Federacja na Rzecz Reintegracji spo�ecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPO�ECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jeste  
osob odwiedzajc
t stron

Europejski Fundusz Spo�eczny
Equal - Europejskiego Funduszu Spo�ecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarz�dowych
Kapita� Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Spo�eczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej

KONFERENCJE

Asystent usamodzielnienia 2014 

"Z opieki w doroso - model usamodzielnienia" 2013  

"Przemoc wobec dzieci" 2012 

"Przemoc w rodzinie" 2011 

"Przemoc w pomocy" 2010 

"Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 2009 

"Rodzina dzieci bez przyszoci" 2008 

"Sprawiedliwo dla dzieci bez przyszoci" 2007 

"Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci" 2006 

"Dzieci bez przyszoci w szkole" 2005

"Dzieci bez przyszoci" 2003"PRZEMOC W POMOCY" 2010

Programy konferencji
Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
konferencje
"PRZEMOC W POMOCY"
z cyklu
"Jak pomaga nie upokarzajc?"
12 marca - 15 kwietnia 2010

Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej organizuje pierwsze z cyklu "Jak pomaga nie upokarzajc?" konferencje pod tytuem "Przemoc w pomocy", ktre odbd si w Bielsku-Biaej, Katowicach, Krotoszynie, odzi, Piasecznie, Pocku, Pruszkowie, Warszawie, Woominie i Wrocawiu.

W latach 2003-2009 Federacja zorganizowaa w caej Polsce 6 cykli konferencji pod wsplnym tytuem "Dzieci bez przyszoci", "Dzieci bez przyszoci w szkole", "Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci", "Sprawiedliwo dla dzieci bez przyszoci", "Rodzina dzieci bez przyszoci" i "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" powiconych analizie przyczyn marginalizacji spoecznej dzieci i modziey w Polsce, skutkom procesu wykluczenia spoecznego i prezentacji programw zapobiegania i przeciwdziaania marginalizacji spoecznej. W konferencjach tych wzio udzia cznie ponad 5.700 osb. Byli to przedstawiciele administracji pastwowej i samorzdowej, rodowisk akademickich mediw oraz pracownicy placwek publicznych i organizacji pozarzdowych pracujcy z dziemi, modzie i rodzinami ze rodowisk wykluczonych.

Pierwsza z nowego cyklu konferencja "Przemoc w pomocy" powicona bdzie rnym formom przemocy w szeroko rozumianej pomocy (takim jak narzucanie rozwiza, arbitralno, pogarda, instrumentalne traktowanie, podejmowanie decyzji bez wiedzy i zgody klienta itp.).

Zaley nam na rozpoczciu dyskusji nad standardami etycznymi w rodowisku zawodowym osb zajmujcych si pomoc dla grup wykluczonych spoecznie oraz podjcie kwestii poszanowania podmiotowoci, godnoci i autonomii osb zmarginalizowanych.

Lp.

Miejsce

Data

Program

Zaproszenie

Karta zgoszenia

1.

Warszawa

12.03.2010

        
2.

Woomin

15.03.2010

        
3.

Pock

17.03.2010

        
4.

Wrocaw

18.03.2010

        
5.

Piaseczno

19.03.2010

        
6.

Pruszkw

24.03.2010

        
7.

d

25.03.2010

        
8.

Sosnowiec

12.04.2010

        


Cykl konferencji objty zosta patronatami:

patronaty:
Prezydent Miasta Wrocawia Pan Rafa Dutkiewicz Prezydent Miasta Wrocawia
Starosta Powiatu Pruszkowskiego Pani Elbieta Smoliska Starosta Powiatu Pruszkowskiego
wsporganizatorzy i sponsorzy:
Fundacja BRE Banku Fundacja BRE Banku
Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Pocku  Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Pocku
Akademickie Liceum Oglnoksztacce PWSZ w Pocku  Akademickie Liceum Oglnoksztacce PWSZ w Pocku
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddzia w Warszawie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddzia w Warszawie
Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci "Szansa" Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci Szansa
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Modziey i Rodzinom "Przystanek" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Modziey i Rodzinom
Stowarzyszenie "Nowy Dom" Stowarzyszenie Nowy Dom
Sektor 3 Sektor 3
II Zesp Kuratorskiej Suby Sdowej Sdu Rejonowego w Piasecznie
III Zesp Kuratorskiej Suby Sdowej Sdu Rejonowego w Woominie
Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia Urzdu Miejskiego Wrocawia
Poudniowo-Zachodnia SKOK
I Zesp Kuratorskiej Suby Sdowej Sdu Rejonowego dla odzi Widzewa w odzi
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzalenie MONAR w odzi

Materiay konferencyjne

"PRZEMOC W POMOCY"
Marek Liciski
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
"PROBLEMY RODZIN ZMARGINALIZOWANYCH"
Anna Orzechowska
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
"PRZEMOC URZDNICZA"
Mirosaw Kaczmarek
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
"PRZEMOC W POMOCY SPOECZNEJ"
Maria cieraska
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
"PSYCHOTERAPIA POZA KONTRAKTEM"
Marek Liciski
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
PRACA SOCJALNA - MOTYWOWANIE DO ZMIANY
Edek Orpik
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF

SPRAWOZDANIE KONFERENCJI "PRZEMOC W POMOCY"

z cyklu:
"JAK POMAGA NIE UPOKARZAJC?"

12 marca - 12 kwietnia 2010 r.

Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej w 2010 roku rozpocza nowy cykl konferencji powiconych etyce zawodowej w pomocy pod wsplnym tytuem "Jak pomaga nie upokarzajc". Konferencje te odbyway si pod hasem "Przemoc w pomocy".

W latach 2003-2009 Federacja zorganizowaa 6 cykli konferencji powiconych "dzieciom bez przyszoci". Cykle konferencji pod wsplnymi tytuami "Dzieci bez przyszoci", "Dzieci bez przyszoci w szkole", "Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci", "Sprawiedliwo dla dzieci bez przyszoci", "Rodzina dzieci bez przyszoci" i "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" powicone byy analizie przyczyn marginalizacji spoecznej dzieci i modziey w Polsce, skutkom procesu wykluczenia spoecznego i prezentacji programw zapobiegania i przeciwdziaania marginalizacji spoecznej. W konferencjach tych wzio udzia cznie ponad 7.900 osb. Byli to przedstawiciele administracji pastwowej i samorzdowej, rodowisk akademickich mediw oraz pracownicy placwek publicznych i organizacji pozarzdowych pracujcy z dziemi, modzie i rodzinami ze rodowisk wykluczonych.

Rozpoczynajc nowy, kilkuletni cykl konferencji pod wsplnym tytuem "Jak pomaga nie upokarzajc?" zaleao nam na rozpoczciu dyskusji nad standardami etycznymi w rodowisku zawodowym osb zajmujcych si pomoc dla grup wykluczonych spoecznie oraz podjcie kwestii poszanowania podmiotowoci, godnoci i autonomii osb zmarginalizowanych.

Ludzie nie radzcy sobie z podstawowymi problemami yciowymi to zwykle osoby, ktre czuj si gorsze od innych, ktre nie wierz w swoje moliwoci i ktre nie ufaj innym. To przekonanie wydaje si by gwn przyczyn ich niepowodze i biernoci. Okazywanie im pogardy, arbitralne postpowanie oraz manipulowanie nimi pogbia tylko te ich problemy, rodzi opr i bunt, utrwala bierno i apati, prowokuje rozgrywki. Okazujemy pogard gdy traktujemy kogo jako gorszego od siebie. Postpujemy z kim arbitralnie gdy wiemy lepiej co jest dla niego dobre. Manipulujemy nim gdy niejawnie robimy co wobec niego wbrew jego woli. Realna pomoc w przezwycieniu problemw wymaga od pomagajcego szacunku, partnerstwa, respektowania podmiotowoci i suwerennoci klienta oraz szczeroci i otwartoci w kontakcie z nim.

W zwizku z tym Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej w okresie 12.03-12.04.2010 r. zorganizowaa w caej Polsce cykl 8 konferencji powiconych etyce pomagania pod hasem "Przemoc w pomocy":

1.12.03.2010Warszawa
2.15.03.2010Woomin
3.17.03.2010Pock
4.18.03.2010Wrocaw
5.19.03.2010Piaseczno
6.24.03.2010Pruszkw
7.25.03.2010d
8.12.04.2010Sosnowiec

W konferencjach wzio udzia cznie 1.008 osb. Byli to przedstawiciele administracji pastwowej i samorzdowej, rodowisk akademickich oraz placwek publicznych i organizacji pozarzdowych dziaajcych na rzecz dzieci, modziey i rodzin ze rodowisk marginalizowanych.

Poszczeglne konferencje zostay objte honorowymi patronatami przez:

Prezydenta Miasta Wrocawia Pana Rafaa Dutkiewicza
Starost Powiatu Pruszkowskiego Pani Elbiet Smolisk

Wsparcia finansowego i rzeczowego udzielili nam:

Fundacja BRE Banku, Warszawa
Firma A. Blikle
Miejski Orodek Kultury "Kamyk" w Pruszkowie
Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
Poudniowo-Zachodnia Spdzielcza Kasa Oszczdnociowo-Kredytowa "Wsplnota"
Sd Okrgowy w odzi
Urzd Miasta Pocka, Wydzia Zdrowia i Spraw Spoecznych
Urzd Miasta Wrocawia, Wydzia Zdrowia i Spraw Spoecznych
Urzd Miasta i Gminy Piaseczno
Wrocawskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarzdowych Sektor 3

Wsporganizatorzy:

Akademickie Liceum Oglnoksztacce w Pocku
Centrum Integracji Spoecznej we Wrocawiu
II Zesp Kuratorskiej Suby Sdowej Sdu Rejonowego w Piasecznie
III Zesp Kuratorskiej Suby Sdowej Sdu Rejonowego w Pruszkowie
III Zesp Kuratorskiej Suby Sdowej Sdu Rejonowego w Woominie
Mazowiecka Fundacja Pomocy Spoecznej "Rodzina"
Miejski Orodek Pomocy Spoecznej we Wrocawiu
Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Pocku
Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Rodzicielstwa Zastpczego Nowy Dom, Katowice
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Modziey i Rodzinom "Przystanek", Wrocaw
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddzia w Warszawie
Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci "Szansa" w odzi
Wysza Szkoa Humanitas w Sosnowcu

Informacje i publikacje w mediach i portalach internetowych

1.www.ops.pl "Jak pomaga nie upokarzajc?"13.02.09
2.www.innov2010.eu - informacja o konferencji w Warszawie13.02.10
3.www.wiadomosci.ngo.pl Konferencja "Przemoc w pomocy"18.02.10
4.www.niebieskalinia.pl Konferencja "Przemoc w pomocy"18.02.10
5.www.wykluczenie.pl Konferencja "Przemoc w pomocy"23.02.10
6.Gazeta.pl Konferencja o przemocy w pockiej PWSZ14.03.10
7.www.poik.e-sochaczew Konferencja "Przemoc w pomocy"17.03.10
8.Telewizja TOYA - informacja o konferencji w odzi25.03.10
9.Radio d - informacja o konferencji w odzi25.03.10
10.www.ludzkasprawa.pl "Przemoc w pomocy"12.04.10

Wykady i prezentacje przeprowadzili przedstawiciele:

rodowisk akademickich:
dr Dorota Dyjakon Dolnolska Szkoa Wysza Wrocaw
dr Agnieszka Golczyska-Grondas Instytut Socjologii Uniwersytetu dzkiego d
dr Arkadiusz Kamiski Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocawskiego Wrocaw
dr hab. Maria Kolankiewicz Wydzia Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa
dr Agnieszka Pawowska Dolnolska Wysza Szkoa Sub Publicznych Wrocaw
prof. dr hab. Zofia Rosiska Zakad Filozofii Kultury Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa
prof. dr hab. Elbieta Tarkowska Instytut Filozofii i Socjologii PAN Warszawa
dr Liliana Tomaszewska Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa Pock

instytucji pastwowych i samorzdowych:
dr hab. Bohdan Aniszczyk Komisja Edukacji i Modziey Wrocaw
Maciej Burakowski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Woomin
Jan Chmielewski Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych Wrocaw
Jan Dbkowski II Zesp Kuratorskiej Suby Sdowej Sdu Rejonowego w Piasecznie Piaseczno
Maria Dbrowska Akademickie Liceum Oglnoksztacce przy PWSZ Pock
Anna Dbrowska-Powzka Modzieowy Orodek Socjoterapii MOST Wrocaw
Jadwiga Gralewicz Centrum Integracji Spoecznej Wrocaw
Anna Jdryczka-Hamera rodowiskowy Dom Samopomocy Wrocaw
Mirosaw Kaczmarek Rada Pomocy Spoecznej MPiPS Warszawa
Grayna Klimas Miejski Orodek Pomocy Rodzinie Piekary lskie
Anna Miliska Akademickie Liceum Oglnoksztacce przy PWSZ Pock
Sawomir Orych III Zesp Kuratorskiej Suby Sdowej Sdu Rejonowego w Woominie Woomin
Maria Piekut Sd Rejonowy dla odzi-Widzewa d
Tomasz Stua Modzieowy Orodek Wychowawczy Radzionkw
Maria cieraska Miejski Orodek Pomocy Spoecznej Ek
Elbieta Winnicka Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyskiej Tuchowo
Ewelina Wojtkowska Orodek Interwencji Kryzysowej Zielonka

organizacji pozarzdowych:
Maria Haracz-Dbrowska Wrocawska Pracownia Psychoedukacji i Terapii PLUS Wrocaw
Marek Grondas Stowarzyszenie MONAR d
Barbara Kaczmarczyk-Wichary Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Modziey "Dom Aniow Strw" Katowice
Barbara Koakowska specjalista medycyny paliatywnej Warszawa
Aleksandra Kubiak Stowarzyszenie MONAR d
Marek Liciski Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej Warszawa
Katarzyna Lewandowska Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Modziey i Rodzinom "Przystanek" Wrocaw
ukasz ugowski Modzieowy Orodek Socjoterapii "Kt" Warszawa
Barbara Olszewska Mazowiecka Fundacja Pomocy Spoecznej "Rodzina" Woomin
Edward Orpik Towarzystwo Reintegracji Spoecznej Warszaw
Anna Orzechowska Powilaskie Towarzystwo Spoeczne Warszawa
Sawomir Skirtun Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci "Szansa" d
Maria Wszewska-Berliska Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastpczych Warszawa

Pobierz sprawozdanie w wersji DOC i PDF:
  

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przegldarki. Szczegy znajdziesz w Polityce Plikw Cookies. Zamknij