Ośrodek Kultury "Kamyk" w Pruszkowie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
Południowo-Zachodnia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Wspólnota"
Sąd Okręgowy w Łodzi
Urząd Miasta Płocka, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urząd Miasta Wrocławia, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3

Współorganizatorzy:

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Płocku
Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Piasecznie
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Pruszkowie
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Wołominie
Mazowiecka Fundacja Pomocy Społecznej "Rodzina"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Rodzicielstwa Zastępczego Nowy Dom, Katowice
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom "Przystanek", Wrocław
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie
Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" w Łodzi
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Informacje i publikacje w mediach i portalach internetowych

1.www.ops.pl "Jak pomagać nie upokarzając?"13.02.09
2.www.innov2010.eu - informacja o konferencji w Warszawie13.02.10
3.www.wiadomosci.ngo.pl Konferencja "Przemoc w pomocy"18.02.10
4.www.niebieskalinia.pl Konferencja "Przemoc w pomocy"18.02.10
5.www.wykluczenie.pl Konferencja "Przemoc w pomocy"23.02.10
6.Gazeta.pl Konferencja o przemocy w płockiej PWSZ14.03.10
7.www.poik.e-sochaczew Konferencja "Przemoc w pomocy"17.03.10
8.Telewizja TOYA - informacja o konferencji w Łodzi25.03.10
9.Radio Łódź - informacja o konferencji w Łodzi25.03.10
10.www.ludzkasprawa.pl "Przemoc w pomocy"12.04.10

Wykłady i prezentacje przeprowadzili przedstawiciele:

środowisk akademickich:
dr Dorota Dyjakon Dolnośląska Szkoła Wyższa Wrocław
dr Agnieszka Golczyńska-Grondas Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego Łódź
dr Arkadiusz Kamiński Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław
dr hab. Maria Kolankiewicz Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa
dr Agnieszka Pawłowska Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych Wrocław
prof. dr hab. Zofia Rosińska Zakład Filozofii Kultury Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa
prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska Instytut Filozofii i Socjologii PAN Warszawa
dr Liliana Tomaszewska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Płock

instytucji państwowych i samorządowych:
dr hab. Bohdan Aniszczyk Komisja Edukacji i Młodzieży Wrocław
Maciej Burakowski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wołomin
Jan Chmielewski Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych Wrocław
Jan Dąbkowski II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Piasecznie Piaseczno
Maria Dąbrowska Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PWSZ Płock
Anna Dąbrowska-Powązka Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii MOST Wrocław
Jadwiga Góralewicz Centrum Integracji Społecznej Wrocław
Anna Jędryczka-Hamera Środowiskowy Dom Samopomocy Wrocław
Mirosław Kaczmarek Rada Pomocy Społecznej MPiPS Warszawa
Grażyna Klimas Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Piekary Śląskie
Anna Milińska Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PWSZ Płock
Sławomir Orych III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Wołominie Wołomin
Maria Piekut Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa Łódź
Tomasz Stuła Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Radzionków
Maria Ścierańska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ełk
Elżbieta Winnicka Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej Tłuchowo
Ewelina Wojtkowska Ośrodek Interwencji Kryzysowej Zielonka

organizacji pozarządowych:
Maria Haracz-Dąbrowska Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii PLUS Wrocław
Marek Grondas Stowarzyszenie MONAR Łódź
Barbara Kaczmarczyk-Wichary Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów" Katowice
Barbara Kołakowska specjalista medycyny paliatywnej Warszawa
Aleksandra Kubiak Stowarzyszenie MONAR Łódź
Marek Liciński Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej Warszawa
Katarzyna Lewandowska Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom "Przystanek" Wrocław
Łukasz Ługowski Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Kąt" Warszawa
Barbara Olszewska Mazowiecka Fundacja Pomocy Społecznej "Rodzina" Wołomin
Edward Orpik Towarzystwo Reintegracji Społecznej Warszaw
Anna Orzechowska Powiślańskie Towarzystwo Społeczne Warszawa
Sławomir Skirtun Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Łódź
Maria Wąszewska-Berlińska Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych Warszawa

Pobierz sprawozdanie w wersji DOC i PDF:
  

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij