Federacja na Rzecz Reintegracji spo�ecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPO�ECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jeste  
osob odwiedzajc
t stron

Europejski Fundusz Spo�eczny
Equal - Europejskiego Funduszu Spo�ecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarz�dowych
Kapita� Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Spo�eczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej

KONFERENCJE

Asystent usamodzielnienia 2014 

"Z opieki w doroso - model usamodzielnienia" 2013  

"Przemoc wobec dzieci" 2012 

"Przemoc w rodzinie" 2011 

"Przemoc w pomocy" 2010 

"Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 2009 

Rodzina dzieci bez przyszoci 2008 

"Sprawiedliwo dla dzieci bez przyszoci" 2007 

"Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci" 2006 

"Dzieci bez przyszoci w szkole" 2005

"Dzieci bez przyszoci" 2003"SPRAWIEDLIWO DLA DZIECI BEZ PRZYSZOCI" 2007

Programy konferencji

Marek Liciski
Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej

"SPRAWIEDLIWO DLA DZIECI BEZ PRZYSZOCI"

W ostatniej dekadzie pogarsza si sytuacja dzieci ze rodowisk zmarginalizowanych i zagroonych marginalizacj spoeczn. Wzrasta liczba dzieci pozbawionych podstawowej opieki i minimum socjalnego, pogarsza si stan ich zdrowia i higieny. Pomimo niu demograficznego coraz wicej dzieci wypada ze szk i jest kierowanych do placwek opiekuczych i resocjalizacyjnych.

Ilo rodzin zmarginalizowanych znacznie wzrosa w wyniku zmian ustrojowych, strukturalnego bezrobocia oraz ograniczenia opiekuczych funkcji pastwa. Do tzw. "starej biedy" (ok. 300 000 rodzin), gdzie problemy nawarstwiaj si od wielu pokole, doczyy rodziny i rodowiska dotknite strukturalnym bezrobociem oraz rodziny z upadajcych gospodarstw rolnych (ponad 1 500 000 rodzin). Rodziny te nie potrafiy dostosowa si do zmiany warunkw pracy i ycia. Straciy wiar i nadziej, e rozwi swoje problemy. Nie widzc dla siebie adnych perspektyw stopniowo si degraduj, czsto yjc z dnia na dzie. Doroli majc poczucie cakowitej bezradnoci staj si bierni, izoluj si od ssiadw i dalszej rodziny. Coraz czciej od trudnej rzeczywistoci uciekaj w apati, poczucie krzywdy, telenowele, alkohol. W wielu takich rodzinach narastaj pretensje, konflikty, pojawia si przemoc, rozwody. Dzieci pozbawione oparcia emocjonalnego coraz czciej s te zaniedbywane i pozostawiane same sobie. Ronie wic pokolenie wyuczonej bezradnoci.

Dzieci z marginesu wynosz ze swoich rodzin ubogie dziedzictwo kulturowe. Niewiele wiedz o wiecie, maj may zasb sw, nie znaj wielu wspczesnych urzdze, nie maj wielu umiejtnoci niezbdnych do samodzielnego ycia. Kiedy id do szkoy nie potrafi czyta, pisa ani liczy, nie rozumiej wikszoci sw uywanych przez rwienikw i nauczycieli. S wic odrzucane i wymiewane przez grup. Bardzo szybko zyskuj w szkole status "czarnej owcy" i s czsto kierowane do szk specjalnych. Kiedy upokarzane zaczynaj unika szkoy s umieszczane w domach dziecka lub orodkach szkolno-wychowawczych. Prawo zobowizuje do udzielenia rodzinie w kryzysie wszechstronnej pomocy socjalnej, psychologicznej i wychowawczej. Dopiero gdy ta pomoc nie wystarcza mona szuka innych rozwiza i ogranicza wadz rodzicielsk.

Wiele nieprawidowoci w rozwizywaniu problemw dzieci z rodzin zmarginalizowanych ma swj pocztek w pracy Sdw Rodzinnych i dla Nieletnich. Zbiurokratyzowane i niedoinwestowane sdy nie radz sobie z iloci spraw, na domiar zego sdziowie rodzinni nie posiadaj na og kompetencji w zakresie profilaktyki i resocjalizacji. To Sdy Rodzinne zbyt czsto orzekaj zabieranie dzieci z domu i umieszczanie ich w domach dziecka pomimo, e rodzina w kryzysie nie uzyskaa wczeniej adnej pomocy poza symboliczn finansow. Wrd sdziw rodzinnych dominuj uprzedzenia wobec rodzin zmarginalizowanych oraz wiara w opiek instytucjonaln. Powszechne staje si kierowanie wielu dzieci do placwek jedynie z powodu biedy lub niewydolnoci systemu nauczania oraz przeduanie ich pobytu w placwkach bez potrzeby. Do rzadkoci natomiast naley kierowanie dzieci do zrnicowanych rodowiskowych form opieki i resocjalizacji (np. wietlic, ognisk wychowawczych, orodkw kuratorskich). Praca kuratorw sdowych przewanie ogranicza si do nadzoru. Kuratorzy maj niewielkie moliwoci oddziaywania resocjalizacyjnego w rodowisku, nie dysponuj te umiejtnociami niezbdnymi do pracy z rodzin zmarginalizowan. Niewiele jest orodkw pracy kuratorskiej dla modziey wchodzcej w konflikt z prawem.

W efekcie opisanych wyej tendencji los wielu dzieci z rodzin zmarginalizowanych zaley od poziomu pracy placwek opiekuczych i resocjalizacyjnych. Do instytucji tych dzieci zbyt czsto trafiaj przed ukoczeniem 13 roku ycia, kiedy najbardziej potrzebuj rodziny i wizi emocjonalnej. Przebywaj tam, czsto bez potrzeby wiele lat, a do osignicia dorosoci. W placwkach resocjalizacyjnych nie ma koedukacji, dzieci przebywaj daleko od swojego miejsca zamieszkania i trac kontakt i wi z rodzinami naturalnymi. Wikszo podopiecznych zakadw resocjalizacyjnych to wychowankowie domw dziecka. Coraz czciej to take dzieci wychowankw placwek, kontynuujce "tradycj" rodzinn. Bardzo powoli zmienia si kadra placwek stacjonarnych. W zawodzie, w ktrym fundamentalnie wane s wysokie profesjonalne kwalifikacje i osobiste zaangaowanie, pracuje nadal wiele osb sabo przygotowanych od strony fachowej i nastawionych na realizacj wasnych potrzeb. Konsekwencje tego stanu rzeczy ponosz dzieci: w placwkach przewaaj autorytarne i restrykcyjne metody pracy wychowawczej, wikszo kadry nie wierzy w moliwo resocjalizacji swoich wychowankw i ma negatywny stosunek do rodzin naturalnych i wsppracy z nimi. Rzadko te zdarza si, by placwka kierowaa dzieci do rnych form rodzinnej opieki zastpczej lub przygotowywaa do powrotu do domu. Wychowawcy na og bardzo sabo orientuj si w tym, co si naprawd dzieje w ich grupach, poprzestaj na pracy tylko z wybranymi wychowankami, dla zapewnienia sobie spokoju atwo wchodz w kontrakty negatywne z liderami "drugiego ycia". Oddziaywania takich placwek maj ewidentnie patogenny charakter: o codziennoci dzieci czsto decyduj brutalne zasady "drugiego ycia". Coraz wicej wychowankw pozoruje nauk szkoln, stosuje przemoc, uywa alkoholu i narkotykw. Naganiane czasami w mediach afery dotyczce przemocy i naduy seksualnych w placwkach s raczej powszechne ni incydentalne.

Brak jest efektywnego systemu usamodzielniania - dzieci s obsugiwane, niewiele mog i niewiele musz, ucz si biernoci, bezradnoci i roszcze, nie s przygotowywane do samodzielnego ycia. Std wikszo absolwentw po opuszczeniu placwki nie utrzymuje si w pracy, wchodzi w uzalenienia, przemoc, przestpczo, a ich dzieci staj si kolejnymi podopiecznymi systemu.

Skutki braku efektywnej pomocy dla rodowisk zmarginalizowanych to przede wszystkim patologia rodziny i wychowania dzieci, bierno, uzalenienia, przemoc, przestpczo, bezdomno. Koszty te ponosz nie tylko rodziny zmarginalizowane ale cae spoeczestwo zarwno poprzez bezporednie zagroenie jak i koszty finansowe. System sdownictwa i resocjalizacji moe ogranicza ten problem lub przyczynia si do jego zwikszania. Ograniczenie procesu wykluczenia spoecznego wymaga zwikszenia efektywnoci pomocy rodzinom w kryzysie oraz zwikszania liczby rodzin zastpczych. Umieszczanie dzieci w placwkach to ostateczno.

Wydaje nam si, e trzeba nagania te problemy, czy dziaania administracji pastwa, samorzdw i organizacji pozarzdowych. Trzeba prowokowa do dyskusji i przeciwdziaania procesowi wykluczenia spoecznego oraz realizacji skutecznych programw reintegracji spoecznej.


Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej zostaa powoana w 2002 r. Zrzesza 20 duych organizacji pozarzdowych z caej Polski zajmujcych si przeciwdziaaniem marginalizacji spoecznej. Prawie wszystkie programy czonkw Federacji adresowane s do dzieci, modziey i rodzin ze rodowisk zmarginalizowanych, z reguy maj charakter lokalny. Federacja wspiera (szkoli, superwizuje, konsultuje) kilkadziesit organizacji i zespow zajmujcych si prac z marginesem spoecznym w caej Polsce

W 2003 r. Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej opracowaa i upowszechnia raport "Uwagi krytyczne na temat systemu przeciwdziaania marginalizacji spoecznej dzieci, modziey i rodzin" (dostpny na stronie internetowej www.frs.pl) oraz w latach 2003-2006 zorganizowaa w caej Polsce 3 cykle konferencji pod wsplnymi tytuami "Dzieci bez przyszoci", "Dzieci bez przyszoci w szkole" i "Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci" powicone analizie przyczyn marginalizacji spoecznej dzieci i modziey w Polsce, skutkom procesu wykluczenia spoecznego i prezentacji programw zapobiegania i przeciwdziaania marginalizacji spoecznej.
Miasto Data konferencji Program konferencji Zaproszenie Karta zgoszenia
Biaystok 20.02.2007         
Bielsko-Biaa 13.02.2007        
Dbica 26.02.2007         
Katowice 23.02.2007        
Krotoszyn 28.02.2007       
ask 22.02.2007       
Wabrzych 09.03.2007        
Warszawa 16.02.2007        
Woomin 26.02.2007       
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przegldarki. Szczegy znajdziesz w Polityce Plikw Cookies. Zamknij